Quyết định 357/QĐ-UBND 2020 thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 357/QĐ-UBND

Quyết định 357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa, Đường bộ, Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:357/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thị Thìn
Ngày ban hành:22/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, ĐƯỜNG BỘ, ĐĂNG KIỂM THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 216/TTr- SGTVT ngày 16/01/2020 và Báo cáo thẩm tra số 96/BC-VP ngày 20/01/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa, Đường bộ, Đăng kiểm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa (Có Danh mục kèm theo).
Bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải xây dựng quy trình nội bộ của thủ tục hành chính mới ban hành gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, ĐƯỜNG BỘ, ĐĂNG KIỂM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 357/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

( Mã hồ sơ của TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

1

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.

(1.003135.000.00.00. H56)

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

Lệ phí cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn:

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đồng/giấy;

- Chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng/giấy;

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng; chứng chỉ chuyên môn bằng công nghệ mới (vật liệu PET): 135.000đồng/giấy

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCN khả năng chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

2

Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

(1.003168.000.00.00. H56)

- Trong thời hạn 03 làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Sở Giao thông vận tải gửi giấy hẹn làm thủ tục dự học, thi, kiểm tra lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định công nhận kết quả thi Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

1. Phí sát hạch cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng:

- Hạng ba: Lý thuyết tổng hợp: 50.000 đồng/lần sát hạch; Lý thuyết chuyên môn: 50.000 đồng/lần sát hạch; Thực hành: 90.000đồng/lần sát hạch

- Hạng tư: Lý thuyết tổng hợp : 70.000 đồng/lần sát hạch; Thực hành: 80.000 đồng/lần sát hạch.

2. Phí sát hạch cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng:

- Hạng ba: Lý thuyết tổng hợp: 40.000đ/lần sát hạch; Lý thuyết chuyên môn: 40.000đ/lần sát hạch; Thực hành: 60.000đ/lần sát hạch.

3) Sát hạch lại cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyển trưởng, máy trưởng: Nội dung nào thì nộp phí mức sát hạch nội dung đó.

4) Lệ phí cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn:

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng: 50.000 đồng/giấy;

- Chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng /giấy;

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng; chứng chỉ chuyên môn bằng công nghệ mới (vật liệu PET): 135.000đồng/giấy

Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

STT

Tên thủ tục hành chính

( Mã hồ sơ của TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nội dung được sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

 

1

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

(1.004248.000.00.00.H56)

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

Phí thẩm tra, thẩm định công bố cảng thủy nội địa: 100.000 đồng/lần

Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004;

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Phí

nhayThủ tục Công bố hoạt động cảng thủy nội địa bị bãi bỏ bởi Phần II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

Lĩnh vực Đường bộ

 

2

Cấp giấy phép lái xe quốc tế

(2.001002.000.00.00.H56)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa (Số 13 Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

Lệ phí cấp mới Giấy phép lái xe quốc tế : 135.000đồng/lần.

- Thông tư số 29/2015/TT- BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, mức thu, quản lý và sử dụng

Lệ phí

3

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

(1.002300.000.00.00.H56)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Lệ phí cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế: 135.000đồng/lần.

Lệ phí

nhayCác thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lái xe quốc tế; Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

Lĩnh vực Đăng kiểm

 

4

Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

(1.004325.000.00.00.H56)

Cấp ngay sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.

Địa điểm: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các địa điểm sau của các Đơn vị Đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để nộp hồ sơ:

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.01S, 267 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.02S, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa;

- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Trung tâm đăng kiểm 36.04D, Phố 7, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Trung tâm đăng kiểm 36.05D, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, và ngày nghỉ theo quy định).

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.

- Giá dịch vụ kiểm định: 180.000 đồng/xe.

Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Lệ phí, giá dịch vụ

5

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

(1.005018.000.00.00.H56)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nghiệm thu đạt yêu cầu.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi: 100.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.

- Mức giá dịch vụ: 560.000 đồng/xe đối với thay đổi hệ thống, tổng thành xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

- Mức giá dịch vụ: 910.000 đồng/xe đối với thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lệ phí, giá dịch vụ

6

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

(1.005005.000.00.00.H56)

Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.

- Giá dịch vụ kiểm định 180.000 đồng/xe.

Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lệ phí, giá dịch vụ

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực Đường thủy nội địa (Bãi bỏ 02/02 TTHC tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 13/4/2017; bãi bỏ 01/20 TTHC lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 28/8/2017; Bãi bỏ 01/13 TTHC lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1

T-THA-288320-TT

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trường hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông Vận tải

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCN khả năng chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

2

T-THA-288321-TT

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải

3

T-THA-288585-TT

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế

Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

4

T-THA-288945-TT

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Lĩnh vực Đường bộ (Bãi bỏ 02/18 TTHC tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

5

T-THA-287702-TT

Cấp giấy phép lái xe quốc tế

Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, mức thu, quản lý và sử dụng

6

T-THA-287703-TT

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Lĩnh vực Đăng kiểm (Bãi bỏ 03/18 TTHC tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

7

T-THA-287715-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

8

T-THA-287716-TT

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

9

T-THA-287717-TT

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi