Quyết định 30/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Hà Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

Số: 30/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HÀ GIANG

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là giá mua tối đa đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô chuyên dùng được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 và thay thế Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT Thông tin-Công báo tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu: VT, QTTV, CV: KTTH(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chủng loại

Số lượng tối đa (xe)

Mức giá tối đa (Triệu đồng/01 xe)

Nội dung công việc đặc thù

 

Tổng số

 

223

 

 

A

Khối tỉnh

 

100

 

 

I

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

 

7

 

 

1

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

Xe ô tô 29 chỗ

1

1.400

Chở vận động viên

2

Đoàn Nghệ thuật tỉnh

Xe ô tô 39 chỗ

1

1.800

Chở diễn viên

Xe ô tô tải 05 tấn

1

410

Chở thiết bị và trang phục

3

Bảo tàng tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

800

Sưu tầm, tham gia triển lãm cổ vật

4

Thư viện tỉnh

Xe ô tô bán tải, tải nhỏ

1

800

Chở sách và tuyên truyền

5

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

Xe ô tô chiếu phim lưu động

1

900

Tuyên truyền lưu động

6

Trung tâm Xúc tiến du lịch

Xe ô tô bán tải

1

800

Xúc tiến du lịch

II

Ngành giao thông

 

5

 

 

1

Thanh tra sở Giao thông

Xe ô tô 7 chỗ có gắn biển hiệu

1

1.100

Phục vụ công tác kiểm tra đảm bảo TTATGT

Xe ô tô 29 chỗ

1

1.400

Kiểm tra tải trọng (chưa bao gồm bộ cân lưu động)

Xe ô tô bán tải

2

800

Phục vụ công tác kiểm tra đảm bảo TTATGT và xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh

2

Ban quản lý Dự án bảo trì đường bộ

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác tuần kiểm (QĐ 718/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh, đơn vị tự cân đối nguồn mua sắm)

III

Ngành Khoa học công nghệ, Thông tin truyền thông và phát thanh truyền hình

 

6

 

 

1

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Xe ô tô truyền hình lưu động theo tiêu chuẩn truyền hình HD

1

Theo mức giá tại thời điểm mua sắm (bao gồm cả thiết bị)

Sản xuất, thu, phát các chương trình truyền hình về sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và tổ chức cầu truyền hình trên địa bàn tỉnh

Xe ô tô truyền hình lưu động loại nhỏ

1

Xe ô tô bán tải

1

800

Chở thiết bị

2

Trung tâm Thông tin và chuyển giao Công nghệ mới - Sở Khoa học công nghệ

Xe ô tô bán tải

1

800

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới

3

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học công nghệ

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác kiểm định lưu động

4

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông - Sở Thông tin và truyền thông

Xe ô tô bán tải

1

800

Chở thiết bị đào tạo, tập huấn và ứng cứu sự cố

IV

Ngành Nông nghiệp

 

32

 

 

1

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

2

Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi Phó Bảng

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp

3

Trung tâm Khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp

4

Trung tâm Khuyến nông

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ tập huấn, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

5

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Xe ô tô bán tải

1

800

Chở tài liệu tuyên truyền, dụng cụ hỗ trợ công tác quản lý, vận hành công trình sau đầu tư tại xã

6

Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi

Xe ô tô bán tải

1

800

Kiểm tra, vận hành các công trình thủy lợi; xử lý, khắc phục kịp thời sự cố đảm bảo an toàn hệ thống công trình hồ

7

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Xe ô tô bán tải

1

800

Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình thanh, kiểm tra phòng chống dịch trên cây trồng

8

Chi cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Xe ô tô bản tải

1

800

Kiểm tra công tác quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư.

9

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Xe ô tô bán tải

1

800

Tập huấn, tuyên truyền áp dụng các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp

10

Ban quản lý rừng đặc dụng

Xe ô tô bán tải

4

800

Phục vụ công tác bảo vệ, PCCCR (01 xe/01 đơn vị)

11

Chi cục Chăn nuôi và thú y

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác phòng, chống dịch

12

Chi cục Thủy lợi

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác phòng chống thiên tai, bão lụt

13

Chi cục Kiểm lâm

 

17

 

 

a

Văn phòng chi cục

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác bảo vệ, PCCCR

b

Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng

Xe ô tô bán tải

2

800

Phục vụ công tác bảo vệ, PCCCR (02 đội: 01 xe/01 đội)

c

Hạt kiểm lâm huyện/thành phố

Xe ô tô bán tải

11

800

Phục vụ công tác bảo vệ, PCCCR (01 xe/01 đơn vị)

d

Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng

Xe ô tô bán tải

3

800

Phục vụ công tác bảo vệ, PCCCR (01 xe/01 đơn vị)

V

Ngành tài nguyên - Môi trường

 

2

 

 

1

Chi cục Bảo vệ môi trường

Xe ô tô bán tải

1

800

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

2

Trung tâm Quan trắc môi trường

Xe ô tô bán tải

1

800

Chở thiết bị, lấy mẫu quan trắc tại hiện trường

VI

Ngành lao động - thương binh xã hội

 

3

 

 

1

Cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy

Xe ô tô cứu thương

1

750

Cấp cứu các đối tượng

2

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác truyền thông, tư vấn việc làm

3

Trường Trung cấp dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang

Xe ô tô bán tải

1

800

Chở thiết bị dạy nghề lưu động các xã

VII

Văn phòng Tỉnh ủy

Xe ô tô 29 chỗ

1

1.400

Phục vụ đưa đón các đoàn khách đến làm việc

VIII

Văn phòng UBND tỉnh

Xe ô tô 29 chỗ

1

1.400

Đưa đón các đoàn đi công tác theo kế hoạch của tỉnh

IX

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

 

43

 

 

1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và công nghệ

 

37

 

Xe tập lái (Xem xét điều chuyển xe ô tô từ các cơ quan, đơn vị vượt tiêu chuẩn, định mức, không bố trí kinh phí ngân sách tỉnh mua mới; trong trường hợp cần thiết phải trang bị mua mới, đơn vị tự cân đối nguồn và xin ý kiến của UBND tỉnh)

Xe ô tô 5 chỗ (số sàn)

10

550

Xe ô tô 5-7 chỗ (số tự động)

6

650

Xe ô tô 7, 8 chỗ (số sàn)

9

800

Xe ô tô tải trên 3,5 tấn

3

700

Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn

5

350

Xe ô tô từ 16-30 chỗ ngồi

4

800

1

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến công thương

Xe ô tô bán tải

1

800

Chở vật dụng phục vụ tổ chức phiên chợ, hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại,...

2

Trung tâm Pháp Y tỉnh

Xe 6 tô bán tải

1

800

Chở dụng cụ phục vụ công tác giám định pháp y

3

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác kiểm tra các công trình trên địa bàn tỉnh

5

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác kiểm tra các công trình trên địa bàn tỉnh

6

Trung tâm Dịch vụ tư vấn và hạ tầng khu kinh tế - Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Xe ô tô bán tải

1

800

Phục vụ công tác quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ tại khu công nghiệp, khu kinh tế và các cửa khẩu trên

7

Chi cục Văn thư lưu trữ

Xe ô tô bán tải

1

800

Chở tài liệu lưu trữ

B

Các huyện, thành phố

 

123

 

 

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thành phố

Xe ô tô bán tải

11

800

Phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo giao thông trên địa bàn (01 xe/01 ĐV)

2

Trung tâm (Đội) Dịch vụ công cộng, vệ sinh môi trường

Xe ô tô ép, chở rác

20

1.300

Vận chuyển rác thải (Định mức 02 xe/01 huyện)

Xe ô tô phun nước rửa đường

10

1.150

Định mức 01 xe/01 huyện

Xe ô tô tải gắn cẩu có giỏ người làm việc trên cao

10

1.350

Cắt tỉa cây xanh (Định mức 01 xe/01 huyện)

3

Trung tâm Văn hóa thông tin và du lịch

Xe ô tô thông tin lưu động

11

900

Tuyên truyền lưu động

4

Các phường, thị trấn, xã vùng I + II (tính cho 01 đơn vị hành chính)

Xe tải nhỏ dưới 01 tấn

61

180

Phục vụ công tác trật tự đô thị hoặc công tác vệ sinh môi trường

thuộc tính Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:30/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành:25/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi