Quyết định 30/2021/QĐ-UBND tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

Số: 30/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2021

------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-Cp ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 155/TTr-SNN&PTNT ngày 04 tháng 6 năm /2021 đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 và Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật số 100 /BC-STP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 như sau:

1. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã được công nhận và duy trì đạt chuẩn nông thôn mới.

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

- Có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đạt 05 tiêu chí: Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; Hạ tầng Kinh tế - Xã hội; Giáo dục và Đào tạo - Văn hóa; Vệ sinh môi trường; Hệ thống chính trị - Hành chính công (cụ thể các tiêu chí tại Phụ biểu 01 kèm theo Quyết định này).

2. Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đạt 09 tiêu chí sau:

Giao thông, Nhà ở, Vườn hộ, Hộ nghèo, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Vệ sinh môi trường, Hệ thống chính trị và An ninh trật tự xã hội (cụ thể các tiêu chí tại Phụ biểu 02 kèm theo Quyết định này).

3. Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Có tối thiểu 40% số thôn trong xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đạt 04 nhóm tiêu chí: Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo; Giáo dục - Y tế - Văn hóa; Môi trường và An ninh trật tự - Hành chính công được quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành; Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các xã.

1. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới: Căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện đối với các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách theo yêu cầu và định kỳ 06 tháng, 01 năm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các địa phương:

Tham mưu Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; phối hợp với các sở, ngành đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện; tổ chức thực hiện thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, xử lý.

3. Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

4. Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các xã: Triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

PHỤ BIỂU 01

TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

1

Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân

1.1. Phát triển sản xuất

 Đạt một trong các điều kiện sau:

 

a) Giá trị sản xuất bình quân/ha đất sản xuất (bao gồm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản) theo giá thực tế.

≥ 140 triệu

b) Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (theo giá so sánh 2010) tăng trưởng ≥ 10 % so với năm trước.

Đạt

c) Có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến đạt tiêu chuẩn an toàn hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ đạt doanh thu tối thiểu 01 tỷ đồng/năm (đối với trồng trọt) hoặc 03 tỷ đồng/năm (đối với chăn nuôi, thủy sản).

Đạt

d) Có mô hình sản xuất hàng hóa tập trung quy mô tối thiểu là 5 ha đối với các cây rau, hoa, quả, dược liệu; tối thiểu 10 ha trở lên đối với các loại cây trồng còn lại.

Đạt

1.2. Tỷ lệ vườn hộ có quy mô diện tích từ 300 m2 (đối với đồng bằng) và 500 m2 (đối với trung du, miền núi) trở lên được cải tạo và chuyển sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao đạt tối thiểu 70%.

Đạt

1.3.Thu nhập bình quân đầu người/năm cao gấp 1,2 lần trở lên so với quy định xã đạt chuẩn NTM (tại năm xét, đề nghị công nhận NTM nâng cao).

≥ 60 triệu

1.4. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều

≤ 2%

2

Hạ tầng Kinh tế - Xã hội

2.1. Giao thông

 

Tỷ lệ số km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được trồng cây xanh hai bên đường.

≥ 80%

100% đường trục thôn, liên thôn; ngõ, xóm được bê tông hoặc nhựa hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

Đạt

Tỷ lệ đường trục xã, trục thôn – liên thôn, ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng.

≥ 80%

Các tuyến đường trục xã, trục thôn – liên thôn, ngõ, xóm được duy tu, bảo trì thường xuyên và đảm bảo an toàn giao thông; không có hiện tượng lấn chiếm và sử dụng lòng, lề đường trái phép.

Đạt

2.2. Trường học

 

100% các trường: Mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có ít nhất một trường mầm non hoặc tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đạt

2.3. Cơ sở vật chất văn hóa

 

Trung tâm Văn hóa thể thao xã, Nhà văn hóa và khu thể thao thôn được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả.

Đạt

Tỷ lệ hàng rào bằng cây xanh hoặc phủ cây xanh tại Trung tâm văn hóa xã và Nhà văn hóa thôn.

≥ 80%

3

Giáo dục & Đào tạo – Văn hóa

3.1. Giáo dục và đào tạo

 

Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

≥ 65%

3.2. Văn hóa

 

Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định.

Đạt

Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định

≥ 80%

100% các thôn có Quy ước hoặc Hương ước được UBND huyện công nhận.

