Quyết định 2968/QĐ-UBND Kiên Giang 2016 đổi tên TT Chữa bệnh Giáo dục LĐXH Kiên Giang

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Kiên Giang trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng Kiên Giang và tổ chức lại bộ máy
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2968/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------
Số: 2968/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Kiên Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI KIÊN GIANG TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐA CHỨC NĂNG KIÊN GIANG VÀ TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;
Căn cứ Công văn số 2421/LĐTBXH-PCTNXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn mô hình chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội sang Cơ sở điều trị cai nghiện tự nguyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 625/TTr-SNV ngày 12 tháng 12 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Kiên Giang trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại bộ máy như sau:
1. Đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang thành Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang.
2. Vị trí, chức năng của Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
a) Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng (sau đây gọi tắt là Cơ sở cai nghiện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người cai nghiện tự nguyện và người sau cai nghiện ma túy; tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người cai nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
b) Cơ sở cai nghiện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Cơ sở cai nghiện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ sở cai nghiện
a) Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa bệnh phục hồi sức khỏe, chăm sóc, tư vấn cho người nghiện ma túy kể cả đối tượng tự nguyện theo quy định, quy trình.
b) Tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh.
c) Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khỏe, phòng, chống tái nghiện, tổ chức dạy nghề; liên doanh, liên kết hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức lao động sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm và tạo nguồn thu nhập.
d) Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị, giúp đỡ cho người nghiện ma túy bị nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở.
đ) Tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho người nghiện và sau cai nghiện nhằm thay đổi nhận thức, hành vi nhân cách, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
e) Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người nghiện ma túy về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.
g) Tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định pháp luật; hướng nghiệp, để người nghiện tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội,...
h) Thực hiện các dự án về việc làm, các chương trình kinh tế - xã hội khác, gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho người nghiện ma túy.
i) Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại cơ sở cai nghiện và khu vực nơi trụ sở làm việc; lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của Cơ sở cai nghiện.
k) Tổ chức quản lý, bảo vệ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại Cơ sở cai nghiện.
l) Nghiên cứu thực hiện mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi, phương pháp, quy trình chữa bệnh, giáo dục dạy nghề và tổ chức lao động.
m) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ sở cai nghiện; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ sở cai nghiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
n) Quản lý tài chính, tài sản của Cơ sở cai nghiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
o) Hợp tác quốc tế trong phạm vi các hoạt động được giao.
p) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
q) Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 5 năm và các biện pháp thực hiện kế hoạch.
r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức bộ máy
a) Ban Giám đốc, gồm có: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
b) Các phòng chuyên môn, gồm:
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán;
- Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe;
- Phòng Bảo vệ - Quản lý học viên;
- Phòng Tiếp nhận - Tư vấn và giáo dục;
- Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất.
Điều 2. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Cơ sở cai nghiện xây dựng đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc trình cơ quan cấp trên phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Kiên Giang./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (3b);
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, bntam (1b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 
 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực