Quyết định 3120/QĐ-UBND 2018 An Giang Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3120/QĐ-UBND

Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3120/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành:10/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

Số: 3120/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

-----------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Thời gian thực hiện: từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;(qua email)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, với các nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

- Bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2019 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của ngành, địa phương mình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019 để tổng hợp, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện nội dung trong Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công việc.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại các ngành, địa phương; báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

A. Về Kiểm soát thủ tục hành chính

STT

Nội dung

Kết quả

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo; Rà soát danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thủ tục hành chính và nâng cao nghiệp vụ kiểm soát TTHC

1

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Tháng 12/2018

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Sở, ngành, UBND cấp huyện

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Quý I/2019

2

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

- Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019

- Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

- Trước 15/ 02/2019

- Tháng 4/2019

3

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

- Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Tháng 12/2018

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Quý I/2019

4

Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Ban thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ)

Quý I/2019

5

Rà soát danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

02lần /năm

6

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính dành cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ KSTTHC năm 2019.

- Thư mời tập huấn.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Quý I/2019

7

Tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về hoạt động kiểm soát TTHC do Trung ương tổ chức, triển khai.

Tham dự Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm,…

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch của Cơ quan Trung ương

II

Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

1

Cập nhật, trình công bố danh mục thủ tục hành chính; TTHC được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Rà soát, cập nhật danh mục TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

- VP UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2019

2

Tổ chức in và cấp phát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện (sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục).

Các Bộ TTHC của các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh và của cấp huyện đã được công bố năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành tỉnh

Thường xuyên trong năm 2019

3

Cập nhật các Quyết định đã công bố Danh mục TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên website của tỉnh.

Các Danh mục TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông

Thường xuyên trong năm 2019

4

Rà soát, cập nhật công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại bộ phận một Một cửa.

Các Danh mục TTHC đã được công bố các cấp

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh

- UBND cấp huyện, cấp xã

Thường xuyên trong năm 2019

III

Niêm yết công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

1

- Niêm yết công khai nội dung chi tiết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Công bố, công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

Báo cáo việc niêm yết, công khai TTHC theo qu y định pháp luật (được tổng hợp trong các báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả hoạt động KSTTHC)

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (trên cổng thông tin điện tử);

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh (trực tiếp);

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2019

2

Tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo đúng với quy định được Chủ tịch UBND tỉnh công bố

Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2019

IV

Thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Rà soát quy định thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết.

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục cắt giảm TTHC thời gian giải quyết

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành liên quan;

- UBND cấp huyện

Quý I, II/2019

2

Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính một số thủ tục kiến nghị đơn giản hóa.

Tổng hợp kết quả tính chi phí tuân thủ TTHC vào báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành liên quan

Quý III/2019

3

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Báo cáo rà soát đơn giản hóa TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III/2019

V

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Văn bản thông báo lịch kiểm tra;

- Kiểm tra thực tế;

- Báo cáo kết quả kiểm tra;

- Công văn chỉ đạo kiểm soát TTHC sau khi kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý II+III/2019

VI

Tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý; kiểm tra, đôn đốc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc xử lý phản ánh, kiến nghị.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh

- UBND cấp huyện, xã

Thường xuyên trong năm 2019

2

Tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn đề xuất (tùy yêu cầu công việc)

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

- UBND cấp huyện, xã

Thường xuyên trong năm 2019

B. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC

STT

Nội dung

Kết quả

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Về truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

1

Thiết kế, xây dựng pano niêm yết, công khai bộ TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Pano niêm yết, công khai bộ TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn.

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- UBND cấp huyện, cấp xã

Quý II + III/2019

2

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

Tháng 2/2019

3

- Cung cấp thông tin về về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thông tấn báo chí để đăng tải.

- Phối hợp với đài truyền hình An Giang lồng ghép tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong chuyên mục Cải cách hành chính của tỉnh.

Tin, bài đăng tải về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

- Đài truyền hình An Giang

- Báo An Giang

Thường xuyên trong năm 2019

II

Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC để trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp (bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính)

1

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện báo cáo tình hình giải quyết TTHC theo mẫu quy định (bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính) gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp - UBND cấp xã thực hiện báo cáo tình hình giải quyết TTHC theo mẫu quy định(bằng bản giấy và nhập dữ liệu trên phần mềm Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính) gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp

- Báo cáo tình hình giải quyết TTHC của các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã. - Báo cáo đột xuất (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã

Định kỳ: 3 tháng/ năm

2

Báo cáo đột xuất (nếu có)

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện; cấp xã

Trong năm 2019

III

Các công việc khác về kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Trung Ương

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp huyện; cấp xã

Thường xuyên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi