Quyết định 3025/QĐ-UBND Thái Bình 2017 tiêu chuẩn máy móc, thiết bị chuyên dùng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3025/QĐ-UBND

Quyết định 3025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3025/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:20/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

_________

Số: 3025/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thái Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 186/HĐND-TH ngày 08/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản) đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 556/TTr-STC ngày 28/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) trên địa bàn tỉnh Thái Bình, theo các Phụ lục đính kèm, gồm:
- Phụ lục I: Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.
- Phụ lục II: Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản, gồm:
+ Phụ lục II.1: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.
+ Phụ lục II.2: Các trường Đại học, Cao đẳng.
+ Phụ lục II.3: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện, thành phố quản lý.
Điều 2. Giá mua mới các loại máy móc thiết bị chuyên dùng trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí hợp pháp khác được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này, Quy chế quản lý sử dụng tài sản nhà nước của của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 4. Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện của các sở, ngành, đơn vị.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng sau khi Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Bộ và cơ quan Trung ương.
Các nội dung không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà Nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập; Giám đốc các Ban quản lý dự án, chương trình do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Công báo tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3025/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

 

Số TT

Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Đơn giá tối đa (đồng)

A

KHỐI TỈNH

 

 

 

I

TỈNH ỦY VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

 

1. Tổ máy phát điện 600KVA/480kw

Bộ

1

2.375.423.000

2

Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh

 

 

 

 

1. Máy xét nghiệm sinh hóa

Chiếc

1

878.598.000

 

2. Máy chụp Xquang cao tần 500MA

Chiếc

1

1.706.886.000

 

3. Máy xét nghiệm sinh hóa không bao gồm điện giải

Chiếc

1

2.324.470.000

 

4. Máy siêu âm

Chiếc

2

1.700.000.000

 

5. Máy hệ thống số hóa Xquang

Chiếc

1

825.000.000

3

Báo Thái Bình

 

 

 

 

1. Hệ thống xử lý mạng

Hệ thống

1

548.600.000

 

2. Hệ thống trường quay ảo Server chuyên dụng

Hệ thống

1

1.350.000.000

II

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

1. Hệ thống Kiểm soát an ninh

Hệ thống

1

711.984.000

 

2. Bảng điện tử phòng họp 2.4

Chiếc

1

542.850.000

 

3. Hệ thống phân luồng và phân quyền cho người ra vào

Hệ thống

1

793.729.000

 

4. Máy phát điện

Chiếc

1

2.152.000.000

III

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

1. Hệ thống bảo mật mạng máy tính

Hệ thống

1

1.098.500.000

 

2. Hệ thống cửa tự động chống trộm đột nhập

Hệ thống

1

1.656.453.000

 

3. Máy phát điện

Chiếc

1

2.139.018.000

IV

SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Chi cục chăn nuôi và thú y

 

 

 

 

1. Hệ thống Real-time PCR xác định và định lượng nồng độ virut, vi khuẩn trong bệnh vật nuôi kèm các bộ kít xét nghiệm bệnh

Hệ thống

1

1.780.000.000

2

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

 

 

1. Hệ thống quang phổ tử ngoại khả kiến

Hệ thống

1

565.000.000

 

2. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Chiếc

1

3.210.000.000

V

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

1. Bộ phần mềm trường quay ảo phục vụ sản xuất chương trình của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình

Bộ

1

550.000.000

 

2. Máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

 

 

 

 

- Hệ thống kiểm soát nhiệt động chính xác

Hệ thống

1

500.000.000

 

- Hệ thống kiểm soát độ ẩm chính xác

Hệ thống

1

500.000.000

 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Hệ thống

1

800.000.000

 

- Thiết bị kiểm soát an ninh

Hệ thống

1

500.000.000

VI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

 

 

 

 

1. Lưu Lượng kế

Chiếc

1

584.980.000

2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

 

1. Trạm kiểm định đo lường dung tích và xitec ô tô

Hệ thống

1

1.217.920.000

 

2. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Chiếc

1

1.325.100.000

 

3. Hệ thống sắc ký lỏng

Hệ thống

1

1.490.370.000

 

4. Tủ thử tác động của nhiệt độ, độ ẩm

Chiếc

1

810.810.000

 

5. Lò vi sóng phá mẫu

Chiếc

1

518.243.000

 

6. Bàn kiểm định tự động kỹ thuật số công tơ 3 pha 12 vị trí

Chiếc

1

598.000.000

VII

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình

 

 

 

 

1. Máy kiểm tra phanh cho xe có tải trọng cầu đến 13 tấn

Hệ thống

2

1.073.600.000

 

2. Thiết bị kiểm tra phanh

Chiếc

1

504.775.000

2

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình

 

 

 

 

1. Máy xúc đào bánh lốp

Chiếc

1

1.411.373.000

 

2. Máy nâng hạ

Chiếc

1

581.894.000

 

3. Máy xúc đào nghịch bánh xích

Chiếc

1

985.408.000

 

4. Xe lu rung 3 tấn

Chiếc

1

640.624.000

 

5. Xe lu tĩnh 10 tấn

Chiếc

1

883.638.000

 

6. Máy ủi

Chiếc

2

1.017.355.000

 

7. Phần mềm chấm điểm tự động sát hạch lái xe trong sân

Hệ thống

1

568.400.000

 

8. Thiết bị chấm điểm tự động sát hạch lái xe trong sân

Hệ thống

1

955.232.000

 

9. Thiết bị chấm điểm tự động (máy vi tính điều hành thi, ti vi sony21’)

Hệ thống

1

1.661.299.000

3

Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

 

 

 

 

1. Bộ cân Kiểm tra tải trọng xe lưu động

Bộ

1

1.972.428.000

VIII

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Nhà hát Chèo

 

 

 

 

1. Dàn âm thanh đồng bộ (Đã có ánh sáng)

Hệ thống

1

1.200.000.000

2

Đoàn Cải lương

 

 

 

 

1. Hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời

Hệ thống

1

800.000.000

 

2. Dàn âm thanh đồng bộ

Bộ

1

1.000.000.000

3

Đoàn ca múa kịch

 

 

 

 

1. Hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời

Hệ thống

1

800.000.000

 

2. Dàn âm thanh đồng bộ

Bộ

1

1.000.000.000

4

Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao

 

 

 

 

1. Thuyền Rowing 4 người chèo

Chiếc

1

600.000.000

5

Trung Tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

 

 

 

 

1. Máy chiếu phim nhựa âm thanh lập thể 35mm (lưu động)

Bộ

2

550.000.000

 

2. Máy chiếu phim nhựa âm thanh lập thể 35mm (trong nhà)

Bộ

1

1.400.000.000

IX

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Trung tâm Quan trắc phân tích Tài nguyên môi trường

 

 

 

 

1. Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Hệ thống

1

3.500.000.000

 

2. Hệ thống phá mẫu bằng vi sóng

Hệ thống

3

1.500.000.000

 

3. Hệ thống sắc ký GC

Hệ thống

1

5.000.000.000

 

4. Máy sắc ký ion IC - 2 kênh

Chiếc

2

2.000.000.000

 

5. Thiết bị lấy mẫu khí thải và mẫu bụi ống khói theo Isokinetic theo Thông tư 40/2015/TT-BTNMT ngày 17/8/2015 về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

Chiếc

2

5.000.000.000

 

6. Thiết bị kiểm tra khí ô nhiễm;

Chiếc

2

500.000.000

 

7. Thiết bị đo từ trường

Chiếc

2

500.000.000

 

8. Thiết bị đo bức xạ

Chiếc

2

500.000.000

 

9. Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm

Chiếc

2

500.000.000

 

10. Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu tốc khí thải ống khói

Chiếc

2

500.000.000

X

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

 

 

 

 

1. Máy giặt công nghiệp

Chiếc

01

557.000.000

2

Trung tâm Cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng XH

 

 

 

 

1. Hệ thống camera giám sát

Hệ thống

1

566.284.000

 

2. Máy điện não đồ

Chiếc

1

780.000.000

XI

SỞ Y TẾ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

 

 

 

1. Bàn mổ

Chiếc

3

600.000.000

 

2. Bể cách thủy 37 độ C

Chiếc

4

1.000.000.000

 

3. Bể cách thủy phá đông từ 2-5 độ C

Chiếc

4

1.000.000.000

 

4. Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

6

550.000.000

 

5. Bộ dụng cụ mổ cột sống tủy sống

Bộ

2

1.500.000.000

 

6. Bộ dụng cụ mổ tim

Bộ

3

1.500.000.000

 

7. Bộ dụng cụ mổ túi lệ/ Bộ dụng cụ phẫu thuật túi lệ

Bộ

1

500.000.000

 

8. Bộ dụng cụ phẫu thuật Bàn tay

Bộ

2

1.500.000.000

 

9. Bộ dụng cụ phẫu thuật Chi dưới

Bộ

2

1.500.000.000

 

10. Bộ dụng cụ phẫu thuật Chi trên

Bộ

2

1.500.000.000

 

11. Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt

Bộ

2

1.500.000.000

 

12. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

4

1.200.000.000

 

13. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tai mũi họng

Bộ

2

3.000.000.000

 

14. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

4

2.500.000.000

 

15. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu/Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khám bàng quang

Bộ

2

2.500.000.000

 

16. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hoá

Bộ

4

2.500.000.000

 

17. Bộ dụng cụ phẫu thuật Tạo hình hàm mặt

Bộ

2

1.500.000.000

 

18. Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn

Bộ

2

1.000.000.000

 

19. Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chũm

Bộ

2

1.000.000.000

 

20. Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh mạch máu/ Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu thần kinh, mạch máu

Bộ

3

1.500.000.000

 

21. Bộ dụng cụ vi phẫu thuật dùng cho phẫu thuật u não-mạch máu

Bộ

1

5.000.000.000

 

22. Bộ ghế máy nha hoàn chỉnh

Bộ

7

1.000.000.000

 

23. Bộ khoan cắt mài đa năng

Bp

1

1.000.000.000

 

24. Bộ phẫu thuật u não/ Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não - u não

Bộ

2

1.200.000.000

 

25. Bộ tán sỏi nội soi ngược dòng

Bộ

2

1.500.000.000

 

26. Cánh tay treo trần phòng mổ loại 2 khớp nối dùng cho phòng mổ 2 cánh tay

Chiếc

1

700.000.000

 

27. Dao mổ điện cao tần

Chiếc

7

1.500.000.000

 

28. Dao mổ siêu âm

Chiếc

6

2.000.000.000

 

29. Đèn mổ công nghệ LED có gắn camera full HD

Chiếc

10

2.000.000.000

 

30. Đèn mổ đeo trán cho phẫu thuật viên/Kính lúp phẫu thuật cho phẫu thuật viên

Chiếc

1

500.000.000

 

31. Hệ thống chụp mạch số xóa nền (DSA)

Hệ thống

2

35.000.000.000

 

32. Hệ thống cung cấp khí siêu sạch cho các phòng mổ

Hệ thống

11

2.500.000.000

 

33. Hệ thống lọc nước RO

Hệ thống

3

2.000.000.000

 

34. Hệ thống Máy xét nghiệm PCR

Hệ thống

1

10.000.000.000

 

35. Hệ thống máy CT.Scanner

Hệ thống

1

15.000.000.000

 

36. Hệ thống máy CT.Scannerr 256 dãy

Hệ thống

1

50.000.000.000

 

37. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng

Hệ thống

8

1.000.000.000

 

38. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng Full HD

Hệ thống

3

3.500.000.000

 

39. Hệ thống nội soi đại trực tràng

Hệ thống

5

1.000.000.000

 

40. Hệ thống nội soi đại trực tràng full HD

Hệ thống

2

3.500.000.000

 

41. Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống

2

2.500.000.000

 

42. Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

3

3.500.000.000

 

43. Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống

4

3.000.000.000

 

44. Hệ thống Pipet đa kênh

Hệ thống

40

1.000.000.000

 

45. Hệ thống soi tai mũi họng

Hệ thống

2

3.500.000.000

 

46. Hệ thống tim phổi nhân tạo

Hệ thống

1

8.000.000.000

 

47. Hệ thống vi phẫu thuật

Hệ thống

1

7.000.000.000

 

48. Hệ thống xử lý nước thải Y tế

Hệ thống

2

30.000.000.000

 

49. Khoan xương điện đa năng

Chiếc

2

2.000.000.000

 

50. Khoan xương điện đa năng RHM

Chiếc

3

1.000.000.000

 

51. Khung Mayefiel

Chiếc

1

4.000.000.000

 

52. Kim vuốt dây túi máu

Chiếc

20

500.000.000

 

53. Kính hiển vi 2 mắt

Chiếc

10

500.000.000

 

54. Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Chiếc

2

1.000.000.000

 

55. Kính sinh hiển vi khám mắt

Chiếc

4

500.000.000

 

56. Máy biến áp

Chiếc

2

1.100.000.000

 

57. Máy chạy thận nhân tạo

Chiếc

60

845.000.000

 

58. Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0

Chiếc

1

70.000.000.000

 

59. Máy chụp đáy mắt

Chiếc

2

2.500.000.000

 

60. Máy chụp X-quang trong mổ (C-ARM)

Chiếc

1

4.000.000.000

 

61. Máy chuyển bệnh phẩm

Chiếc

1

3.000.000.000

 

62. Máy cưa xương ức

Chiếc

5

1.500.000.000

 

63. Máy điện não vi tính

Chiếc

1

1.000.000.000

 

64. Máy điện từ trường toàn thân/Máy điều trị từ trường toàn thân

Chiếc

3

700.000.000

 

65. Máy định nhóm máu Gelcard Daymatel tự động

Chiếc

2

4.000.000.000

 

66. Máy Diode laze (IPL) /Máy IPL

Chiếc

4

1.000.000.000

 

67. Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

3

500.000.000

 

68. Máy đo độ tập trung Iod

Chiếc

1

30.000.000.000

 

69. Máy đo khúc xạ kế tự động

Chiếc

4

1.000.000.000

 

70. Máy đo nhĩ lượng

Chiếc

3

500.000.000

 

71. Máy đo thính lực

Chiếc

3

500.000.000

 

72. Máy đốt sóng cao tần

Chiếc

1

500.000.000

 

73. Máy đúc bệnh phẩm

Chiếc

1

2.000.000.000

 

74. Máy ép túi máu tách thành phần máu

Chiếc

5

2.500.000.000

 

75. Máy gạn tách bạch cầu điều trị tăng bạch cầu ác tính

Chiếc

1

1.000.000.000

 

76. Máy gạn tách tiểu cầu tự động từ người hiến máu

Chiếc

1

1.000.000.000

 

77. Máy gây mê kèm thở

Chiếc

5

800.000.000

 

78. Máy ghi đo điện võng mạc (Máy điện cơ)

Chiếc

1

1.500.000.000

 

79. Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc

6

2.500.000.000

 

80. Máy hàn dây túi máu

Chiếc

10

1.000.000.000

 

81. Máy hấp tiệt trùng

Chiếc

4

1.750.000.000

 

82. Máy Holter điện tâm đồ có mười đầu ghi

Chiếc

4

1.200.000.000

 

83. Máy lắc và cân túi máu

Chiếc

10

1.000.000.000

 

84. Máy Laser YAG

Chiếc

6

2.500.000.000

 

85. Máy lọc máu liên tục

Chiếc

4

3.000.000.000

 

86. Máy ly tâm lạnh

Chiếc

6

2.000.000.000

 

87. Máy ly tâm ống máu

Chiếc

8

1.000.000.000

 

88. Máy Pet/CT

Chiếc

1

70.000.000.000

 

89. Máy phát điện

Chiếc

2

3.000.000.000

 

90. Máy phẫu thuật mắt phaco bán phần trước

Chiếc

2

2.000.000.000

 

91. Máy phun dung dịch khử trùng phòng mổ

Chiếc

3

1.200.000.000

 

92. Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

Chiếc

5

1.000.000.000

 

93. Máy rửa quả lọc thận

Chiếc

2

500.000.000

 

94. Máy sấy đồ vải

Chiếc

6

1.000.000.000

 

95. Máy siêu âm chuyên tim 3 đầu dò

Chiếc

2

4.000.000.000

 

96. Máy siêu âm điều trị phục hồi chức năng

Chiếc

6

500.000.000

 

97. Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

Chiếc

1

2.000.000.000

 

98. Máy siêu âm mắt AB

Chiếc

3

1.000.000.000

 

99. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

10

1.700.000.000

 

100. Máy sinh hiển vi phẫu thuật

Chiếc

4

500.000.000

 

101. Máy sóng ngắn/Máy sóng ngắn trị liệu

Chiếc

4

700.000.000

 

102. Máy sóng xung kích/Máy sóng xung kích trị liệu

Chiếc

3

700.000.000

 

103. Máy Spect dual

Chiếc

1

100.000.000.000

 

104. Máy tách tế bào gốc

Chiếc

2

2.000.000.000

 

105. Máy tán sỏi

Chiếc

3

2.000.000.000

 

106. Máy theo dõi bệnh nhân 11 thông số

Chiếc

10

1.000.000.000

 

107. Máy thở

Chiếc

30

800.000.000

 

108. Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO

Chiếc

1

4.000.000.000

 

109. Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma

Chiếc

1

3.500.000.000

 

110. Máy xét nghiệm đếm tế bào máu hệ thống hoàn toàn tự động

Chiếc

5

10.000.000.000

 

111. Máy xét nghiệm đông máu

Chiếc

1

1.000.000.000

 

112. Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

2

2.000.000.000

 

113. Máy xét nghiệm ECLIA (Điện hóa phát quang) sàng lọc virus, XN miễn dịch chẩn đoán kháng nguyên, kháng thể

Chiếc

1

1.000.000.000

 

114. Máy xét nghiệm hòa hợp miễn dịch HLA ghép tế bào gốc

Chiếc

1

2.000.000.000

 

115. Máy Xét nghiệm tế bào CD4-CD8-CD3 hệ thống hoàn toàn tự động

Chiếc

1

2.000.000.000

 

116. Máy Xquang di động

Chiếc

2

1.500.000.000

 

117. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

5

3.000.000.000

 

118. Máy Xquang răng cận chóp số hoá

Chiếc

4

500.000.000

 

119. Nevigation (Định vị trong mổ)

Chiếc

1

15.000.000.000

 

120. Robot định vị trong sinh thiết

Chiếc

1

100.000.000.000

 

121. Thang máy 300 - 1450 kg

Chiếc

22

2.000.000.000

 

122. Thùng đun Parafin

Chiếc

2

500.000.000

 

123. Tủ ấm CO2

Chiếc

2

1.000.000.000

 

124. Tủ âm sâu dưới 200 độ C

Chiếc

4

2.000.000.000

 

125. Tủ an toàn sinh học

Chiếc

5

2.500.000.000

 

126. Tủ bảo quản hóa chất sinh phẩm

Chiếc

4

1.000.000.000

 

127. Tủ bảo quản lưu trữ chế phẩm Huyết tương, CryO âm 40 độ C, dung tích 650 lít. V

Chiếc

1

1.000.000.000

 

128. Tủ bảo quản lưu trữ máu-bảo quản túi máu 2-6 độ C 1400 lít

Chiếc

2

2.000.000.000

 

129. Tủ bảo quản lưu trữ tế bào gốc, mô cơ thể, âm 86 độ C, dung tích 650 lít.

Chiếc

1

1.000.000.000

 

130. Tủ bảo quản tử thi

Chiếc

1

1.000.000.000

 

131. Tủ lạnh sâu - 600C/-860C

Chiếc

1

1.000.000.000

 

132. Tủ sấy 100 lít từ 30 đến 250 độ C, đối lưu tự nhiên

Chiếc

2

1.000.000.000

2

Bệnh viện Nhi

 

 

 

 

1. Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Chiếc

8

600.000.000

 

2. Bàn mổ và can thiệp tim mạch

Chiếc

1

3.000.000.000

 

3. Bộ dụng cụ khám nội soi TMH

Bộ

3

650.000.000

 

4. Bộ dụng cụ nội soi phế quản

Bộ

3

1.200.000.000

 

5. Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

2

1.200.000.000

 

6. Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

5

1.500.000.000

 

7. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

4

1.200.000.000

 

8. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hoá

Bộ

3

2.500.000.000

 

9. Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

5

900.000.000

 

10. Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

5

1.500.000.000

 

11. Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

5

800.000.000

 

12. Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

4

900.000.000

 

13. Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch

Bộ

5

3.000.000.000

 

14. Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

2

1.500.000.000

 

15. Bộ soi hệ tiết niệu

Bộ

2

800.000.000

 

16. Buồng đo thính lực

Chiếc

2

900.000.000

 

17. Cưa xương điện

Chiếc

2

620.000.000

 

18. Dao mổ điện cao tần

Chiếc

15

1.500.000.000

 

19. Đèn mổ công nghệ LED có gắn camera full HD

Chiếc

1

2.000.000.000

 

20. Đèn mổ treo trần

Chiếc

5

980.000.000

 

21. Ghế máy răng

Chiếc

3

800.000.000

 

22. Hệ thống chụp mạch số xóa nền (DSA)

Hệ thống

1

35.000.000.000

 

23. Hệ thống đếm tải và định lượng virut

Hệ thống

3

2.600.000.000

 

24. Hệ thống định nhóm máu tự động

Hệ thống

2

1.200.000.000

 

25. Hệ thống ELISA

Hệ thống

4

900.000.000

 

26. Hệ thống làm mát não

Hệ thống

2

2.500.000.000

 

27. Hệ thống máy CT.Scanner

Hệ thống

1

15.000.000.000

 

28. Hệ thống mổ phaco

Hệ thống

2

2.600.000.000

 

29. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng - đại trực tràng

Hệ thống

5

2.000.000.000

 

30. Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống

5

2.500.000.000

 

31. Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

5

2.000.000.000

 

32. Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng chuyên Nhi

Hệ thống

5

4.000.000.000

 

33. Hệ thống tim phổi nhân tạo

Hệ thống

2

8.000.000.000

 

34. Hệ thống xử lý kỹ thuật số

Hệ thống

3

3.500.000.000

 

35. Khoan xương điện

Chiếc

2

810.000.000

 

36. Kìm mở miệng

Chiếc

2

500.000.000

 

37. Kính hiển vi nền đen

Chiếc

2

2.500.000.000

 

38. Kính hiển vi phân cực

Chiếc

2

1.200.000.000

 

39. Máy cắt đốt

Chiếc

2

1.200.000.000

 

40. Máy cắt lạnh CM 1860

Chiếc

3

950.000.000

 

41. Máy cắt tiêu bản

Chiếc

1

800.000.000

 

42. Máy cấy máu tự động

Chiếc

2

1.200.000.000

 

43. Máy chụp cộng hưởng từ

Chiếc

1

30.000.000.000

 

44. Máy cưa xương ức

Chiếc

2

1.500.000.000

 

45. Máy điện di huyết sắc tố

Chiếc

1

700.000.000

 

46. Máy điện não liên tục 24h

Chiếc

2

4.000.000.000

 

47. Máy điện não vi tính

Chiếc

3

1.000.000.000

 

48. Máy điện tim gắng sức

Chiếc

7

1.500.000.000

 

49. Máy điều trị bằng oxy cao áp (Nhi)

Chiếc

2

5.400.000.000

 

50. Máy định danh vi khuẩn và làm KSĐ

Chiếc

4

2.150.000.000

 

51. Máy đo âm ốc tai

Chiếc

1

780.000.000

 

52. Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

3

500.000.000

 

53. Máy đo cung lượng tim

Chiếc

2

3.700.000.000

 

54. Máy đo điện thính giác thân não

Chiếc

1

1.500.000.000

 

55. Máy đo kết dính tiểu cầu

Chiếc

2

700.000.000

 

56. Máy đo lưu huyết não

Chiếc

3

800.000.000

 

57. Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Chiếc

1

560.000.000

 

58. Máy đo nhĩ lượng

Chiếc

1

900.000.000

 

59. Máy đo thị trường

Chiếc

2

1.400.000.000

 

60. Máy đo thính lực

Chiếc

1

1.200.000.000

 

61. Máy đúc bệnh phẩm

Chiếc

1

2.000.000.000

 

62. Máy gây mê kèm thở

Chiếc

10

800.000.000

 

63. Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc

3

2.500.000.000

 

64. Máy hút đờm rãi

Chiếc

3

500.000.000

 

65. Máy in phim khô

Chiếc

5

500.000.000

 

66. Máy in phim ướt

Chiếc

2

500.000.000

 

67. Máy kích thích thần kinh cơ

Chiếc

2

1.250.000.000

 

68. Máy lọc máu liên tục

Chiếc

2

3.000.000.000

 

69. Máy miễn dịch CD4, CD8

Chiếc

2

800.000.000

 

70. Máy ngưng tập tiểu cầu

Chiếc

2

750.000.000

 

71. Máy nhuộm tiêu bản

Chiếc

2

1.600.000.000

 

72. Máy phân tích khí máu

Chiếc

5

900.000.000

 

73. Máy phát điện 1000KVA - 3 pha

Chiếc

3

3.000.000.000

 

74. Máy phun dung dịch khử trùng

Chiếc

2

760.000.000

 

75. Máy sàng lọc khiếm thính

Chiếc

1

2.300.000.000

 

76. Máy sấy đồ vải

Chiếc

2

1.000.000.000

 

77. Máy siêu âm mắt AB

Chiếc

2

1.000.000.000

 

78. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

5

1.700.000.000

 

79. Máy soi gientia UV

Chiếc

1

650.000.000

 

80. Máy thở

Chiếc

50

800.000.000

 

81. Máy thủy liệu điều trị

Chiếc

2

1.000.000.000

 

82. Máy tiêm thuốc cản quang

Chiếc

3

800.000.000

 

83. Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

10

2.000.000.000

 

84. Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc

2

4.500.000.000

 

85. Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Chiếc

2

4.000.000.000

 

86. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

5

2.880.000.000

 

87. Máy Xquang cao tần

Chiếc

2

1.900.000.000

 

88. Máy Xquang di động

Chiếc

2

1.500.000.000

 

89. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

2

3.000.000.000

 

90. Máy Xquang tăng sáng

Chiếc

2

3.000.000.000

 

91. Máy xử lý mô mềm

Chiếc

1

2.500.000.000

 

92. Monitor 7 thông số

Chiếc

30

500.000.000

 

93. Nồi hấp nhiệt độ thấp

Chiếc

4

4.000.000.000

 

94. Nồi hấp ướt

Chiếc

3

3.800.000.000

 

95. Ống nội soi tai mũi họng

Chiếc

6

800.000.000

 

96. Quang trị liệu

Chiếc

4

680.000.000

 

97. Thiết bị làm ấm trẻ em kèm nôi chiếu vàng da

Chiếc

5

1.500.000.000

 

98. Trang thiết bị và dụng cụ phòng điều trị tâm bệnh

Chiếc

3

1.600.000.000

 

99. Tủ an toàn sinh học

Chiếc

2

2.500.000.000

 

100. Tủ bảo quản máu

Chiếc

2

1.000.000.000

3

Bệnh viện Phụ sản

 

 

 

 

1. Bàn ấm di động cho chọc hút trứng

Chiếc

4

800.000.000

 

2. Bàn chọc hút noãn chuyển phôi

Chiếc

4

1.100.000.000

 

3. Bàn chống rung cho kính hiển vi đảo ngược

Chiếc

2

900.000.000

 

4. Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Chiếc

20

600.000.000

 

5. Bình trữ đông tinh trùng

Chiếc

2

750.000.000

 

6. Bình trữ phôi đông lạnh

Chiếc

2

500.000.000

 

7. Bộ tủ thao tác IVF kèm hệ thống gia nhiệt có kính hiển vi soi nổi

Bộ

2

3.600.000.000

 

8. Buồng IVF chamber kèm kính hiển vi soi nổi

Chiếc

2

1.800.000.000

 

9. Dao mổ điện cao tần

Chiếc

20

1.500.000.000

 

10. Đèn mổ công nghệ LED có gắn camera full HD

Chiếc

15

2.000.000.000

 

11. Ghế làm thủ thuật IVF

Chiếc

2

1.500.000.000

 

12. Hệ thống chuyển mẫu toàn viện

Hệ thống

1

3.000.000.000

 

13. Hệ thống cung cấp khí siêu sạch cho các phòng mổ

Hệ thống

1

2.500.000.000

 

14. Hệ thống laser vi phẫu phôi thoát màng

Hệ thống

2

5.200.000.000

 

15. Hệ thống nước rửa tay vô trùng

Hệ thống

20

900.000.000

 

16. Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống

2

15.000.000.000

 

17. Hệ thống phân tích chất lượng tinh trùng

Hệ thống

1

1.500.000.000

 

18. Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống

15

3.000.000.000

 

19. Hệ thống phòng mổ tích hợp OR1

Hệ thống

3

30.000.000.000

 

20. Hệ thống theo dõi monitor trung tâm

Hệ thống

1

3.000.000.000

 

21. Kính hiển vi đảo ngược cho phòng Lab IVF

Chiếc

2

6.500.000.000

 

22. Kính hiển vi soi nổi kèm hệ thống camera, màn hình

Chiếc

2

1.900.000.000

 

23. Máy cắt tiêu bản lạnh

Chiếc

2

2.300.000.000

 

24. Máy đếm tế bào tự động

Chiếc

2

1.800.000.000

 

25. Máy định danh vi khuẩn và làm KSĐ

Chiếc

2

2.150.000.000

 

26. Máy đo loãng xương

Chiếc

2

2.300.000.000

 

27. Máy đốt laser

Chiếc

2

980.000.000

 

28. Máy gây mê kèm thở

Chiếc

15

800.000.000

 

29. Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc

10

2.500.000.000

 

30. Máy hấp tiệt trùng

Chiếc

5

1.750.000.000

 

31. Máy in phim khô

Chiếc

2

500.000.000

 

32. Máy lọc khí di động dùng cho IVF

Chiếc

2

1.000.000.000

 

33. Máy lọc nước tinh khiết

Chiếc

2

950.000.000

 

34. Máy phân tích và cấy máu tự động

Chiếc

2

1.600.000.000

 

35. Máy rửa vô trùng dụng cụ

Chiếc

2

2.600.000.000

 

36. Máy sấy công nghiệp

Chiếc

10

1.500.000.000

 

37. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

6

1.700.000.000

 

38. Máy thở

Chiếc

20

800.000.000

 

39. Máy vùi mô

Chiếc

2

1.200.000.000

 

40. Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

2

2.000.000.000

 

41. Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Chiếc

2

4.000.000.000

 

42. Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Chiếc

2

1.500.000.000

 

43. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

2

2.880.000.000

 

44. Máy Xquang chụp vú

Chiếc

2

1.700.000.000

 

45. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

2

3.000.000.000

 

46. Máy xử lý mẫu bệnh phẩm

Chiếc

2

2.600.000.000

 

47. Máy xử lý mô tế bào tự động

Chiếc

2

1.800.000.000

 

48. Tủ an toàn sinh học

Chiếc

4

2.500.000.000

 

49. Tủ nuôi cấy phôi dùng cho phòng lab IVF (2 cửa, 3 loại khí CO2, N2, O2)

Chiếc

2

7.900.000.000

 

50. Tủ nuôi Time Slape tích hợp kính soi phôi

Chiếc

2

11.900.000.000

4

Bệnh viện Y học cổ truyền

 

 

 

 

1. Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

2

550.000.000

 

2. Hệ thống chữa cháy

Hệ thống

5

500.000.000

 

3. Hệ thống máy CT.Scanner

Hệ thống

1

15.000.000.000

 

4. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng

Hệ thống

2

1.000.000.000

 

5. Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống

3

15.000.000.000

 

6. Hệ thống xử lý chất thải rắn, lỏng

Hệ thống

3

10.000.000.000

 

7. Lò hơi

Chiếc

1

600.000.000

 

8. Máy bao phim

Chiếc

2

600.000.000

 

9. Máy chiết thuốc nước đóng chai

Chiếc

2

700.000.000

 

10. Máy chụp cộng hưởng từ

Chiếc

1

30.000.000.000

 

11. Máy điện não vi tính

Chiếc

2

1.000.000.000

 

12. Máy điện não vi tính

Chiếc

2

1.000.000.000

 

13. Máy điện tim gắng sức

Chiếc

2

1.500.000.000

 

14. Máy đo loãng xương

Chiếc

2

2.300.000.000

 

15. Máy đo tốc độ đông máu

Chiếc

3

800.000.000

 

16. Máy đo tuần hoàn não

Chiếc

3

800.000.000

 

17. Máy gây mê kèm thở

Chiếc

1

800.000.000

 

18. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

3

1.700.000.000

 

19. Máy thủy liệu điều trị

Chiếc

4

1.200.000.000

 

20. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

4

2.880.000.000

 

21. Máy Xquang cao tần

Chiếc

2

1.900.000.000

 

22. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

2

3.000.000.000

5

Bệnh viện Phục hồi chức năng

 

 

 

 

1. Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Chiếc

2

600.000.000

 

2. Hệ thống máy CT.Scanner

Hệ thống

1

15.000.000.000

 

3. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng

Hệ thống

2

1.000.000.000

 

4. Máy điều trị bằng sóng xung kích

Chiếc

1

1.100.000.000

 

5. Máy đo điện cơ

Chiếc

1

1.500.000.000

 

6. Máy Doppler xuyên sọ

Chiếc

1

1.200.000.000

 

7. Máy gây mê kèm thở

Chiếc

2

800.000.000

 

8. Máy in phim Kỹ thuật số

Chiếc

1

500.000.000

 

9. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

1

1.700.000.000

 

10. Máy từ trường xuyên sọ

Chiếc

1

1.000.000.000

 

11. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

1

2.880.000.000

 

12. Máy Xquang

Chiếc

1

1.700.000.000

 

13. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

1

3.000.000.000

 

14. Oxy cao áp

Chiếc

2

2.000.000.000

 

15. Robot tập đa năng

Chiếc

1

3.000.000.000

 

16. Siêu âm màu 3D

Chiếc

1

1.100.000.000

6

Bệnh viện Tâm thần

 

 

 

 

1. Hệ thống máy CT.Scanner

Hệ thống

1

15.000.000.000

 

2. Máy điện não vi tính

Chiếc

3

1.000.000.000

 

3. Máy điện não video

Chiếc

1

1.500.000.000

 

4. Máy đo lưu huyết não

Chiếc

2

700.000.000

 

5. Máy kích thích từ xuyên sọ

Chiếc

1

1.000.000.000

 

6. Máy siêu âm Doppler xuyên sọ

Chiếc

2

2.000.000.000

 

7. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

2

1.700.000.000

 

8. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

1

2.880.000.000

 

9. Máy Xquang

Chiếc

1

1.700.000.000

 

10. Máy Xquang cao tần

Chiếc

3

1.900.000.000

 

11. Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

10

2.000.000.000

 

12. Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc

2

4.500.000.000

 

13. Máy thở

Chiếc

50

800.000.000

7

Bệnh viện Bệnh Lao và Bệnh Phổi

 

 

 

 

1. Hệ thống máy CT.Scanner

Hệ thống

1

15.000.000.000

 

2. Hệ thống nội soi màng phổi

Hệ thống

1

750.000.000

 

3. Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống

1

2.500.000.000

 

4. Hệ thống nội soi phế quản ống mềm video

Hệ thống

1

1.600.000.000

 

5. Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc

2

2.500.000.000

 

6. Máy ly tâm lạnh

Chiếc

1

2.000.000.000

 

7. Máy nuôi cấy vi khuẩn lao

Chiếc

1

1.800.000.000

 

8. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

2

1.700.000.000

 

9. Máy thở

Chiếc

4

800.000.000

 

10. Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

10

2.000.000.000

 

11. Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc

2

4.500.000.000

 

12. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

1

2.880.000.000

 

13. Máy Xquang cao tần

Chiếc

1

1.900.000.000

 

14. Máy Xquang di động

Chiếc

1

1.500.000.000

 

15. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

2

3.000.000.000

8

Bệnh viện Mắt

 

 

 

 

1. Dao mổ điện cao tần

Chiếc

1

1.500.000.000

 

2. Hệ thống ELISA

Hệ thống

1

900.000.000

 

3. Hệ thống máy phẫu thuật dịch kính võng mạc

Hệ thống

1

1.544.000.000

 

4. Hệ thống mổ phaco

Hệ thống

2

2.600.000.000

 

5. Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống

1

15.000.000.000

 

6. Hệ thống phaco lạnh/ cắt dịch kính tích hợp

Hệ thống

1

2.600.000.000

 

7. Kính hiển vi 2 mắt

Chiếc

3

680.000.000

 

8. Kính hiển vi phẫu thuật có camera truyền hình/BIOM

Chiếc

1

1.090.000.000

 

9. Máy chụp cắt lớp bán phần trước

Chiếc

1

3.529.000.000

 

10. Máy chụp cắt lớp đáy mắt OCT

Chiếc

1

2.000.000.000

 

11. Máy chụp võng mạc huỳnh quang kỹ thuật số và phần mềm tích hợp

Chiếc

1

2.000.000.000

 

12. Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

Chiếc

1

1.103.000.000

 

13. Máy đo nhãn áp cầm tay không gây tê

Chiếc

2

1.386.000.000

 

14. Máy đo thị trường tự động

Chiếc

1

750.000.000

 

15. Máy gây mê kèm thở

Chiếc

2

800.000.000

 

16. Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc

2

2.500.000.000

 

17. Máy Laser

Chiếc

1

2.626.000.000

 

18. Máy Laser khúc xạ

Chiếc

1

14.117.000.000

 

19. Máy Laser YAG

Chiếc

1

2.500.000.000

 

20. Máy siêu âm mắt AB

Chiếc

3

1.000.000.000

 

21. Máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu tự động

Chiếc

1

970.000.000

 

22. Máy tập nhược thị

Chiếc

3

926.000.000

 

23. Máy xét nghiệm sinh hóa máu tự động

Chiếc

1

2.880.000.000

 

24. Máy Xquang cao tần

Chiếc

1

1.900.000.000

 

25. Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc

2

4.500.000.000

 

26. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

2

3.000.000.000

9

Bệnh viện Phong da liễu Vân Môn

 

 

 

 

1. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng

Hệ thống

1

1.000.000.000

 

2. Laser Ruby

Chiếc

1

1.800.000.000

 

3. Máy Laser YAG

Chiếc

1

2.500.000.000

 

4. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

2

1.700.000.000

 

5. Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

1

2.000.000.000

 

6. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

1

2.880.000.000

 

7. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

1

3.000.000.000

10

Trung tâm cấp cứu 115

 

 

 

 

1. Máy phát điện

Chiếc

1

1.000.000.000

 

2. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

5

1.700.000.000

 

3. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

1

2.880.000.000

 

4. Máy Xquang

Chiếc

1

1.700.000.000

11

Trung tâm Da liễu

 

 

 

 

1. Bồn tắm thuốc điều trị các bệnh da

Chiếc

1

500.000.000

 

2. Các loại Laser công nghệ cao

Chiếc

4

800.000.000

 

3. Đèn chiếu UVA.UVB

Chiếc

1

1.200.000.000

 

4. Máy Intracell (lăn kim kết hợp súng RF)

Chiếc

1

1.500.000.000

 

5. Máy Laser IPL

Chiếc

1

800.000.000

 

6. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

1

1.700.000.000

 

7. Máy thở

Chiếc

1

800.000.000

 

8. Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

2

2.000.000.000

 

9. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

2

2.880.000.000

 

10. Máy Xquang

Chiếc

1

1.700.000.000

 

11. Tủ an toàn sinh học

Chiếc

1

2.500.000.000

12

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

 

 

 

 

1. Hệ thống ELISA

Hệ thống

01

2.670.000.000

 

2. Máy cấy máu tự động

Chiếc

01

1.200.000.000

 

3. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

01

1.700.000.000

 

4. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

01

2.880.000.000

 

5. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

01

3.000.000.000

13

Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm

 

 

 

 

1. Bộ chưng cất đạm

Bộ

2

500.000.000

 

2. Hệ thống phòng sạch.

Hệ thống

1

2.000.000.000

 

3. Hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống

2

500.000.000

 

4. Máy chuẩn độ điện thế

Chiếc

4

500.000.000

 

5. Máy đếm tiểu phân tự động (Kiểm nghiệm độ trong của thuốc tiêm)

Chiếc

1

830.000.000

 

6. Máy đếm vi sinh tiểu phân dùng kiểm tra phòng sạch

Chiếc

1

840.000.000

 

7. Máy phân cực kế (máy đo góc quay cực)

Chiếc

2

1.170.000.000

 

8. Máy Quang phổ (2 chùm tia)

Chiếc

4

750.000.000

 

9. Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử

Chiếc

2

5.800.000.000

 

10. Máy sắc ký khí

Chiếc

1

5.000.000.000

 

11. Máy sắc ký lỏng kết nối khối phổ

Chiếc

1

10.000.000.000

 

12. Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC

Chiếc

4

3.000.000.000

 

13. Máy sắc ký lớp mỏng

Chiếc

2

700.000.000

 

14. Máy thử độ hòa tan

Chiếc

4

960.000.000

 

15. Thiết bị định lượng karl-fisher

Chiếc

2

1.120.000.000

 

16. Thiết bị lấy mẫu vi sinh trong không khí

Chiếc

2

500.000.000

 

17. Tủ hút khí độc

Chiếc

4

1.000.000.000

14

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

 

 

 

1. Hệ thống ELISA

Hệ thống

2

900.000.000

 

2. Hệ thống xử lý nước thải Y tế

Hệ thống

2

3.500.000.000

 

3. Kính hiển vi điện tử gắn camera

Chiếc

1

700.000.000

 

4. Máy cắt lạnh

Chiếc

1

1.500.000.000

 

5. Máy cắt mô

Chiếc

1

500.000.000

 

6. Máy chụp nhũ ảnh

Chiếc

1

5.500.000.000

 

7. Máy chuyển mô

Chiếc

1

1.700.000.000

 

8. Máy định lượng các vi chất dinh dưỡng

Chiếc

1

1.000.000.000

 

9. Máy đo loãng xương

Chiếc

2

2.300.000.000

 

10. Máy đúc nến

Chiếc

1

750.000.000

 

11. Máy gắn lam kính

Chiếc

1

1.800.000.000

 

12. Máy nhuộm tự động

Chiếc

1

1.800.000.000

 

13. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc

1

1.700.000.000

 

14. Máy siêu âm màu xách tay

Chiếc

1

900.000.000

 

15. Máy tách chiết tế bào

Chiếc

1

1.800.000.000

 

16. Máy xét nghiệm đông máu

Chiếc

1

1.000.000.000

 

17. Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

1

2.000.000.000

 

18. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

2

2.880.000.000

 

19. Máy Xquang chụp vú

Chiếc

1

1.300.000.000

15

Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh

 

 

 

 

1. Hệ thống máy xét nghiệm kết nối Miễn dịch sinh hóa tự động

Hệ thống

1

14.000.000.000

 

2. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng

Hệ thống

1

1.000.000.000

 

3. Hệ thống Real time - PCR định lượng dành cho chẩn đoán

Hệ thống

1

2.000.000.000

 

4. Hệ thống tách chiết tinh sạch DNA/RNA/PROTEIN Tự động

Hệ thống

1

4.200.000.000

 

5. Hệ thống Xquang số hóa CR

Hệ thống

1

600.000.000

 

6. Máy cấy máu tự động

Chiếc

1

1.200.000.000

 

7. Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động hoàn toàn

Chiếc

1

3.300.000.000

 

8. Máy đo hơi khí độc hồng ngoại

Chiếc

1

1.600.000.000

 

9. Máy đo loãng xương

Chiếc

1

2.000.000.000

 

10. Máy xét nghiệm đông máu tự động

Chiếc

1

2.000.000.000

 

11. Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

1

2.000.000.000

 

12. Máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu, 100 xét nghiệm/giờ

Chiếc

1

3.000.000.000

 

13. Máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu tự động

Chiếc

1

750.000.000

 

14. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc

1

3.000.000.000

 

15. Thang máy

Chiếc

22

2.000.000.000

 

16. Đầu dò DAD máy HPLC

Chiếc

1

1.000.000.000

 

17. Bơm mẫu tự động máy HPLC

Chiếc

1

700.000.000

 

18. Máy đo điện não đồ

Chiếc

1

800.000.000

 

19. Thiết bị lấy mẫu nước tự động

Chiếc

1

600.000.000

 

20. Máy nội soi Tai- Mũi- Họng

Chiếc

1

1.500.000.000

 

21. Máy cấy máu tự động

Chiếc

1

900.000.000

16

Bệnh viện Đa khoa tuyến Huyện hạng II

 

 

 

 

1. Bàn mổ chấn thương chỉnh hình

Chiếc/bệnh viện

1

800.000.000

 

2. Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Chiếc/bệnh viện

2

600.000.000

 

3. Bàn mổ sản khoa

Chiếc/bệnh viện

2

600.000.000

 

4. Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ/bệnh viện

3

550.000.000

 

5. Bộ dụng cụ nội soi can thiệp đường mật

Bộ/bệnh viện

1

950.000.000

 

6. Bộ dụng cụ nội soi thực quản gắp dị vật, ánh sáng lạnh

Bộ/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

7. Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ/bệnh viện

2

1.200.000.000

 

8. Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ/bệnh viện

1

600.000.000

 

9. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp

Bộ/bệnh viện

1

700.000.000

 

10. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ/bệnh viện

1

1.200.000.000

 

11. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ/bệnh viện

1

2.500.000.000

 

12. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hoá

Bộ/bệnh viện

1

2.500.000.000

 

13. Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ/bệnh viện

1

900.000.000

 

14. Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ/bệnh viện

1

700.000.000

 

15. Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ/bệnh viện

1

700.000.000

 

16. Bộ dụng cụ sản phụ khoa

Bộ/bệnh viện

2

500.000.000

 

17. Bộ ghế máy nha hoàn chỉnh

Bộ/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

18. Dao mổ điện cao tần

Chiếc/bệnh viện

2

1.500.000.000

 

19. Dao mổ siêu âm

Chiếc/bệnh viện

2

2.000.000.000

 

20. Dây nội soi dạ dày, tá tràng

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

21. Dây nội soi đại tràng

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

22. Dây nội soi phế quản

Chiếc/bệnh viện

1

700.000.000

 

23. Đèn mổ treo trần

Chiếc/bệnh viện

2

980.000.000

 

24. Hệ thống lọc nước RO

Hệ thống/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

25. Hệ thống máy CT.Scanner

Hệ thống/bệnh viện

1

15.000.000.000

 

26. Hệ thống mổ phaco

Hệ thống/bệnh viện

1

2.600.000.000

 

27. Hệ thống nội soi chẩn đoán tai mũi họng

Hệ thống/bệnh viện

1

500.000.000

 

28. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng

Hệ thống/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

29. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng - đại trực tràng

Hệ thống/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

30. Hệ thống nội soi đại trực tràng

Hệ thống/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

31. Hệ thống nội soi phế quản ống mềm video

Hệ thống/bệnh viện

1

1.600.000.000

 

32. Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống/bệnh viện

1

15.000.000.000

 

33. Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống/bệnh viện

2

3.000.000.000

 

34. Hệ thống Pipet đa kênh

Hệ thống/bệnh viện

40

1.000.000.000

 

35. Hệ thống xử lý nước thải Y tế

Hệ thống/bệnh viện

3

13.000.000.000

 

36. Khoan xương điện đa năng

Chiếc/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

37. Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

38. Máy cắt dịch kính

Chiếc/bệnh viện

1

600.000.000

 

39. Máy cắt lạnh

Chiếc/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

40. Máy chạy thận nhân tạo

Chiếc/bệnh viện

15

845.000.000

 

41. Máy chụp đáy mắt màu tự động (OCT)

Chiếc/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

42. Máy điện giải đồ

Chiếc/bệnh viện

2

1.176.000.000

 

43. Máy điện não vi tính

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

44. Máy điện tim gắng sức

Chiếc/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

45. Máy điều trị bằng oxy cao áp

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

46. Máy đo áp lực nội sọ

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

47. Máy đo độ loãng xương bằng X

Chiếc/bệnh viện

1

600.000.000

 

48. Máy đo lưu huyết não

Chiếc/bệnh viện

2

1.445.000.000

 

49. Máy đo xơ vữa động mạch (đánh giá mạch)

Chiếc/bệnh viện

1

600.000.000

 

50. Máy gây mê kèm thở

Chiếc/bệnh viện

2

800.000.000

 

51. Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc/bệnh viện

1

2.500.000.000

 

52. Máy hấp tiệt trùng

Chiếc/bệnh viện

1

1.750.000.000

 

53. Máy Laser YAG

Chiếc/bệnh viện

1

2.500.000.000

 

54. Máy nạo VA

Chiếc/bệnh viện

1

850.000.000

 

55. Máy nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng kèm camera

Chiếc/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

56. Máy siêu âm mắt AB

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

57. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc/bệnh viện

1

1.700.000.000

 

58. Máy sóng xung kích/Máy sóng xung kích trị liệu

Chiếc/bệnh viện

1

700.000.000

 

59. Máy thở

Chiếc/bệnh viện

3

800.000.000

 

60. Máy thở xâm nhập và không xâm nhập

Chiếc/bệnh viện

1

800.000.000

 

61. Máy tổng phân tích tế bào máu hoàn toàn

Chiếc/bệnh viện

1

1.875.000.000

 

62. Máy xét nghiệm đông máu

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

63. Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc/bệnh viện

1

4.500.000.000

 

64. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc/bệnh viện

1

2.880.000.000

 

65. Máy Xquang

Chiếc/bệnh viện

1

1.700.000.000

 

66. Máy Xquang cao tần

Chiếc/bệnh viện

1

1.900.000.000

 

67. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc/bệnh viện

1

3.000.000.000

 

68. Máy Xquang răng toàn cảnh

Chiếc/bệnh viện

1

1.400.000.000

 

69. Thiết bị nội soi dạ dày, kèm camera, thiết bị vệ sinh đầu kính, rửa siêu âm, bộ dụng cụ bảo dưỡng và thử độ kín

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

70. Trạm biến áp

Chiếc/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

71. Tủ ấm CO2

Chiếc/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

72. Tủ an toàn sinh học

Chiếc/bệnh viện

2

2.500.000.000

 

73. Tủ bảo quản hóa chất sinh phẩm

Chiếc/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

74. XQuang số hóa CR

Chiếc/bệnh viện

2

750.000.000

17

Bệnh viện Đa khoa tuyến Huyện hạng III

 

 

 

 

1. Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Chiếc/bệnh viện

1

600.000.000

 

2. Bàn mổ sản khoa

Chiếc/bệnh viện

2

600.000.000

 

3. Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ/bệnh viện

3

550.000.000

 

4. Bộ dụng cụ nội soi can thiệp đường mật

Bộ/bệnh viện

1

950.000.000

 

5. Bộ dụng cụ nội soi thực quản gắp dị vật, ánh sáng lạnh

Bộ/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

6. Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ/bệnh viện

1

600.000.000

 

7. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp

Bộ/bệnh viện

1

700.000.000

 

8. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ/bệnh viện

1

1.200.000.000

 

9. Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ/bệnh viện

1

900.000.000

 

10. Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ/bệnh viện

1

700.000.000

 

11. Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ/bệnh viện

1

700.000.000

 

12. Bộ dụng cụ sản phụ khoa

Bộ/bệnh viện

2

500.000.000

 

13. Bộ ghế máy nha hoàn chỉnh

Bộ/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

14. Dao mổ điện cao tần

Chiếc/bệnh viện

2

1.500.000.000

 

15. Dao mổ siêu âm

Chiếc/bệnh viện

2

2.000.000.000

 

16. Dây nội soi dạ dày, tá tràng

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

17. Dây nội soi đại tràng

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

18. Dây nội soi phế quản

Chiếc/bệnh viện

1

700.000.000

 

19. Đèn mổ treo trần

Chiếc/bệnh viện

2

980.000.000

 

20. Hệ thống lọc nước RO

Hệ thống/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

21. Hệ thống mổ phaco

Hệ thống/bệnh viện

1

2.600.000.000

 

22. Hệ thống nội soi chẩn đoán tai mũi họng

Hệ thống/bệnh viện

1

500.000.000

 

23. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng

Hệ thống/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

24. Hệ thống nội soi dạ dày - tá tràng - đại trực tràng

Hệ thống/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

25. Hệ thống nội soi đại trực tràng

Hệ thống/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

26. Hệ thống nội soi phế quản ống mềm video

Hệ thống/bệnh viện

1

1.600.000.000

 

27. Hệ thống oxy trung tâm

Hệ thống/bệnh viện

1

15.000.000.000

 

28. Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống/bệnh viện

2

3.000.000.000

 

29. Hệ thống Pipet đa kênh

Hệ thống/bệnh viện

40

1.000.000.000

 

30. Hệ thống xử lý nước thải Y tế

Hệ thống/bệnh viện

1

13.000.000.000

 

31. Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

32. Máy cắt dịch kính

Chiếc/bệnh viện

1

600.000.000

 

33. Máy cắt lạnh

Chiếc/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

34. Máy chạy thận nhân tạo

Chiếc/bệnh viện

15

845.000.000

 

35. Máy điện giải đồ

Chiếc/bệnh viện

2

1.176.000.000

 

36. Máy điện não vi tính

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

37. Máy điện tim gắng sức

Chiếc/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

38. Máy điều trị bằng oxy cao áp

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

39. Máy đo áp lực nội sọ

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

40. Máy đo độ loãng xương bằng X

Chiếc/bệnh viện

1

600.000.000

 

41. Máy đo lưu huyết não

Chiếc/bệnh viện

 

1.445.000.000

 

42. Máy đo xơ vữa động mạch (đánh giá mạch)

Chiếc/bệnh viện

1

600.000.000

 

43. Máy gây mê kèm thở

Chiếc/bệnh viện

2

800.000.000

 

44. Máy giặt vắt công nghiệp

Chiếc/bệnh viện

1

2.500.000.000

 

45. Máy sóng xung kích/Máy sóng xung kích trị liệu

Chiếc/bệnh viện

1

700.000.000

 

46. Máy tổng phân tích tế bào máu hoàn toàn

Chiếc/bệnh viện

1

1.875.000.000

 

47. Máy nạo VA

Chiếc/bệnh viện

1

850.000.000

 

48. Máy hấp tiệt trùng

Chiếc/bệnh viện

1

1.750.000.000

 

49. Máy Laser YAG

Chiếc/bệnh viện

1

2.500.000.000

 

50. Máy nội soi chẩn đoán Tai Mũi Họng kèm camera

Chiếc/bệnh viện

1

1.500.000.000

 

51. Máy siêu âm mắt AB

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

52. Máy siêu âm màu Doppler 4D

Chiếc/bệnh viện

1

1.700.000.000

 

53. Máy thở

Chiếc/bệnh viện

3

800.000.000

 

54. Máy thở xâm nhập và không xâm nhập

Chiếc/bệnh viện

1

800.000.000

 

55. Máy xét nghiệm đông máu

Chiếc/bệnh viện

1

1.000.000.000

 

56. Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc/bệnh viện

1

4.500.000.000

 

57. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc/bệnh viện

1

2.880.000.000

 

58. Máy Xquang

Chiếc/bệnh viện

1

1.700.000.000

 

59. Máy Xquang cao tần

Chiếc/bệnh viện

1

1.900.000.000

 

60. Máy Xquang kỹ thuật số DR

Chiếc/bệnh viện

1

3.000.000.000

 

61. Máy Xquang răng toàn cảnh

Chiếc/bệnh viện

1

1.400.000.000

 

62. Thiết bị nội soi dạ dày, kèm camera, thiết bị vệ sinh đầu kính, rửa siêu âm, bộ dụng cụ bảo dưỡng và thử độ kín

Chiếc/bệnh viện

1

500.000.000

 

63. Trạm biến áp

Chiếc/bệnh viện

1

2.000.000.000

 

64. Tủ ấm CO2

Chiếc/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

65. Tủ an toàn sinh học

Chiếc/bệnh viện

2

2.500.000.000

 

66. Tủ bảo quản hóa chất sinh phẩm

Chiếc/bệnh viện

2

1.000.000.000

 

67. XQuang số hóa CR

Chiếc/bệnh viện

2

750.000.000

XII

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

 

 

 

 

1. Máy phát thanh FM 3.8KW

Chiếc

1

6.000.000.000

 

2. Bộ phát sóng tự động chính HD/SD

Bộ

1

1.200.000.000

 

3. Bộ phát sóng tự động dự phòng đồ họa HD/SD

Bộ

1

1.300.000.000

 

4. Hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động

Hệ thống

1

35.000.000.000

 

5. Máy lập lịch PlayBox ListBox

Chiếc

1

600.000.000

 

6. Thiết bị VIBA (ABE - EU)

Chiếc

1

600.000.000

 

7. Hệ thống Camera trường quay Sony tiêu chuẩn HD HSC-100R

Hệ thống

3

2.700.000.000

 

8. Hệ thống camera Studio Full HD 2/3inch camera head with 14-bit A-D and Digital Triax Sony HXC-100

Hệ thống

2

3.500.000.000

 

9. Camera Sony PXW-X400KF

Chiếc

2

750.000.000

 

10. Hệ thống máy bắn chữ và đồ họa TITLEBOX

Hệ thống

1

800.000.000

 

11. Hệ thống thiết bị Studio trường quay

Hệ thống

2

2.000.000.000

 

12. Hệ thống ánh sáng trường quay

Hệ thống

2

2.500.000.000

 

13. Hệ thống trường quay ảo Korad

Hệ thống

1

2.000.000.000

 

14. Hệ thống màn hình ghép 42inh ORION OPM-4260

Hệ thống

1

2.500.000.000

 

15. Máy phát Video PlayBox PA-MX NEO

Chiếc

2

850.000.000

 

16. Hệ thống cẩu Camera chuyên dụng

Hệ thống

1

850.000.000

 

17. Hệ thống lưu trữ Aber NAS N31W 48T

Hệ thống

2

650.000.000

 

18. HT quản lý lưu trữ eMam

Hệ thống

1

650.000.000

 

19. Bàn trộn hình

Chiếc

1

1.500.000.000

 

20. Máy dựng hình phi truyến

Chiếc

10

500.000.000

 

21. Hệ thống thiết bị trang điện tử online máy chủ Streanning sever RM và máy chủ file sever ML350pG8

Hệ thống

1

500.000.000

 

22. Hệ thống mạng quang 24 cổng 10G Cisco

Hệ thống

2

500.000.000

 

23. Hệ thống phát thanh số

Hệ thống

1

500.000.000

XIII

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp

 

 

 

1

Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh

 

 

 

 

1. Máy ép bùn băng tải (trọn bộ)

Bộ

1

516.560.000

2

Trạm xử lý nước thải KCN Gia Lễ

 

 

 

 

1. Máy ép bùn (trọn bộ)

Bộ

1

695.177.000

 

2. Hệ thống phân phối khí bể Aerotank

Hệ thống

1

724.350.000

 

3. Thiết bị đo nhanh COD và TSS

Chiếc

1

581.500.000

XIV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

 

 

 

 

1. Máy tiện CNC

Chiếc

4

1.000.000.000

 

2. Máy thử độ bền kéo, nén

Chiếc

1

1.000.000.000

XV

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

 

1. Mô hình đa năng toàn diện trẻ em

Bộ

1

594.000.000

 

2. Mô hình đa năng toàn diện người lớn

Bộ

1

1.485.000.000

 

3. Máy thở

Bộ

2

660.000.000

 

4. Mô hình đa năng toàn diện sản

Bộ

1

1.320.000.000

B

KHỐI HUYỆN

 

 

 

I

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO

 

 

 

 

1. Hệ thống âm thanh, ánh sáng

Hệ thống/trung tâm

1

850.000.000

II

TRUNG TÂM Y TẾ

 

 

 

 

1. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Bộ/trung tâm

1

585.000.000

 

2. Máy XQuang điện tử

Bộ/trung tâm

1

900.000.000

III

TRƯỜNG MẦM NON

 

 

 

 

1. Đồ chơi ngoài trời dùng cho Mẫu giáo

(Gồm Bập bênh, con vật nhún, xích đu, cầu trượt, đu quay, cầu thăng bằng, thang leo, nhà leo, bộ vận động đa năng, cột ném bóng, khung thành, nhà bóng, xe đạp chân, ô tô đạp chân...)

Bộ/trường

1

546.000.000

PHỤ LỤC II.1

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC TỈNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC LOẠI DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3025/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

 

STT

Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

Đơn giá tối đa (đồng)

I

TỈNH ỦY VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

 

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

 

1. Máy in A3

Chiếc

2

14.600.000

 

2. Máy in siêu tốc chuyên dùng in tài liệu phục vụ các Hội nghị của Tỉnh ủy

Chiếc

1

123.100.000

 

3. Màn hình hiển thị Lịch công tác 70 inc + thiết bị kèm theo + chuột, bàn phím + phần mềm bảng điện tử...

Bộ

1

250.404.000

 

4. Máy bơm chuyên dụng đài phun nước

Chiếc

7

25.850.000

 

5. Máy chiếu đa năng Phòng đào tạo Công nghệ thông tin

Chiếc

1

99.595.000

 

6. Máy vi tính chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo nghiệp vụ công tác đảng

Chiếc

20

13.000.000

 

7. Máy quét tài liệu chuyên dùng quét tài liệu phục vụ hoạt động chung của Tỉnh ủy

Chiếc

2

31.490.000

 

8. Cổng Inox tự động

Chiếc

1

44.782.000

 

9. Camera Dome hồng ngoại áp trần

Chiếc

26

39.484.000

 

10. Camera an ninh quay quét 360 dùng để quan sát khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy

Chiếc

4

146.142.000

 

11. Camera thân hồng ngoại cố định dùng để quan sát khu vực tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy

Chiếc

5

41.467.000

 

12. Máy chủ ghi hình Camera IP

Chiếc

2

153.337.000

 

13. Bàn điều khiển Camera

Chiếc

1

59.825.000

 

14. Monitor LED

Chiếc

2

22.880.000

 

15. Switch 48 Ports 48 x 10/100 + 4 Combo Gigabit SFP

Bộ

4

24.513.000

 

16. Category 5e 2U 48 - Port Patch Panel-AMP

Chiếc

1

5.256.000

 

17. Bộ thu phát không dây SMC

Bộ

1

35.000.000

2

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

 

 

 

 

1. Máy lưu điện

Chiếc

1

24.500.000

 

3. Máy điện tim

Chiếc

2

46.500.000

 

4. Máy tạo oxy

Chiếc

1

22.600.000

 

5. Máy siêu âm trị liệu

Chiếc

1

77.600.000

 

6. Máy sinh hóa nước tiểu

Chiếc

1

27.000.000

 

7. Máy masa toàn thân dạng ghế

Chiếc

1

43.890.000

 

8. Máy bàn tập phục hồi chức năng

Chiếc

1

73.000.000

 

9. Máy kéo giãn cột sống cổ

Chiếc

1

64.800.000

 

10. Máy huyết học 18 thông số

Chiếc

1

207.959.000

 

11. Bàn và dụng cụ khám sản