Quyết định 4073/QĐ-UBND TP.HCM 2021 Chương trình công tác quý 4

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4073/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUÝ 4 NĂM 2021

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021;

Căn cứ Kết luận của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 3 tháng cuối năm 2021;

Căn cứ Kết luận số 750/TB-VP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Phiên họp Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách Thành phố 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố quý 4 năm 2021 (đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Thủ trưởng các sở - ban - ngành căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao và Chương trình công tác này, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung được phân công chủ trì tham mưu thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 26 hàng tháng (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố). Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

2. Các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố theo lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố quý 4 năm 2021, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPUB: các PCVP;
- Các Phòng NCTH, TH (6b);
- Lưu: VT, (TH/Tân) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Hòa Bình

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUÝ 4 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

STT

Nội dung

Thường trực UBND Thành phố Phụ trách

Sở - ngành chủ trì tham mưu

Thời gian hoàn thành

Phòng theo dõi

I

CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THÁNG 10 NĂM 2021

 

 

 

 

1

Rà soát lại kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ được giao năm 2021 (Công văn số 3384/UBND-TH ngày 14 tháng 10 năm 2021)

Đ/c Phan Văn Mãi

Các sở - ban - ngành

Đã hoàn thành

Tổng hp

2

Rà soát kế hoạch phòng, chống dịch của Thành phố

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Y tế

Đã hoàn thành
(Kế hoạch 3515/KH- UBND ngày 22/10)

Văn xã

3

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID- 19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng TP)

Đã hoàn thành (Kế hoạch 3595/KH- UBND ngày 29/10)

Văn xã

4

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá sâu và toàn diện về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời triển khai các hoạt động tri ân các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tuyến đầu; lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở, tình nguyện viên...

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Y tế

Đã hoàn thành
(Kế hoạch 3521/KH- UBND ngày 22/10; 3636/KH- UBND và 3658/KH- UBND ngày 03/11)

Văn xã

5

Cập nhật, điều chỉnh các Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các lĩnh vực

Đ/c Lê Hòa Bình

Sở Y tế

Đã hoàn thành

Văn xã

6

Chương trình triển khai kế hoạch phục hồi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Du lịch

Đã hoàn thành

Kinh tế

7

Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng

Đ/c Phan Văn Mãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đã hoàn thành (Công văn số 319- BC/BCSĐ ngày 04 tháng 10)

Tổng hợp

8

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP

Đ/c Lê Hòa Bình

Sở Nội vụ

Đã hoàn thành
(Báo cáo số 342-BC/BCSĐ ngày 14 tháng 10 năm 2021)

Văn xã

9

Tham mưu Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Đã hoàn thành (Công văn số 344- CV/BCSĐ ngày 14 tháng 10)

Văn xã

10

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện chủ đề năm 2021

Đ/c Lê Hòa Bình

Sở Nội vụ

Đã hoàn thành
(Báo cáo số 358-BC/BCSĐ- CV/BCSĐ ngày 21 tháng 10)

Tổng hợp

11

Tham mưu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quy chế 272 và Kết luận 33 của Bộ Chính trị khóa XI và XII

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Ngoại vụ

Đã hoàn thành (Công văn số 370- CV/BCSĐ ngày 28 tháng 10)

Tổng hợp

12

Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Đã hoàn thành
(Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 20/10/2021)

KS TTHC

13

Kế hoạch rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền trong giải quyết TTHC của các cấp (Bộ, ngành, tỉnh, huyện, xã)

Đ/c Võ Văn Hoan

Văn phòng UBND TP

Đã hoàn thành
(3359/KH- UBND ngày 13/10/2021)

KS TTHC

II

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG THÁNG 11 NĂM 2021

 

 

 

 

14

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Thủ Đức

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đã hoàn thành
(Tờ trình số 385- TTr/BCSĐ ngày 05 tháng 11 năm 2021)

Tổng hợp

15

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước

Đ/c Phan Văn Mãi

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

16

Đề xuất các chính sách phù hợp để thu hút mọi nguồn lực tham gia công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Y tế

Tháng 11

Văn xã

17

Tham mưu hoàn thiện cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia cùng Thành phố trong tư vấn xây dựng và phản biện chính sách

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Nội vụ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 11

Văn xã

18

Xây dựng dự toán tổng thể kinh phí phòng, chống dịch trong thời gian tới theo từng cấp độ cụ thể

Đ/c Phan Thị Thắng

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

19

Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị Thành phố trong tình hình mới và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và liên thông cơ sở dữ liệu trong hoạt động, vận hành công tác quản trị Thành phố

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở - ngành, quận - huyện và TP Thủ Đức

Tháng 11

Kinh tế

20

Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Đ/c Phan Thị Thắng

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố

Tháng 11

Kinh tế

21

Tờ trình về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức chi khuyến khích động viên đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn Thành phố

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố)

Tháng 11

Văn xã

22

Tờ trình xây dựng Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 11

Văn xã

23

Tờ trình thông qua mức chi cụ thể, nội dung chi các kỳ thi, hội thi theo Thông tư 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ tài chính

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 11

Văn xã

24

Tờ trình về chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 từ nguồn ngân sách

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 11

Văn xã

25

Tờ trình về hỗ trợ cho người dân khó khăn do dịch COVID-19 (đợt 2)

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 11

Văn xã

26

Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào đã tử vong và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch COVID-19

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 11

Văn xã

27

Tờ trình về báo cáo quyết toán ngân sách Thành phố năm 2020

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

28

Tờ trình về ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

29

Tờ trình về định mức chi hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2022 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2025)

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

30

Tờ trình về phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2022

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

31

Tờ trình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

32

Tờ trình về điều chỉnh Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 11

Kinh tế

33

Tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung kết hợp xúc tiến du lịch Thành phố (theo phương thức online và offline) nhằm đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, quảng bá xúc tiến du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh

Đ/c Phan Thi Thắng

Sở Công Thương

Tháng 11

Kinh tế

34

Triển khai các giải pháp quản lý, mô hình vận hành hệ thống phân phối hàng hóa (trước mắt là đối với 03 chợ đầu mối) nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Công Thương

Tháng 11

Kinh tế

35

Rà soát nguồn cung ứng hàng hóa, chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Công Thương

Tháng 11

Kinh tế

36

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics; trước mắt từ nay đến cuối năm, thực hiện giải pháp số hóa trong hoạt động giao thông vận tải

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Công Thương

Tháng 11

Kinh tế

37

Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại thông qua thương mại điện tử, cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Công Thương

Tháng 11

Kinh tế

38

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 11

Văn xã

39

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

Tổng hợp

40

Ban hành Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đ/c Phan Văn Mãi

Sở Nội vụ

Tháng 11

Tổng hợp

41

Đề án ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Tháng 11

Tổng hợp

42

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Đ/c Phan Văn Mãi

Viện Nghiên cứu phát triển

Tháng 11

Tổng hợp

43

Báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

Đ/c Phan Văn Mãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

Tổng hợp

44

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Đ/c Phan Văn Mãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

Tổng hợp

45

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ- UBTVQH14

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Tháng 11

Văn xã

46

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện các Chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trường trực UBND phụ trách

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

Tổng hợp

47

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU

Đ/c Lê Hòa Bình

Ban Quản lý KĐT mới Thủ Thiêm

Tháng 11

Đô thị

48

Đề án đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện năm 2021

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Tháng 11

KS TTHC

49

Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện năm 2021

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Tháng 11

KS TTHC

50

Đề án Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Tháng 11

KS TTHC

51

Phương án đề xuất phân cấp thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp

Đ/c Võ Văn Hoan

Văn phòng UBND TP

Tháng 11

KS TTHC

52

Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện, ưu tiên cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4

Đ/c Võ Văn Hoan

Văn phòng UBND TP

Trước ngày 15 tháng 11

KS TTHC

53

Quy hoạch đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố (Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh)

Đ/c Lê Hòa Bình

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 11

Đô thị

54

Nhiệm vụ quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đ/c Phan Văn Mãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

Tổng hợp

III

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG THÁNG 12 NĂM 2021

 

 

 

 

55

Tổ chức bán đấu giá 04 lô đất thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu đất để tăng nguồn thu ngân sách, phục vụ đầu tư phát triển và phục hồi kinh tế Thành phố

Đ/c Lê Hòa Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 12

Đô thị

56

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và thực hiện giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư; nghiên cứu rút ngắn các quy trình, thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công, triển khai các dự án

Đ/c Lê Hòa Bình

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 12

Dự án

57

Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021 (theo phương thức online và offline); hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố và các tỉnh kết nối, mở rộng thị trường; sơ kết, đánh giá chương trình hợp tác thương mại với các tỉnh, thành, bổ sung các nội dung hợp tác khác (về lưu thông hàng hóa, lao động, y tế...) nhằm phối hợp trong công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh và hỗ trợ doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Công Thương

Tháng 12

Kinh tế

58

Rà soát cơ sở pháp lý, quy hoạch các khu vực dự kiến thành lập Trung tâm logistics; trước mắt tổ chức lựa chọn nghiên cứu tiền khả thi và kêu gọi đầu tư đối với 02 Trung tâm logistics Cát Lái, Trung tâm logistics Linh Trung

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Công Thương

Tháng 12

Kinh tế

59

Chương trình tọa đàm giữa lãnh đạo Thành phố và đoàn viên chức văn hóa, báo chí và phóng viên nước ngoài tại Việt Nam

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Ngoại vụ

Tháng 12

Kinh tế và Tổng hợp

60

Chỉ đạo tổ chức Chương trình giao lưu ẩm thực và văn hóa; khai mạc Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; phát động Cuộc vận động hiến kế khôi phục du lịch Thành phố; Kế hoạch phục hồi du lịch của huyện Cần Giờ

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Du lịch

Tháng 12

Kinh tế

61

Tổng kết chương trình liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Du lịch

Tháng 12

Kinh tế

62

Kết nối phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông cửu Long tại Bạc Liêu

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Du lịch

Tháng 12

Kinh tế

63

Công bố Chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Du lịch

Tháng 12

Kinh tế

64

Đánh giá công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 về Chương trình liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Du lịch

Tháng 12

Kinh tế

65

Triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách Thành phố; phấn đấu đạt trên 90% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 12

Kinh tế

66

Xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, thanh toán các chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của hệ thống y tế Thành phố, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế

Tháng 12

Kinh tế

67

Xây dựng, triển khai các giải pháp huy động, cân đối nguồn kinh phí; đảm bảo đầy đủ kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính

Tháng 12

Kinh tế

68

Làm việc với Bộ Quốc phòng về kinh phí phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện điều trị COVID-19 của Bộ Quốc phòng

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế

Tháng 12

Kinh tế

69

Đề xuất chi phí xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố (bao gồm chi phí nhân công do Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện)

Đ/c Phan Thị Thắng

Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố

Tháng 12

Kinh tế

70

Xây dựng kế hoạch mở cửa trường học, sẵn sàng mở lại khi đảm bảo các điều kiện an toàn về dịch bệnh

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12

Văn xã

71

Xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người dân giai đoạn hậu COVID-19

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 12

Văn xã

72

Đề án đón khách quốc tế

Đ/c Dương Anh Đức

Sở Ngoại vụ

Tháng 12

Tổng hợp

73

Phương án đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục của các cấp

Đ/c Võ Văn Hoan

Văn phòng UBND TP

Tháng 12

KS TTHC

74

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022

Đ/c Võ Văn Hoan

Sở Nội vụ

Tháng 12

KS TTHC

75

Đề án thành lập trạm Dân quân trinh sát kỹ thuật

Đ/C Ngô Minh Châu

Bộ Tư lệnh Thành phố

Tháng 12

NCPC

 

 

thuộc tính Quyết định 4073/QĐ-UBND

Quyết định 4073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố quý 4 năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4073/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:01/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi