Quyết định 386/QĐ-UBND Nghệ An 2024 thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Chính quyền địa phương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết định 386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:386/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành:28/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 386/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 22/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thiết lập quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính tại mục II phần A Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới kèm theo Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT(V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Hồng Vinh

 

PHỤ LỤC I

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

________________

 

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

1.012268

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Hoặc nộp hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (mức độ một phần) tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, SỞ NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

______________

 

I. Thủ tục Phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (tính mỗi ngày 08 giờ làm việc)

Mức độ dịch vụ công trực tuyến

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Sở Nội vụ được phân công theo quy chế/quyết định của cơ quan, đơn vị.

4 giờ làm việc

Một phần

 

 

 

 

Bước 2

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Phân công theo quy chế/quyết định công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên xử lý

4 giờ làm việc

Bước 3

Công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ

12 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả

8 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt hồ sơ thành lập Hội đồng thẩm định

8 giờ làm việc

Bước 6

Hội đồng thẩm định hồ sơ

Hội đồng thẩm định hồ sơ làm việc

208 giờ làm việc

Bước 7

Công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

- Tham mưu kết quả xử lý hồ sơ trên cơ sở kết quả của Hội đồng thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: tham mưu văn bản của Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trường hợp không đủ điều kiện: Tham mưu Lãnh đạo Sở Nội vụ văn bản trả lời và chuyển đến Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại bước 15.

10 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả

16 giờ làm việc

Bước 9

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt hồ sơ để trình Chủ tịch UBND tỉnh.

12 giờ làm việc

Bước 10

Văn thư Sở

Vào số, phát hành văn bản

8 giờ làm việc

Bước 11

Công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

- Chuyển hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

4 giờ làm việc

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công Chuyên viên xử lý hồ sơ

4 giờ làm việc

Bước 13

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Tham mưu thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả; chuyển bộ phận Văn thư lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả (bản giấy và bản điện tử) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

108 giờ làm việc

Bước 14

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

- Lấy số văn bản, đóng dấu, chuyển trả kết quả (bản giấy và bản điện tử) cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Xác nhận hoàn thành trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

4 giờ làm việc

Bước 15

Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

- Thông báo, trả kết quả cho tổ chức/cá nhân;

- Xác nhận trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Giờ hành chính

Tổng thời gian giải quyết TTHC

480 giờ làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi