Quyết định 3465/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3465/QĐ-UBND

Quyết định 3465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3465/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:25/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

_______

Số: 3465/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quảng Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 61/TTr-SNgV ngày 22/11/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1. Sở Ngoại vụ: tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;

- Bộ Ngoại giao;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Trung tâm QTI (cấu hình);

- PCVP- Lê Ngọc Quảng;

- Lưu: VT,  (Trực).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

HQuang Bửu

 

 

 

 

Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3465/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Quy trình nội bộ số: 01/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

1. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Mã số TTHC: 2.002.311)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

(1)

(2)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Nộp hồ sơ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Trước ngày dự kiến tổ chức ít nhất 40 ngày

 

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu gửi đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công bằng các hình thức: Trực tuyến; trực tiếp hoặc qua Bưu chính công ích

 

2.

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ

Đ/c Phạm Thùy Trang

- nhân viên Bưu điện Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ của Sở

03 giờ làm việc

 

Nhân viên Bưu điện kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

3.

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

08 giờ làm việc

 

Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, tham mưu Tờ trình kèm dự thảo Công văn UBND tỉnh gửi lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

4.

Duyệt ký nháy hồ sơ trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-NVNONN

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký nháy hồ sơ trình Lãnh đạo sở

 

5.

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình kèm dự thảo Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh gửi lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

6.

Vào số, chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Liên thông hồ sơ, gửi văn bản kèm dự thảo Công văn Chủ tịch UBND tỉnh gửi lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Các cơ quan, địa phương có liên quan đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

7.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

8.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh -Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan;

 

9.

Vào số phát hành văn bản

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số chuyển văn bản đến các đơn vị lấy ý kiến

 

10.

Gửi ý kiến trả lời bằng văn bản cho UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ)

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan

Không quá 15 ngày làm việc

 

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến có văn bản trả lời.

Quyết định 06

11.

Tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

08 giờ làm việc

 

Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản Chủ tịch UBND tỉnh trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ

 

12.

Duyệt ký nháy văn bản trình Lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-NVNONN

04 giờ làm việc

 

Thẩm định hồ sơ, duyệt nội dung dự thảo Tờ trình và văn bản đính kèm, trình Lãnh đạo Sở

 

13.

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ

 

14.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

15.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

16.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức HNHTQT

 

17.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng

UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản đến Văn phòng Chính phủ

 

18.

Dự thảo văn bản Chủ tịch UBND tỉnh trả lời một trong các trường hợp

Trường hợp 1

 

Văn phòng Chính phủ gửi thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh qua Sở Ngoại vụ.

Văn phòng Chính phủ

 

 

Văn phòng Chính phủ gửi thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản cho UBND tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ.

 

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu Tờ trình và dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

 

Duyệt ký nháy hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-NVNONN

04 giờ làm việc

 

Thẩm định nội dung Tờ trình và văn bản dự thảo trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT của Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó trình lãnh đạo Sở duyệt

 

 

Phê duyệt văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký Tờ trình và thông qua nội dung dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

 

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao; Bộ Công an, các cơ quan, địa phương có liên quan.

 

 

Vào số, chuyển văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng

UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông và văn bản giấy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tại TTPVHCC

 

 

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (đ/c Phạm Thùy Trang)

03 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

Trường hợp 2

 

Văn phòng Chính phủ gửi thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng Chính phủ

Không quy định thời gian

 

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh chuyển thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Ngoại vụ

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Văn phòng UBND tỉnh sau khi nhận ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì gửi văn bản cấp trên cho Sở Ngoại vụ để dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu Tờ trình và dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin phép tổ chức

 

 

Duyệt ký nháy hồ sơ trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng

LS-NVNONN

04 giờ làm việc

 

Thẩm định nội dung Tờ trình và văn bản dự thảo trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT của Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó trình lãnh đạo Sở duyệt

 

 

Phê duyệt văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký Tờ trình và thông qua nội dung dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

 

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh -

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản trả lời Đơn vị phép tổ chức HNHTQT, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao; Bộ Công an, các cơ quan, địa phương có liên quan.

 

 

Vào số, chuyển văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng

UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông và văn bản giấy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tại TTPVHCC

 

 

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (đ/c Phạm Thùy Trang)

03 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho quan, tổ chức xin xin giải quyết TTHC

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc

- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan địa phương có liên quan được lấy ý kiến: Không quá 15 ngày làm việc

        

Quy trình nội bộ số: 02/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

2. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Mã số TTHC: 2. 002.314)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Nộp hồ sơ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Trước ngày dự kiến tổ chức ít nhất 30 ngày

 

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu gửi đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công qua các hình thức: trực tuyến; trực tiếp hoặc qua Bưu chính công ích

 

2.

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ

Đ/c Phạm Thùy Trang, nhân viên Bưu điện Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ của Sở

04 giờ làm việc

 

Nhân viên Bưu điện kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

3.

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

10 giờ làm việc

 

Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, tham mưu văn bản gửi lấy ý kiến của Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

4.

Duyệt ký nháy văn bản trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

07 giờ làm việc

 

Duyệt ký nháy văn bản gửi lấy ý kiến và trình Lãnh đạo sở

 

5.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim- Phó Giám đốc phụ trách Sở

07 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký văn bản gửi lấy ý kiến Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

6.

Vào số phát hành văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

04 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số chuyển văn bản đến các đơn vị được lấy ý kiến

 

7.

Gửi ý kiến trả lời bằng văn bản cho UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ)

Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan

Không quá 15 ngày làm việc

 

Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến có văn bản trả lời.

Quyết định 06

Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế do HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức

8.

Tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

9.

Duyệt ký nháy văn bản trình Lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

07 giờ làm việc

 

Thẩm định hồ sơ, duyệt nội dung Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở

 

10.

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

05 giờ làm việc

 

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

11.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

04 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

12.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

13.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản trình trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

14.

Vào số, chuyển văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông và văn bản giấy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tại TTPVHCC

 

15.

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyét TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ (đ/c Phạm Thùy Trang)

04 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho cơ quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

 

Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ (Theo Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

16.

Tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản của Lãnh đạo Sở trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

17.

Duyệt ký nháy văn bản trình Lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

06 giờ làm việc

 

Thẩm định hồ sơ, duyệt nội dung văn bản và trình Lãnh đạo Sở

 

18.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim-Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Xem xét, phê duyệt văn bản trả lời Đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT

 

19.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại TTPVHCC

 

20.

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (đ/c Phạm Thùy Trang)

04 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho cơ quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trường hợp hội nghị hội thảo quốc tế do HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc

- Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến: Không quá 15 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trường hợp hội nghị hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Sở Ngoại vụ: 7,5 ngày làm việc

- Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến: Không quá 15 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 03/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

3. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

(Mã số TTHC: 2.002.313)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Nộp hồ sơ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

 

 

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu gửi đầy đủ hồ sơ xin chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công bằng hình thức: Trực tuyến; trực tiếp hoặc qua Bưu chính công ích

 

2.

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ

Đ/c Phạm Thùy Trang, nhân viên Bưu điện Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ của Sở

03 giờ làm việc

 

Nhân viên Bưu điện kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

3.

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

08 giờ làm việc

 

Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, trình văn bản kèm dự thảo Công văn UBND tỉnh gửi lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

4.

Duyệt ký nháy hồ sơ trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký nháy hồ sơ trình Lãnh đạo sở

 

5.

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình kèm dự thảo Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh gửi lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

6.

Vào số, chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Liên thông hồ sơ, gửi văn bản kèm dự thảo Công văn Chủ tịch UBND tỉnh gửi lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Các cơ quan, địa phương có liên quan đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

7.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

8.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan;

 

9.

Vào số phát hành văn bản

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số chuyển văn bản đến các đơn vị lấy ý kiến

 

10.

Gửi ý kiến trả lời bằng văn bản cho UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ)

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan

Không quá 15 ngày làm việc

 

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan được lấy ý kiến có văn bản trả lời.

Quyết định 06

11.

Tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

08 giờ làm việc

 

Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản Chủ tịch UBND tỉnh trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

 

12.

Duyệt ký nháy văn bản trình Lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

04 giờ làm việc

 

Thẩm định hồ sơ, duyệt nội dung dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở

 

13.

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ

 

14.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản trên phần mềm liên thông đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

15.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

16.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức HNHTQT

 

17.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản đến Văn phòng Chính phủ

 

18.

Dự thảo văn bản Chủ tịch UBND tỉnh trả lời một trong các trường hợp

Trường hợp 1

 

Văn phòng Chính phủ gửi thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh qua Sở Ngoại vụ.

Văn phòng Chính phủ

 

 

Văn phòng Chính phủ gửi thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản cho UBND tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ.

 

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu Tờ trình và dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

 

Duyệt ký nháy hồ sơ trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng  phòng LS-NVNONN

04 giờ làm việc

 

Thẩm định nội dung Tờ trình và văn bản dự thảo trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT của Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó trình lãnh đạo Sở duyệt

 

 

Phê duyệt văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

 

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao; Bộ Công an, các cơ quan, địa phương có liên quan.

 

 

Vào số, chuyển văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông và văn bản giấy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tại TTPVHCC

 

 

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ (đ/c Phạm Thùy Trang)

03 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

 

Trường hợp 2

 

Văn phòng Chính phủ gửi thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đến Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng Chính phủ

 

 

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh chuyển thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Ngoại vụ

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Văn phòng UBND tỉnh sau khi nhận ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì gửi văn bản cấp trên cho Sở Ngoại vụ để dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Tiếp nhận ý kiến, tham mưu Tờ trình và dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

 

Duyệt ký nháy hồ sơ trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

04 giờ làm việc

 

Thẩm định nội dung Tờ trình và văn bản dự thảo trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT của Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó trình lãnh đạo Sở duyệt

 

 

Phê duyệt văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Duyệt ký Tờ trình và thông qua nội dung dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

 

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Phê duyệt văn bản

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao; Bộ Công an, các cơ quan, địa phương có liên quan.

 

 

Vào số, chuyển văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông và văn bản giấy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tại TTPVHCC.

 

 

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (đ/c Phạm Thùy Trang)

03 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc

- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến: Không quá 15 ngày làm việc

 

Quy trình nội bộ số: 04/Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Ngoại vụ/Cấp tỉnh

4. Thủ tục cho chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ (Mã số TTHC: 2.002.3112)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Nộp hồ sơ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

 

 

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu gửi đầy đủ hồ sơ xin chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công bằng các hình thức: Trực tuyến; trực tiếp hoặc qua Bưu chính công ích

 

2.

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ

Đ/c Phạm Thùy Trang, nhân viên Bưu điện Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ của Sở

04 giờ làm việc

 

Nhân viên Bưu điện kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

3.

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu văn bản liên quan

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

10 giờ làm việc

 

Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, tham mưu văn bản gửi lấy ý kiến của Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

4.

Duyệt ký nháy văn bản trình lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-NVNONN

07 giờ làm việc

 

Duyệt ký nháy hồ sơ trình Lãnh đạo Sở

 

5.

Duyệt hồ sơ, ký văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc

07giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở ký văn bản gửi lấy ý kiến Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan

 

6.

Vào số phát hành văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

04 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số chuyển văn bản đến các đơn vị được lấy ý kiến

 

7.

Gửi ý kiến trả lời bằng văn bản cho UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ)

Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan

Không quá 15 ngày làm việc

 

Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến có văn bản trả lời.

Quyết định 06

Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế do HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức

8.

Tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu Tờ trình đính kèm dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

9.

Duyệt ký nháy văn bản trình Lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

07 giờ làm việc

 

Thẩm định hồ sơ, duyệt nội dung dự thảo văn bản và trình Lãnh đạo Sở

 

10.

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim - Phó Giám đốc phụ trách Sở

05 giờ làm việc

 

Duyệt ký văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

11.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

04 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản trên phần mềm liên thông đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

12.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ hoặc hướng dẫn hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

13.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Chủ tịch UBND xem xét, phê duyệt văn bản cho chủ trương tổ chức HNHTQT

 

14.

Vào số, chuyển văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản liên thông và văn bản giấy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tại TTPVHCC

 

15.

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ (đ/c Phạm Thùy Trang)

04 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho cơ quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

 

Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ (Theo Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

16.

Tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản

Đ/c Võ Nguyệt Kiều Nga - Phó Trưởng phòng LS-NVNONN

12 giờ làm việc

 

Sau khi có đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan, tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản của Lãnh đạo Sở trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

17.

Duyệt ký nháy văn bản trình Lãnh đạo Sở

Đ/c Phan Thị Kiều Trang - Trưởng phòng LS-VNONN

06 giờ làm việc

 

Thẩm định hồ sơ, duyệt nội dung văn bản và trình Lãnh đạo Sở

 

18.

Phê duyệt văn bản

Đ/c Nguyễn Ngọc Kim-Phó Giám đốc phụ trách Sở

04 giờ làm việc

 

Xem xét, phê duyệt văn bản trả lời Đơn vị xin chủ trương tổ chức HNHTQT

 

19.

Vào số, chuyển văn bản

Bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ (đ/c Lê Thị Anh Phương)

02 giờ làm việc

 

Vào số văn bản, ký số, chuyển văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại TTPVHCC

 

20.

Trả kết quả cho quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (đ/c Phạm Thùy Trang)

04 giờ làm việc

 

Xác nhận có kết quả trên phần mềm, gửi trả kết quả cho cơ quan, tổ chức xin giải quyết TTHC

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trường hợp hội nghị hội thảo quốc tế do HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày làm việc

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc

- Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến: Không quá 15 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính trường hợp hội nghị hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Sở Ngoại vụ: 7,5 ngày làm việc

- Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan được lấy ý kiến: Không quá 15 ngày làm việc

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi