Quyết định 37/2010/QĐ-UBND đơn giản hóa TTHCN thuộc thẩm quyền Sở NNPTNT An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------
Số: 37/2010/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Long Xuyên, ngày 30 tháng 9 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;\
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Bãi bỏ các thủ tục dưới đây quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang:
1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản trong bè.
2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản trong ao.
Điều 2. Chuyển đổi thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính sau đây từ Sở Giao thông Vận tải sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá.
2. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
Điều 3. Ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng gia cầm.
1. Quy định này quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng gia cầm là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là cơ sở).
2. Trình tự thực hiện:
a) Đại diện cơ sở gởi đơn đăng ký thẩm định (Cơ sở ấp nở trứng gia cầm) đến Chi cục Thú y.
b) Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
c) Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y nếu cơ sở đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y.
d) Nếu cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, chủ cơ sở phải thực hiện sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại.
đ) Đại diện cơ sở nhận kết quả tại Chi cục Thú y.
3. Hồ sơ:
Đại diện cơ sở nộp 01 (một) bộ hồ sơ, bao gồm các loại giấy tờ sau đây:
a) Đơn đăng ký thẩm định (theo mẫu);
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp bản sao các loại giấy tờ trên không có chứng thực thì đại diện cơ sở phải mang theo bản chính để xuất trình.
4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho Chi cục Thú y thực hiện và quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho cơ sở.
5. Thời hạn, kết quả thực hiện thủ tục hành chính: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Chi Cục thú y cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho tổ chức, cá nhân.
6. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Khi thực hiện thủ tục hành chính, cơ sở ấp trứng gia cầm phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây:
a) Địa điểm cơ sở phải cách xa khu dân cư, công trình công cộng tối thiểu 200 m;
b) Có hệ thống xử lý chất thải, xác động vật, bệnh phẩm bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường;
c) Có đủ nước dùng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y.
Điều 4. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu đơn:
1. Đơn đăng ký thẩm định (phụ lục 1) khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng gia cầm.
2. Đơn xin neo đậu bè cá (phụ lục 2) áp dụng đối với các thủ tục sau đây:
a) Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá mua của nước ngoài;
b) Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá chuyển dịch quyền sở hữu;
c) Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá đóng mới;
d) Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá cải hoán - bè kiểm tra thường kỳ.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Website Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổ Công tác đề án 30 tỉnh;
- Website An Giang;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang,
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Phòng Tổng hợp - VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu
 
 
PHỤ LỤC 1
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH
(Cơ sở ấp nở trứng gia cầm)
 
Kính gửi: Trạm Thú y huyện………..………….
 
- Tôi tên: ……………………………………….. Sinh năm: …………………..
- Địa chỉ thường trú…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...
- Địa chỉ của cơ sở kinh doanh ấp nở trứng gia cầm:………………………
…………………………………………………………………………………....
- Chứng minh nhân dân số:……….; cấp ngày…..tháng….năm…..; nơi cấp:.………
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...…………………..………cấp ngày ……tháng……năm………
Đề nghị cơ quan Thú y thẩm định vệ sinh thú y cơ sở ấp nở trứng gia cầm của tôi. Tôi cam kết sẽ thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về các điều kiện ấp nở trứng gia cầm.
 

 
………., ngày……tháng…….năm …….
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
 
 
PHỤ LỤC 2
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
 
ĐƠN XIN NEO ĐẬU BÈ CÁ
Kính gửi:……………………………………………
 
Tôi tên : ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………….
(Hoặc tạm trú):…………………………………………………………………
Tôi có đóng mới, mua ……………bè cá để nuôi cá có kính thước như sau:

Tên thông số
Bè 1
Bè 2
Bè 3
Chiều dài Lmax,m
 
 
 
Chiều rộng Bmax,m
 
 
 
Chiều cao mạn D,m
 
 
 
 
Xin được neo đậu tại (tổ, ấp, xã):……………………………………………...
……………………………………………………………………………………..
Cách bè trên (phía thượng lưu) của ông (bà):……………………………..m.
Cách bè dưới (phía hạ lưu) của ông (bà)…………………………………..m thuộc địa phận xã, phường, thị trấn quản lý.
Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về neo đậu bè cá.
 

 
Ý kiến của Chính quyền địa phương
Hoặc cơ quan có thẩm quyền
(ký tên và đóng dấu)
…., ngày…..tháng……năm…….
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
 
 

thuộc tính Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành:30/09/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Hành chính , Giao thông

Vui lòng đợi