Đạt

Các thôn có ít nhất 01 câu lạc bộ ở một trong các loại hình: Văn hóa, văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đạt

4

Vệ sinh môi trường

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định.

100%

(≥ 70% nước sạch)

Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh nhoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

≥ 95%

Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đúng theo quy định.

≥ 80%

Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

≥ 90%

Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm luôn duy trì xanh, sạch, đẹp. Định kỳ được thu dọn vệ sinh ít nhất 02 lần/tháng.

Đạt

5

Hệ thống chính trị - Hành chính công

5.1. Hệ thống chính trị

 

Đảng bộ, chính quyền và ít nhất 01 tổ chức khác trong Hệ thống chính trị - xã hội của xã được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ở mức cao nhất trong khung xếp loại.

Đạt

5.2. Hành chính công

 

100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử hoặc Bảng tin của UBND cấp xã.

Đạt

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đúng quy định.

Đạt

Số lượng lĩnh vực và thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa đầy đủ theo quy định.

Đạt

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn hàng năm đạt 100%, trong đó 10% được giải quyết trước hạn.

Đạt

 

PHỤ BIỂU 02

TIÊU CHÍ THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2021
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

1

Giao thông

1.1. Có 100% đường trục thôn, liên thôn; ngõ, xóm được gạch hóa, nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

Đạt

1.2. Có 60% các tuyến đường trục thôn, liên thôn; ngõ, xóm có rãnh thoát nước mặt đường.

Đạt

1.3. Có 50 % các tuyến đường trục thôn, liên thôn; ngõ, xóm được trồng cây bóng mát hoặc hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ xanh hoặc trồng hoa hai bên trục đường.

Đạt

1.4. Có 100% các tuyến đường đường trục thôn, liên thôn; ngõ, xóm có hệ thống điện chiếu sáng.

Đạt

2

Nhà ở

100% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng; đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Đạt

3

Vườn hộ

Tỷ lệ vườn hộ được cải tạo, tạo cảnh quan xanh – sạch - đẹp hoặc cải tạo, chuyển sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao đạt tối thiểu 90%.

Đạt

4

Hộ nghèo

Không có hộ nghèo theo quy định.

Đạt

5

Văn hóa

1.1. Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệuThôn văn hóa” tối thiểu 05 năm liên tục cho đến năm được xét, công nhận.

Đạt

1.2. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa tại năm đề nghị xét, công nhận.

90 %

1.3. Có 100% các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương và quy ước, hương ước của thôn về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ.

Đạt

1.4. Nhà văn hóa và khu thể thao: Có bồn hoa, diện tích cây xanh che phủ tối thiểu 25%; có 100% hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh; có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; có hệ thống loa truyền thanh đảm bảo tất cả các hộ trong xóm có thể nghe được; có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; có tối thiểu 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và 01 câu lạc bộ thể dục, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên.

Đạt

6

Giáo dục

1.1. Có 100%: Trẻ em 06 tuổi có đủ điều kiện sức khỏe vào học lớp 1; trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS.

Đạt

1.2. Không có học sinh bỏ học; không có học sinh vi phạm pháp luật; có và sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học.

Đạt

7

Y tế

 Có tối thiểu 01 nhân viên y tế được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định; thường xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đạt

8

Vệ sinh môi trường

1.1. Nước thải khu dân cư được thu gom và xử lý nước thải phù hợp trước khi thải vào môi trường.

Đạt

1.2. Rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình và được thu gom, vận chuyển, xử lý.

Đạt

1.3. Cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, không có tình trạng vức rác bừa bãi, cống rãnh được khơi thông đảm bảo tiêu thoát tốt; tất cả các tuyến được giao cho các tổ chức đoàn thể, quàn chúng trong thôn quản lý; duy trì tổng vệ sinh chung trong thôn định kỳ tối thiểu 01/tuần.

Đạt

9

Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội

1.1. Chi bộ thôn được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đạt

1.2. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

Đạt

1.3. An ninh trật tự được đảm bảo; không có vụ việc hình sự xảy ra.

Đạt

1.4. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội trong năm xét công nhận.

Đạt

Ghi chú:

Ngoài đạt các tiêu chí quy định nêu trên, thôn đều phải đạt các nội dung, tiêu chí của thôn theo quy định đối với xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

 

 

thuộc tính Quyết định 30/2021/QĐ-UBND

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:30/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành:09/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Quyết định 30/2021/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi