Quyết định 2954/QĐ-UBND Bình Thuận 2020 Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2954/QĐ-UBND

Quyết định 2954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2954/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành:30/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 2954/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 188/TTr-SNN ngày 24/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Chi tiết tại Phụ lục I).
2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan
- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục Kiểm lâm (Chi tiết tại Phụ lục II).
- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Hạt Kiểm lâm (Chi tiết tại Phụ lục III).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các pm);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Hai

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC)

1. Lĩnh vực Lâm nghiệp (02 TTHC)

1

3.000159

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

- 04 ngày làm việc đối với trường hợp thông thường.

- 06 ngày làm việc đối với trường hợp có thông tin vi phạm

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Kiểm lâm.

Không

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ.

 

2

3.000160

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

- 01 ngày làm việc trường hợp không phải xác minh.

- 04 ngày làm việc trường hợp phải xác minh.

- 13 ngày làm việc trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra xác minh.

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Chi cục Kiểm lâm.

Không

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ.

 

nhayThời hạn giải quyết thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 1nhay

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

 (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

 

 

 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC)

1. Lĩnh vực Lâm nghiệp (01 TTHC)

1

3.000159

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

- 04 ngày làm việc đối với trường hợp thông thường.

- 06 ngày làm việc đối với trường hợp có thông tin vi phạm

Mức độ 2

- Tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Hạt Kiểm lâm sở tại.

Không

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (02 TTHC)

1. Thủ tục Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu (Mã số TTHC: 3.000159).

* Trường hợp thông thường:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho phòng Hành chính tổng hợp (Chi cục Kiểm lâm).

02 giờ

Bước 3

Phòng HCTH

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (Phòng Thanh tra pháp chế) xử lý.

02 giờ

Bước 4

Phòng Thanh tra pháp chế

Kiểm tra, xem xét trình Lãnh đạo Chi cục ký xác nhận hồ sơ.

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, ký xác nhận Bảng kê gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất.

02 giờ

Bước 6

Phòng HCTH

Tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho Trung tâm HHC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

04 ngày

* Trường hợp có thông tin vi phạm:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho phòng Hành chính tổng hợp (Chi cục Kiểm lâm).

02 giờ

Bước 3

Phòng HCTH

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (Phòng Thanh tra pháp chế) xử lý.

02 giờ

Bước 4

Phòng Thanh tra pháp chế

Kiểm tra, xác minh làm rõ và xem xét trình Lãnh đạo Chi cục ký xác nhận hồ sơ (Trường hợp không xác nhận bảng kê gỗ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do)

05 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, ký xác nhận Bảng kê gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất.

02 giờ

Bước 6

Phòng HCTH

Tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho Trung tâm HHC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

06 ngày

2. Thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (Mã số TTHC: 3.000160).

* Trường hợp không phải xác minh:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho phòng Hành chính tổng hợp (Chi cục Kiểm lâm).

01 giờ

Bước 3

Phòng HCTH

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (Phòng Thanh tra pháp chế) xử lý.

01 giờ

Bước 4

Phòng Thanh tra pháp chế

Kiểm tra, xem xét trình Lãnh đạo Chi cục ký phân loại doanh nghiệp.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, ký phân loại doanh nghiệp.

01 giờ

Bước 6

Phòng HCTH

Tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho Trung tâm HHC tỉnh.

01 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

01 ngày

* Trường hợp phải xác minh:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho phòng Hành chính tổng hợp (Chi cục Kiểm lâm).

02 giờ

Bước 3

Phòng HCTH

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (Phòng Thanh tra pháp chế) xử lý.

02 giờ

Bước 4

Phòng Thanh tra pháp chế

Xác minh và xem xét trình Lãnh đạo Chi cục ký phân loại doanh nghiệp.

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, ký phân loại doanh nghiệp.

02 giờ

Bước 6

Phòng HCTH

Tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho Trung tâm HHC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

04 ngày

* Trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra xác minh:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho phòng Hành chính tổng hợp (Chi cục Kiểm lâm).

02 giờ

Bước 3

Phòng HCTH

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (Phòng Thanh tra pháp chế) xử lý.

02 giờ

Bước 4

Phòng Thanh tra pháp chế

Kiểm tra, xác minh làm rõ và xem xét trình Lãnh đạo Chi cục ký phân loại doanh nghiệp.

12 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục

Xem xét, ký phân loại doanh nghiệp.

02 giờ

Bước 6

Phòng HCTH

Tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho Trung tâm HHC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

13 ngày

nhayQuy trình nội bộ giải quyết thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 1nhay

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HẠT KIỂM LÂM

I. Lĩnh vực Lâm nghiệp (01 TTHC)

1. Thủ tục Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu (Mã số TTHC: 3.000159).

* Trường hợp thông thường:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện

Chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa (Hạt Kiểm lâm sở tại).

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận một cửa (Hạt Kiểm lâm sở tại)

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (Bộ phận Thanh tra pháp chế của Hạt Kiểm lâm) xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Bộ phận Thanh tra pháp chế của Hạt Kiểm lâm

Kiểm tra trình Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm ký xác nhận hồ sơ

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm sở tại

Xem xét, ký xác nhận Bảng kê gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất.

0.5 ngày

Bước 6

Bộ phận một cửa (Hạt Kiểm lâm sở tại)

Tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện.

0.5 ngày

Bước 7

CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

04 ngày

* Trường hợp có thông tin vi phạm:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện

Chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa (Hạt Kiểm lâm sở tại).

0.5 ngày

Bước 3

Bộ phận một cửa (Hạt Kiểm lâm sở tại)

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (Bộ phận Thanh tra pháp chế của Hạt Kiểm lâm) xử lý.

0.5 ngày

Bước 4

Bộ phận Thanh tra pháp chế của Hạt Kiểm lâm

Kiểm tra, xác minh làm rõ và trình Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm ký xác nhận hồ sơ (Trường hợp không xác nhận bảng kê gỗ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, Hạt Kiểm lâm sở tại thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do)

04 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm sở tại

Xem xét, ký xác nhận Bảng kê gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất/tạm nhập, tái xuất.

0.5 ngày

Bước 6

Bộ phận một cửa (Hạt Kiểm lâm sở tại)

Tiếp nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện.

0.5 ngày

Bước 7

CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

Tổng thời gian thực hiện TTHC

06 ngày

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi