Quyết định 3132/QĐ-UBND HCM 2017 công bố TTHC thuộc Ban Quản lý Khu Nam

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3132/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHỒ CHÍ MINH
-------
Số: 3132/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nam tại Tờ trình số 05/TTr-BQLKN ngày 19 tháng 5 năm 2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4897/TTr-STP ngày 02 tháng 6 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 (sáu) thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nam, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng CP (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- UBMTTQVN TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP/VX;
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Phòng VX (02b);
- TT Công báo; TT Tin học;
- Lưu: VT (VX-Tri).
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực cấp Giy phép xây dựng
1
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: công trình cấp I, II (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị); cấp giấy phép xây dựng cho dự án.
2
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.
3
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.
4
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng.
5
Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng.
6
Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng.

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực