Quyết định 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----------------

Số: 32/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần

để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 496/TTr-SNV ngày 31 tháng 3 năm 2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Các Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức làm việc và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) tại cơ quan để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính sau đây:

1. Các loại thủ tục hành chính do các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn:

a) Công chứng;

b) Chứng thực;

c) Các thủ tục liên quan đến hộ tịch, lý lịch tư pháp và quốc tịch;

d) Cấp và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

đ) Cấp giấy phép xây dựng (bao gồm cấp mới, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xây dựng); Cấp giấy phép xây dựng tạm; Cấp phép đào đường;

e) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai - xây dựng; phòng chống tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông đường thủy và trật tự môi trường, vệ sinh đô thị;

g) Cấp số nhà;

h) Xác nhận hiện trạng nhà đất - Cung cấp thông tin quy hoạch;

i) Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

k) Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải thủy, bộ;

l) Đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới;

m) Đăng ký các loại phương tiện vận tải, thiết bị thi công;

n) Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;

o) Cấp đăng ký số, biển số xe gắn máy chuyên dùng;

p) Cấp sổ nhật trình, phù hiệu hợp đồng, tuyến;

q) Cấp phép lưu hành cho xe bánh xích, xe quá khổ, quá tải;

r) Cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô;

s) Cấp thẻ xe buýt tháng;

t) Tiếp nhận và trả giấy phép lái xe;

u) Xác nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quảng cáo và gia hạn giấy phép quảng cáo;

v) Xác nhận hồ sơ và gia hạn cấp phép hoạt động Karaoke;

x) Xác nhận cấp mới, gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược, y học cổ truyền tư nhân;

y) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực thẩm;

z) Các thủ tục liên quan đến đăng ký khai trình sử dụng lao động của doanh nghiệp; đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp; đăng ký thang lương - bảng lương của doanh nghiệp.

2. Các cơ quan, đơn vị được tổ chức thống nhất ở Trung ương đóng trên địa bàn thành phố (Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Sở Ngoại vụ) tiếp tục tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý trong khi chờ quy định thống nhất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Trung ương; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp triển khai trong nội bộ ngành, biện pháp phối hợp với sở - ngành, quận - huyện trên địa bàn thành phố để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Thủ tướng.

3. Ngoài các thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) quyết định bổ sung những thủ tục hành chính khác cần tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn; quyết định cơ quan, đơn vị, địa bàn tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy hàng tuần.

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn có trách nhiệm phân loại thủ tục hành chính thuộc loại công việc giải quyết ngay; loại công việc có hẹn thời gian giải quyết. Trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa bàn xem xét và quyết định cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần được nghỉ bù vào các ngày khác hoặc hưởng chế độ làm thêm giờ theo quy định.

Kinh phí cho việc bố trí làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày  25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Lê Hoàng Quân

 

                                                                                                                          

Thuộc tính văn bản
Quyết định 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 32/2010/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 20/05/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực