Quyết định 3612/QĐ-UBND Hà Nội 2019 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc Sở Ngoại vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3612/QĐ-UBND

Quyết định 3612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3612/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:08/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 3612/-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ HÀ NỘI

------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội tại Tờ trình số 790/TTr-NV ngày 30/5/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: T
U, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP
UB: CVP, PCVP L.T.Lực, KSTTHC,
TKBT, HCTQ TKBT;
- C
ng giao tiếp điện tử Thành phố;
- TTTHCB (để xây dựng quy trình điện tử);
- Lưu: VT, SNgV, KSTTHC (Quyên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

STT

TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ

KÝ HIỆU

1

Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

QT-01

nhayQuy trình nội bộ Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 4283/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

2

Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài

QT-02

3

Đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài)

QT-03

nhayQuy trình nội bộ Đặt địa điểm Văn phòng dự án, Văn phòng đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài) ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 4283/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

4

Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài

QT-04

nhayQuy trình nội bộ Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 4283/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

5

Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

QT-05

6

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

QT-06

7

Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, chữa bệnh, du lịch...) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

QT-07

8

Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội

QT-08

9

Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội

QT-09

PHỤ LỤC 2

CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NGOẠI VỤ

1. Quy trình Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (QT-01)

1

Mục đích

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan việc xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

2

Phm vi

Áp dụng đối với đối tượng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tất cả các loại hình hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu xin phép tổ chức Hội nghị, hội tho quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội tho quốc tế tại Việt Nam;

- Thông tư 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài thăm địa phương;

- Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Công văn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

X

 

 

Nội dung: những nội dung sẽ được trình bày trong hội nghị, hội thảo quốc tế và các tài liệu dự kiến sẽ phát tại hội nghị, hội thảo quốc tế. Tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và đóng dấu xác nhận của đơn vị

 

X

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế là doanh nghiệp

 

X

 

Giấy phép hoạt động của tổ chức nước ngoài do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp (nếu có)

 

X

 

Đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải có công văn thống nhất của cơ quan chủ quản

 

X

 

Đối với các quỹ, hội đoàn thể thuộc Thành phố phải có công văn thống nhất của Sở, ngành theo lĩnh vực chuyên ngành hoặc UBND quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý

 

X

 

Đối với hội thảo về tư vấn du học ngoài, ngoài các giấy tờ quy định tại các điểm a,b,c kể trên, cần có: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc; văn bản ký kết về hợp tác du học, đào tạo giữa đơn vị tổ chức (tư vấn) với phía đối tác nước ngoài; Thư từ giao dịch chứng nhận đại diện phía nước ngoài tham dự hội thảo

 

X

 

Đối với hội nghị hội thảo về giới thiệu thuốc cần có Giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc của Sở Y tế Hà Nội

 

X

 

Riêng đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế về hoạt động bán hàng đa cấp tổ chức ngoài các địa điểm là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Các giấy tờ nộp là bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao (khi nộp mang theo bn chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu).

 

X

3.3

Số lượng h sơ

 

01 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

- Đối với thẩm quyền do Chủ tịch UBND Thành phố cho phép: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cn lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn là 12 ngày làm việc.

- Đối với thẩm quyền do Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn là 10 ngày làm việc

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

1. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền do Chủ tịch UBND Thành phố cho phép

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lễ tân

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lễ tân

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp cần xin ý kiến các cơ quan liên quan, Phòng chuyên môn gửi văn bản đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan cho ý kiến (chuyển B6).

- Trường hợp không cần xin ý kiến các cơ quan liên quan (chuyn B8).

Phòng Lễ tân/ Lãnh đạo Sở

½ ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ;

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết; Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Các cơ quan chuyên môn có ý kiến trả lời

Các cơ quan liên quan

05 ngày

Văn bản các cơ quan liên quan

B7

Phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến các cơ quan chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lễ tân

½ ngày

Hồ sơ trình

B8

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự thảo văn bản

B9

UBND thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

03 ngày

Văn bản trả lời của UBND Thành phố

B10

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

Toàn bộ hồ sơ

B11

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn cho phép

B12

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

2. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền do Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép:

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lễ tân

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lễ tân

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trường hợp cần xin ý kiến các cơ quan liên quan, Phòng chuyên môn gửi văn bản đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan cho ý kiến (chuyển B6).

- Trường hợp không cần xin ý kiến các cơ quan liên quan (chuyển B8).

Phòng Lễ tân/Lãnh đạo Sở

½ ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Các có quan chuyên môn có ý kiến trả lời

Các cơ quan liên quan

05 ngày

Văn bản các cơ quan liên quan

B7

Phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến các cơ quan chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lễ tân

01 ngày

Văn bản trả lời Sở Ngoại vụ

B8

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Văn bản trả lời

B9

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

Toàn bộ hồ sơ

B10

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Công văn cho phép

B11

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Công văn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội

2. Mu Báo cáo về việc tổ chức hội nghị, hội thảo

3. Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mẫu Công văn cho phép

7. Mu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. Mu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

       
nhayNội dung quy trình nội bộ Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 4283/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

2. Quy trình Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài (QT-02)

1

Mc đích

Quy định thời gian, nội dung, trách nhiệm xây dựng, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài

2

Phạm vi

Áp dụng đối với đối tượng là các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép hoạt động. Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Nghị định số 08/1998/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Cấp mới Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài

 

- Đơn xin thành lập (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng nước ngoài thông dụng);

X

 

 

- Điều lệ hoạt động của Hiệp hội;

 

X

 

- Văn bản giới thiệu của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;

 

X

 

- Hồ sơ về trụ sở làm việc của Hiệp hội;

 

X

 

- Lý lịch của Ban lãnh đạo của Hiệp hội;

 

X

 

- Danh sách các đại diện doanh nghiệp tham gia Hiệp hội;

 

X

 

Gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài

(Nộp 03 tháng trước khi giấy phép hết hạn)

 

- Đơn xin gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép hoạt động (01 bn tiếng Việt và 01 bản tiếng nước ngoài thông dụng);

X

 

 

- Bản sao Giấy phép hoạt động và các quyết định gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép hoạt động đã có;

 

X

 

- Hồ sơ thông tin về nội dung cần gia hạn, bổ sung sửa đổi;

 

X

 

- Báo cáo hoạt động và Kế hoạch hoạt động dự kiến sẽ triển khai;

 

X

3.3

Số lượng hồ sơ

 

06 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp quá ngày do bổ sung thông tin, hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ sẽ được kéo dài thêm và thông báo cho tổ chức, cá nhân.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn tr

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Hợp tác quốc tế

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Hợp tác quốc tế

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và gửi công văn xin ý kiến các cơ quan chuyên môn

Phòng Hợp tác quốc tế/ Lãnh đạo Sở

03 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Các cơ quan chuyên môn có ý kiến trả lời

Các cơ quan liên quan

06 ngày

Văn bản các cơ quan liên quan

B7

Phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến các cơ quan chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lễ tân

03 ngày

Hồ sơ trình

B8

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự thảo văn bản

B9

UBND thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

05 ngày

Văn bản trả lời của UBND Thành phố

B10

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

Toàn bộ hồ sơ

B11

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn cho phép

B12

Thống kê và theo dõi Chuyện viên Sở Ngoại vụ cỏ trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết , quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Công văn xin phép cấp mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy phép hoạt động

2. Mu Báo cáo về việc cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đi Giấy phép hoạt động

3. Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mu Công văn cho phép

7. Mu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. Mu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

       

3. Quy trình Đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài) (QT-03)

1

Mục đích

Quy định trình tự tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chấp thuận việc đặt địa điểm Văn phòng, Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài) đảm bảo đúng quy định.

2

Phạm vi

Áp dụng đối với đối tượng là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhu cầu đặt địa điểm văn phòng dự án, văn phòng đại diện tại Hà Nội. Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP;

- Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quản lý hoạt động của các tổ chức PCP nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội.

3.2

Thành phần h sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn xin đặt văn phòng Đại diện/văn phòng Dự án tại Hà Nội của Tổ chức PCPNN

X

 

 

Bản sao Giấy Đăng ký lập văn phòng Đại diện/văn phòng Dự án của Tổ chức PCPNN do Bộ Ngoại giao cấp

 

X

 

Bản sao hợp đồng thuê trụ sở của Tổ chức PCPNN

 

X

 

Sơ yếu lý lịch và thông tin cơ bản của Trưởng Đại diện Tổ chức PCPNN

X

 

 

Thông báo hoạt động, Báo cáo hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Tổ chức PCPNN dự kiến sẽ triển khai

X

 

3.3

Số lượng h sơ

 

05 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Hợp tác quốc tế

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

½ ngày

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Hợp tác quốc tế

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và gửi công văn xin ý kiến các cơ quan chuyên môn

Phòng Hợp tác quốc tế/ Lãnh đạo Sở

05 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Các cơ quan chuyên môn có ý kiến trả lời

Các cơ quan liên quan

06 ngày

Văn bn các cơ quan liên quan

B7

Phòng chuyên môn tng hp ý kiến các cơ quan chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Phòng Hợp tác quốc tế

03 ngày

Hồ sơ trình

B8

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự thảo văn bản

B9

UBND thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

05 ngày

Văn bản trả lời của UBND Thành phố

B10

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

Toàn bộ hồ sơ

B11

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn cho phép

B12

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Công văn xin phép đặt địa điểm Văn phòng, Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội

2. Mẫu Báo cáo về việc đặt địa điểm Văn phòng, Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội

3. Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mu Công văn cho phép

7. Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. Mu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

       
nhayNội dung quy trình nội bộ Đặt địa điểm Văn phòng dự án, Văn phòng đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài) ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 4283/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

4. Quy trình Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài (QT-04)

1

Mục đích

Quy định trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận tình nguyện viên nướngoài hoạt động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội theo đúng thẩm quyền và quy định

2

Phạm vi

Áp dụng đối với đối tượng là các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài ngoài hoặc các chương trình/dự án đã được phê duyệt. Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

-Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.2

Thành phần h sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn xin tiếp nhận Tình nguyện viên (TNV)

X

 

 

Bản sao có chứng thực giấy phép của Tổ chức cung cấp TNV

 

X

 

Văn bản cam kết của Tổ chức cung cấp tình nguyện viên

X

 

 

Trích ngang của chuyên gia, tình nguyện viên

X

 

 

Biên bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức cung cấp TNV và đơn vị tiếp nhận TNV. Chương trình/Nội dung hoạt động của TNV

X

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

04 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Hợp tác quốc tế

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Hợp tác quốc tế

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và gửi công văn xin ý kiến các cơ quan chuyên môn

Phòng Hợp tác quốc tế/ Lãnh đạo Sở

05 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Các cơ quan chuyên môn có ý kiến trả lời

Các cơ quan liên quan

06 ngày

Văn bản các cơ quan liên quan

B7

Phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến các cơ quan chuyên môn, trình Lãnh đạo Sở

Phòng Hợp tác quốc tế

03 ngày

Hồ sơ trình

B8

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự thảo văn bản

B9

UBND thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

05 ngày

Quyết định của UBND Thành phố

B10

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

01 ngày

Toàn bộ hồ sơ

B11

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Quyết định của UBND Thành phố

B12

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện ti đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Công văn xin tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài

2. Mu Báo cáo về việc xin tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài

3. Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mu Quyết định

7. Mu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. MSổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

       
nhayNội dung quy trình nội bộ Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 4283/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

5. Quy trình Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (QT-05)

1

Mục đích

Quy định chi tiết trình tự thủ tục xuất cảnh để thực hiện công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội, đảm bo thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

2

Phạm vi

Áp dụng đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội xuất cảnh để thực hiện công tác nước ngoài. Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

- Quyết định 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Th tưng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố quy định về quản lý và sử dụng hệ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, CC, VC, quản lý thành phố Hà Nội.

- Quyết định 1542-QĐ/TU ngày 07/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản Chính

Bản sao

 

Công văn cử cán bộ, công chức, viên chức của Sở, BanNgành, Đoàn thể, Quận, Huyện, Thị xã thuộc Thành phố Hà Nội đi công tác nước ngoài

X

 

 

Thư mời của tổ chức hoặc đối tác nước ngoài (bản dịch có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị)

 

X

 

Thông báo của Ban Tổ chức Thành y (đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý)

 

X

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết: 06 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhn và trả kết quả

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thờgian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sa và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lãnh sự - NVNONN

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lãnh sự- NVNONN

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lãnh sự- NVNONN/ Lãnh đạo Sở

01 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự thảo văn bản

B7

UBND thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

03 ngày

Quyết định của UBND Thành phố

B8

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Toàn bộ hồ sơ

B9

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Quyết định của UBND Thành phố

B10

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Công văn xin xuất cảnh thực hiện công tác nước ngoài

2. Mu Báo cáo về việc xin xuất cảnh thực hiện công tác nước ngoài

3. Mu Giấtiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mu Quyết định

7. Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. Mu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

 

 

 

 

 

 

 

6. Quy trình Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)(QT-06)

1

Mục đích

Quy trình này quy định quy trình quản lý, xét duyệt và cho phép sử dụng đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố

2

Phạm vi

Áp dụng đối với các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội có nhu cầu sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC). Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC);

- Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Thẻ ABTC) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND Thành phố Hà Nội V/v sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND Thành phố.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

 

 

 

1. Văn bản đề nghị của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, do người đứng đầu đơn vị ký tên và đóng dấu (theo mẫu của Sở Ngoại vụ);

2. Bản sao Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC;

3. Bản sao hộ chiếu

X

 

 

X

 

 

X

 

2. Hồ sơ đối với doanh nhân

 

 

 

1. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC, do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ);

X

 

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

X

 

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, xác nhận nộp thuế hoặc biên lai nộp thuế trong 12 tháng tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác);

 

X

4. Bản sao công chứng hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng kinh tế (hoặc tài liệu tương tự) doanh nghiệp ký kết với đối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC (kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng, tài liệu ký kết, hợp tác đã hoặc đang được thực hiện). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và chứng thực;

 

X

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu;

 

X

7. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân đã có thời hạn bổ nhiệm ít nhất 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ;

 

X

8. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận doanh nhân đã nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp đề nghị cấp thẻ trong thời gian ít nhất 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ (trừ những trường hợp không còn trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định)

 

X

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

Thời gian tiếp nhận và gii quyết:

- Hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Hồ sơ đối với doanh nhân: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết qu

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lãnh sự- NVNONN

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyn hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lãnh sự - NVNONN

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lãnh sự- NVNONN/ Lãnh đạo Sở

04 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự thảo văn bn

B7

UBND thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

05 ngày

Công văn của UBND Thành phố

B8

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Toàn bộ hồ sơ

B9

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn của UBND Thành phố

B10

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

2. Đốvới doanh nhân thuộc các doanh nghiệp do thành phố Hà Nội quản lý

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lãnh sự - NVNONN

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phiếu kiểm soát quá trình gii quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lãnh sự - NVNONN

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và dự thảo công văn gửi Công an TP trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lãnh sự- NVNONN/ Lãnh đạo Sở

07 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt công văn gửi Công an TP

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự thảo văn bản

B7

Phòng chuyên môn tổng hợp văn bản trả lời của Công an TP và trình Lãnh đạo Sở ký công văn gửi UBND Thành phố

Phòng Lãnh sự- NVNONN/ Lãnh đạo Sở

06 ngày

 

B8

UBND Thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

07 ngày

Công văn của UBND Thành phố

B9

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Toàn bộ hồ sơ

B10

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn của UBND Thành phố

B11

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Công văn xin phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

2. Mu Bácáo về việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

3. Mu Giấtiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mẫu Công văn cho phép

7. Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. Mu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

       

7. Quy trình Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, chữa bệnh, du lịch...) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (QT-07)

1

Mục đích

Quy định việc tiếp nhận, xử lý thủ tục xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh ...) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định.

 

2

Phạm vi

Áp dụng đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh ...). Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình.

 

3

Nội dung quy trình

 

3.1

Cơ sở pháp lý

 

 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

- Quyết định 1542-QĐ/TU ngày 07/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội.

- Quyết định 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Hà Nội.

 

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 

Công văn cho phép cán bộcông chức, viên chức của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Quận, Huyện, Thị xã thuộc Thành phố Hà Nội đi nước ngoài về việc riêng

X

 

 

 

Đơn xin nghỉ phép của cá nhân (ghi rõ lý do xin nghỉ)

 

X

 

 

Thông báo của Ban Tổ chức Thành y (đối với trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý)

 

X

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

 

01 bộ hồ sơ

 

3.4

Thời gian xử lý

 

 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ

 

3.6

Lệ phí

 

 

Không

 

3.7

Quy trình xử lý công việc

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

 

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lãnh sự- NVNONN

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lãnh sự - NVNONN

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lãnh sự-NVNONN/ Lãnh đạo Sở

01 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

 

B6

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Dự tho văn bản

 

B7

UBND thành phố xem xét, phê duyệt

UBND Thành phố

03 ngày

Công văn của UBND Thành phố

 

B8

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

1/2 ngày

Toàn bộ hồ sơ

 

B9

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn của UBND Thành phố

 

B10

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

 

4

Biểu mẫu

 

 

1. Mẫu Công văn xin xuất cảnh giải quyết việc riêng tại nước ngoài

2. Mu Báo cáo về việc xin xuất giải quyết việc riêng tại nước ngoài

3. Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mu Công văn cho phép

7. Mu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. Mu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

 

        

8. Quy trình Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội(QT-08)

1

Mục đích

Quy định chi tiết trình tự thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của Thành phố đúng quy định.

2

Phạm vi

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội làm thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc. Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014;

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.2

Thành phần h sơ

Bản chính

Bản sao

 

Công văn đề nghị (theo Mẫu số 02 do Sở Ngoại vụ cung cấp)

X

 

 

Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của đơn vị (nếu có)

 

X

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5

Nơi tiếp nhn và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn trả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lãnh sự - NVNONN

½ ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phiếu kiểm, soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lãnh sự - NVNONN

½  ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở

Phòng Lãnh sự- NVNONN/ Lãnh đạo Sở

01 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ;

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết; Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

½  ngày

Dự thảo văn bản

B7

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Toàn bộ hồ sơ

B8

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn của UBND Thành phố

B9

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Công văn xin phép cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc

2. Mu Báo cáo về việc người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc

3. Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mu Công văn cho phép

7. Mu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. Mu Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

       

9. Quy trình Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội (QT-09)

1

Mục đích

Quy định trình tự tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định.

2

Phạm vi

Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội làm thủ tục gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc. Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ khi tham gia thực hiện các thủ tục thuộc phạm vi áp dụng của quy trình.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ s pháp lý

 

- Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người, nước ngoài tại Việt Nam 2014;

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.2

Thành phần h sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị (theo mẫu của Cục Quản lý XNC - Bộ Công an do Sở Ngoại vụ Hà Nội cung cấp)

X

 

 

Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập đơn vị (nếu có)

 

X

 

Báo cáo của đơn vị tình hình hoạt động của người nước ngoài trong thời gian làm việc tại Hà Nội (theo mẫu)

X

 

 

Bản sao có chứng thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại của người lao động nước ngoài ký với các cơ quan, tổ chức của Hà Nội. Đối với những trường hợp vào làm việc theo dự án ODA phải có xác nhận của cơ quan chủ quản

 

X

 

Bản sao có chứng thực Giấy phép lao đng do Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội cấp (hoặc công văn miễn giấy phép lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đối với các trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định)

 

X

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

Thời gian tiếp nhận và giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn tr

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/ Phòng Lãnh sự- NVNONN

1/2 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ

Phòng Lãnh sự- NVNONN

1/2 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét xử lý, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ký bảo lãnh

Phòng Lãnh sự- NVNONN/ Lãnh đạo Sở

02 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ;

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết; Vần bản xin ý kiến các cơ quan liên quan

B6

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Dự thảo văn bản

B7

Hoàn thiện hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

1/2 ngày

Toàn bộ hồ sơ

B8

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Công văn của UBND Thành phố

B9

Thống kê và theo dõi Chuyên viên Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (tại Sở).

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

4

Biểu mẫu

 

1. Mu Đơn đề nghị

2. Mu Báo cáo về việc người nước ngoài gia hạn visa, tạm trú

3. Mu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

4. Mu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

5. Mu Phiếu yêcầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

6. Mu Công văn cho phép

7. Mu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

8. MSổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

       
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi