Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Nam Định quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:40/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Gia Tự
Ngày ban hành:04/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

Số: 40/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nam Định, ngày 04 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông báo số 809-TB/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Nam Định về việc thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện sắp xếp, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; Văn bản số 164/CV-HĐND ngày 16/8/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Tờ trình số 873/TTr-STC ngày 22/10/2019 về việc ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm định số 206/BC-STP ngày 21/10/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, không bao gồm xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư), ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị).
2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định theo Biểu chi tiết đính kèm.
Điều 4. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng
1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để: Lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng.
2. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực để phục vụ công tác theo quy định; trong phạm vi tiêu chuẩn, định mức quy định, chỉ được thực hiện khi có nguồn kinh phí đảm bảo và được trang bị theo lộ trình, phù hợp với khả năng của ngân sách.
3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng thực hiện chế độ quản lý và sử dụng xe ô tô theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2019 và bãi bỏ các Quyết định: số 2243/QĐ-UBND ngày 01/12/2014, số 2262/QĐ-UBND ngày 06/10/2017, số 448/QĐ-UBND ngày 01/3/2018, số 1632/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

BIỂU CHI TIẾT:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định)

STT

Tên đơn vị

Số lượng

Chủng loại

Mục đích sử dụng

Giá tối đa/xe (1.000 đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Khối tỉnh

118

 

 

 

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

 

 

 

1.1

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe chở cán bộ, giáo viên, sinh viên

1.400.000

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

 

 

 

2.1

Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Nam Định

1

Xe bán tải

Xe phòng chống dịch

864.000

2.2

Trung tâm giống thủy đặc sản

1

Xe bán tải

Xe chở vật tư, con giống, thiết bị, dụng cụ

864.000

2.3

Trung tâm giống hải sản

1

Xe bán tải

Xe chở vật tư, con giống, thiết bị, dụng cụ

864.000

2.4

Trung tâm giống cây trồng Nam Định

1

Xe tải, xe bán tải

Xe chở vật tư, con giống

864.000

2.5

Trung tâm giống gia súc gia cầm tỉnh Nam Định

1

Xe tải, xe bán tải

Chở con giống và các nhiệm vụ đặc thù

864.000

2.6

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Nam Định

1

Xe bán tải

Xe chở hóa chất chống dịch

864.000

2.7

Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản tỉnh Nam Định

1

Xe bán tải

Xe kiểm tra, kiểm soát nông lâm, thủy sản

864.000

2.8

Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nông nghiệp Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, học sinh

1.400.000

Bổ sung
nhayCác tiểu mục 2.9, 2.10, 2.11 phần I được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 38/2021/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

3

Sở Khoa học và Công nghệ

1

 

 

 

3.1

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ (Hợp nhất Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm thông tin và thống kê KHCN)

1

Xe bán tải

Xe phục vụ công tác kiểm định đo lường chất lượng

864.000

4

Sở Xây dựng

1

 

 

 

4.1

Trung tâm giám định chất lượng xây dựng

1

Xe bán tải

Xe phục vụ công tác kiểm định

864.000

5

Sở Giao thông vận tải

84

 

 

 

5.1

Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định

1

Xe tuyên truyền an toàn giao thông

Xe phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông

1.320.000

5.2

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Nam Định

1

Xe chở thiết bị cân lưu động

Xe chở thiết bị cân lưu động

1.400.000

5.3

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

6

Xe thanh tra giao thông

Xe làm nhiệm vụ ĐB TTATGT

864.000

5.4

Trường Trung cấp giao thông vận tải tỉnh Nam Định

76

Xe đào tạo, sát hạch

 

 

 

 

33

Xe từ 16 chỗ trở xuống

Xe đào tạo, sát hạch

864.000

 

 

5

Xe trên 16 chỗ

Xe đào tạo, sát hạch

1.400.000

 

 

38

Xe tải, xe sơ mi rơ mooc

Xe đào tạo, sát hạch

864.000

6

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

6

 

 

 

6.1

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định

1

Xe bán tải

Xe phục vụ cho công tác tổ chức dạy nghề lao động, trị liệu

864.000

6.2

Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Dịch vụ tỉnh Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, học sinh

1.400.000

6.3

Trường Trung cấp công nghệ và truyền thông tỉnh Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, học sinh

1.400.000

6.4

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghiệp Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, học sinh

1.400.000

6.5

Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, học sinh

1.400.000

6.6

Trường trung cấp cơ điện tỉnh Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, học sinh

1.400.000

7

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

10

 

 

 

7.1

Trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe chở vận động viên

2.700.000

7.2

Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định (Hợp nhất Nhà hát chèo, Đoàn nghệ thuật cải lương, Đoàn kịch nói),

6

 

 

 

 

 

3

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe chở diễn viên

2.700.000

 

 

3

Xe tải

Xe chở đạo cụ

864.000

7.3

Trung tâm văn hóa, điện ảnh và triển lãm tỉnh Nam Định (sát nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm thông tin triển lãm, Nhà văn hóa 3-2)

2

 

 

 

 

 

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe chở diễn viên chiếu phim lưu động

1.400.000

 

 

1

Xe bán tải

Xe chở diễn viên, chiếu phim lưu động

864.000

nhayTiểu mục 7.3 phần I được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 38/2021/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

7.4

Thư viện tỉnh

1

Xe tải

Xe phục vụ phát triển văn hóa đọc cộng đồng

864.000

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

 

 

 

8.1

Trung tâm kỹ thuật và công nghệ địa chính Nam Định

1

Xe bán tải

Phục vụ công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính

864.000

8.2

Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường

1

Xe bán tải

Xe chở thiết bị quan trắc, lấy mẫu quan trắc

864.000

9

Đài phát thanh truyền hình

3

 

 

 

 

 

1

Xe phát thanh, truyền hình lưu động

Xe chở thiết bị thu phát tín hiệu làm chương trình truyền hình trực tiếp

3.600.000

 

 

2

Xe phát thanh, truyền hình lưu động

Xe chở thiết bị, cán bộ đi làm chương trình lưu động

864.000

10

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, sinh viên

1.400.000

11

Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nam Định

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, sinh viên

1.400.000

Bổ sung
nhayCác tiểu mục 12, 13, 14 phần I được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 38/2021/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

II

Huyện, Thành phố

7

 

 

 

1

Thành phố Nam Định

4

 

 

 

1.1

Đội quản lý trật tự đô thị

1

Xe tải

Xe phục vụ công tác đảm bảo TTĐT-VSMT của Thành phố

450.000

1.2

UBND xã Lộc An

1

Xe tải

Xe chở rác

300.000

1.3

UBND xã Lộc Hòa

1

Xe tải

Xe chở rác

300.000

1.4

UBND xã Nam Phong

1

Xe tải

Xe chở rác

300.000

2

Huyện Xuân Trường

1

 

 

 

2.1

Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Xuân Trường

1

Xe tải

Xe chở rác

300.000

3

Huyện Hải Hậu

1

 

 

 

3.1

UBND thị trấn Cồn

1

Xe tải

Xe chở rác

300.000

4

Huyện Nam Trực

1

 

 

 

4.1

Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Nam Trực

1

Xe bán tải

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

864.000

 

Tổng cộng

125

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi