Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
Số: 40/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 6 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đu thu vlựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cp quc gia;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1357/STC-QLGCS ngày 20 tháng 5 năm 2016 về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế: Máy vi tính, gồm máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay.
2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung không thực hiện theo Quyết định này:
a) Ô tô phục vụ công tác, ô tô chuyên dùng (mua sắm tập trung quốc gia);
b) Danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cp địa phương) do Bộ Y tế công bố.
Điều 2. Danh mục tài sn mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng đđơn vị mua sắm tp trung tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dn của Bộ Tài chính.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tng hợp, nghiên cứu, đề xuất giải quyết.
Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phHuế; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TT Tnh y;
- TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Báo Thừa Thiên Huế, Cổng TT ĐT tnh;
- Lưu: VT, TC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 40/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 09/06/2016 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thương mại-Quảng cáo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực