Quyết định 354/QĐ-UBND Lâm Đồng 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 354/QĐ-UBND

Quyết định 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:354/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành:24/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 354/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

TT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

1

1.006579

Thủ tục đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

II. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

1.006943

Hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Văn bản số 889/UBND-HCC ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, tăng cường thực hiện cải cách hành chính

3

1.008026

Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng

Văn bản số 889/UBND-HCC ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, tăng cường thực hiện cải cách hành chính

III. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

4

1.008030

Phê duyệt kế hoạch đào tạo dạy nghề cho lao động của doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 12/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5

1.008034

Hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã kinh phí đào tạo dạy nghề cho người lao động

6

1.008033

Hỗ trợ xuất khẩu lao động

Văn bản số 889/UBND-HCC ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, tăng cường thực hiện cải cách hành chính

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

TT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

1.008031

Xác định vị trí xây dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công)

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2

1.008032

Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap

Văn bản số 889/UBND-HCC ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, tăng cường thực hiện cải cách hành chính

3

1.008035

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Diệp hạ châu Cát Tiên”

Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công ngh

4

1.008039

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Diệp hạ châu Cát Tiên”

5

1.008045

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Arabica Lang Biang”

6

1.008057

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Arabica Lang Biang”

7

1.008047

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”

8

1.008049

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”

9

1.008053

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt”

10

1.008054

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê cầu Đất Đà Lạt”

11

1.008051

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh”

12

1.008048

Thủ tục Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh”

13

1.008046

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

14

1.008044

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương”

15

1.008040

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

16

1.008042

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”

17

1.008038

Thủ tục cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Trà B’Lao”

Văn bản số 889/UBND-HCC ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về rà soát, tăng cường thực hiện cải cách hành chính

18

1.008050

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Rau Đà Lạt”

19

1.008041

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu Riêng Đạ Huoai”

20

1.008043

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu Riêng Đạ Huoai”

21

1.008052

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận nhãn hiệu “Rau Đà Lạt”

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi