Quyết định 401/QĐ-UBND Bến Tre 2022 Phê duyệt 07 quy trình nội bộ thay thế và 07 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 401/QĐ-UBND

Quyết định 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ thay thế và 07 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:401/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành:28/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 401/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 07 QUY TRÌNH NỘI BỘ THAY THẾ VÀ 07 QUY TRÌNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính thay thế, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 164/TTr-SKHCN ngày 15 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ thay thế và bãi bỏ 07 quy trình nội bộ (số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) được ban hành theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 62 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Căn cứ quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt.
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan sửa đổi quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng KSTT, KT, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Nh.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Danh mục quy trình nội bộ thay thế

Số TT

Tên quy trình thủ tục hành chính

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

1

Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính thay thế, 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

01

2

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

02

3

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

03

4

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.

04

5

Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

05

6

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

06

7

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

07

nhayCác quy trình nội bộ (từ STT 1 đến STT 7) ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bến Tre được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Bến Tre theo quy định tại Điều 1nhay

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

nhayNội dung quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Bến Tre được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh Bến Tre theo quy định tại Điều 1nhay

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ (ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN CƠ SỞ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

Công chức chuyên môn phụ trách

04 ngày làm việc

Bước 3

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu:

+ Thông báo thu phí, lệ phí cho tổ chức/cá nhân (nếu có).

+ Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng sau khi tổ chức/cá nhân đã đóng phí, lệ phí.

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng

02 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

0.5 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ và cùng lãnh đạo phòng kiểm tra thực tế.

Công chức chuyên môn phụ trách

15 ngày làm việc

Bước 3

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu:

+ Thông báo thu phí, lệ phí cho tổ chức/cá nhân (nếu có).

+ Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng sau khi tổ chức/cá nhân đã đóng phí, lệ phí.

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng

05 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

01 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

Quy trình số 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: GIA HẠN GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ và cùng lãnh đạo phòng kiểm tra thực tế.

Công chức chuyên môn phụ trách

15 ngày làm việc

Bước 3

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu:

+ Thông báo thu phí, lệ phí cho tổ chức/cá nhân (nếu có).

+ Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng sau khi tổ chức/cá nhân đã đóng phí, lệ phí.

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng

05 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

01 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

Quy trình số 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

Công chức chuyên môn phụ trách

4.5 ngày làm việc

Bước 3

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng

02 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

0.5 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc.

Quy trình số 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: BỔ SUNG GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

Công chức chuyên môn phụ trách

19 ngày làm việc

Bước 3

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng

02 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

0.5 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc.

Quy trình số 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

Công chức chuyên môn phụ trách

04 ngày làm việc

Bước 3

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng

02 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

0.5 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc.

Quy trình số 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Bước 2

- Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ.

- Công chức chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ.

Công chức chuyên môn phụ trách

1.5 ngày làm việc

Bước 3

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo những phần phải khắc phục để tổ chức/cá nhân bổ sung theo yêu cầu. Sau khi khắc phục tổ chức/cá nhân thông báo lại cho Phòng Quản lý chuyên ngành để Phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Công chức chuyên môn phụ trách trình lãnh đạo phòng.

- Lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng

01 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở

0.5 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi