Quyết định 40/2018/QĐ-UBND Nghệ An Đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 40/2018/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 25/09/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

Số: 40/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghệ An, ngày 25 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH KHOẢN 11 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2018/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 09 NĂM 2018 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

--------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 01 ngày 06 tháng 1 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5519/STNMT-QLĐĐ ngày 18/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An như sau:
1. Tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh ghi:
“a) Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện trước khi thực hiện thông báo thu hồi đất (trường hợp chưa có Trung tâm phát triển quỹ đất).
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm:
- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Chủ đầu tư - Ủy viên thường trực;
- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện - Ủy viên;
- Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị - Ủy viên’’.
2. Nay đính chính lại như sau:
“a) Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện trước khi thực hiện Thông báo thu hồi đất (trường hợp chưa có Trung tâm phát triển quỹ đất).
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm:
- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Chủ đầu tư - Ủy viên thường trực;
- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện - Ủy viên;
- Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị- Ủy viên;
- Đại diện Ủy ban cấp xã nơi có đất bị thu hồi- Ủy viên;
- Đại diện của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất (từ một đến hai người);
- Một số thành viên khác do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phù hợp với thực tế của từng dự án và địa phương mình quản lý”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐĐ tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An;
- TT Công báo; Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NN (X. Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực