Quyết định 3438/QĐ-UBND Quảng Bình 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3438/QĐ-UBND

Quyết định 3438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3438/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thắng
Ngày ban hành:08/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh

tải Quyết định 3438/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 3438/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU, ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3405/KHĐT-TĐ ngày 24/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và lập danh sách quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Thắng

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BỊ BÃI BỎ TRONG
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU, ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

Số TT

Tên Thủ tục/Số
hồ sơ thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

1

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư/ 1.006488, thủ tục số 03 Phần I TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

- Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Không

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định nội
dung bãi bỏ TTHC

I

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Mã số 1.006485, thủ tục số 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2

Mã số 1.006487, thủ tục số 3, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

3

Mã số 1.006489, thủ tục số 4, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

4

Mã số 1.006491, thủ tục số 5, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

5

Mã số 1.006492, thủ tục số 6, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

6

Mã số 1.006493, thủ tục số 7, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

7

Mã số 1.006495, thủ tục số 8, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

8

Mã số 1.006482, thủ tục số 1, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

9

Mã số 1.006486, thủ tục số 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

10

Mã số 1.006490, thủ tục số 4, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

11

Mã số 1.006448, thủ tục số 5, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

12

Mã số 1.006449, thủ tục số 6, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

II

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Mã số 1.006500, thủ tục số 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2

Mã số 1.006508, thủ tục số 3, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

3

Mã số 1.006509, thủ tục số 4, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

4

Mã số 1.006511, thủ tục số 5, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

5

Mã số 1.006512, thủ tục số 6, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

6

Mã số 1.006513, thủ tục số 7, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

7

Mã số 1.006514, thủ tục số 8, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

8

Mã số 1.006461, thủ tục số 1, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

9

Mã số 1.006463, thủ tục số 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

10

Mã số 1.006464; thủ tục số 3, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

11

Mã số 1.006465, thủ tục số 4, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

12

Mã số 1.006466, thủ tục số 5, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư

13

Mã số 1.006494, thủ tục số 6, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

III

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Mã số 1.006450, thủ tục số 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2

Mã số 1.006452, thủ tục số 3, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

3

Mã số 1.006453, thủ tục số 4, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

4

Mã số 1.006456, thủ tục số 5, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

5

Mã số 1.006460, thủ tục số 6, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

6

Mã số 1.006462, thủ tục số 7, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

7

Mã số 1.006439, thủ tục số 8, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi