Quyết định 3233/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3233/QĐ-UBND

Quyết định 3233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; sửa đổi Quyết định 883/QĐ-UBND ngày 01/4/2022, Quyết định 1537/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3233/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:28/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 3233/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 883/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2022, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1537/QĐ-UBND NGÀY 07/6/2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

_______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 632/TTr-STNMT ngày 24/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh bị bãi bỏ (lĩnh vực: môi trường 03 TTHC, tài nguyên nước 02 TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Sửa đổi cụm từ “ngày làm việc” thành từ “ngày” đối với các thủ tục hành chính quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 và các Phụ lục kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải nội dung Quyết định lên Trang văn bản pháp luật của tỉnh theo địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật Danh mục thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở; phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin Quảng Nam) căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ 05 TTHC số thứ tự 07, 08 Mục III và 13, 14, 17 Mục IV, Phần A tại Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ TNMT;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP; PCVP- Lê Ngọc Quảng;
- Trung tâm QTI;
- Lưu: VT, KGVX, TTPVHCCQN, NCKS.
G:\Dropbox\CONG2022\QUYETĐINH\TNMT\25-11-QĐ_Danh muc TTHC bai bo.docx

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Mã hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

01

1.004152.000.00.00.H47

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

- Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

02

1.004140.000.00.00.H47

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

01

1.004129. 000.00.00.H47

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

 

02

1.004246. 000.00.00.H47

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

03

1.004621. 000.00.00.H47

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi