Quyết định 354/QĐ-UBND Thái Bình 2024 TTHC lĩnh vực giao thông vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 354/QĐ-UBND

Quyết định 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:354/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Văn Hoàn
Ngày ban hành:28/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI BÌNH

________

Số: 354/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 28/TTr-SGTVT ngày 20/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 14 thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải, gồm:

- 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

- 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(có Phụ lục Danh mục kèm theo).

Nội dung các thủ tục hành chính này được thực hiện theo Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình chi tiết, quy trình điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;

- Lưu: VT, CTXDGT, NCKS.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Văn Hoàn

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

__________

PHẦN 1: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Mã TTHC

Tên TTHC

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

1.

1.004248

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Thủ tục số 5 Phần C Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

- Trình tự thực hiện

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2.

1.004242

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa (Thủ tục số 2 Phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

- Trình tự thực hiện

- Căn cứ pháp lý.

3.

1.009444

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa (Thủ tục số 3 Phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

- Trình tự thực hiện

- Căn cứ pháp lý.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

1.009452

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa (Thủ tục số 1 Phần C Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2

1.009453

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính (Thủ tục số 3 Phần C Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

3

1.009454

Công bố hoạt động bến thủy nội địa (Thủ tục số 3 Phần C Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250/QĐ- UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

4

1.009455

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính (Thủ tục số 4 Phần C Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250/QĐ- UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

5

1.003658

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa (Thủ tục số 1 Phần B Phụ lục kèm theo Quyết định số 1250 /QĐ- UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh).

PHẦN 2: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

TT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

1.009452

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa.

5 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

Không có

Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2

1.009453

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

5 ngày làm việc

Không có

3

1.009454

Công bố hoạt động bến thủy nội địa.

5 ngày làm việc

100.000 đồng

4

1.009455

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

5 ngày làm việc

100.000 đồng

5

1.003658

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa.

5 ngày làm việc

100.000 đồng

6

1.009444

Gia hạn hoạt động bến thủy nội địa.

5 ngày làm việc

Không có

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi