Quyết định 2876/QĐ-UBND quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2876/QĐ-UBND

Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2876/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:02/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 2876/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản: số 1313/TTr-SGDĐT ngày 28/4/2020, số 1795/SGDĐT-VP ngày 10/6/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 83 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng, sửa đổi quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của hệ thống một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Bí thư, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực;
các Phòng: TKBT, KGVX, HCTC, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP (để xây dựng quy trình điện tử);
- Lưu: VT, SGDĐT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

Phụ lục I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

_____________

 

STT

Tên quy trình nội bộ

Ký hiệu

A

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP THÀNH PHỐ

1.

Phê duyệt liên kết giáo dục

QT-01

2.

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

QT-02

3.

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

QT-03

4.

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

QT-04

5.

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

QT-05

6.

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

QT-06

7.

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

QT-07

8.

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

QT-08

9.

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

QT-09

10.

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

QT-10

11.

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

QT-11

12.

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

QT-12

13.

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

QT-13

14.

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

QT-14

15.

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

QT-15

16.

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

QT-16

17.

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

QT-17

18.

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

QT-18

19.

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

QT-19

20.

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

QT-20

21.

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

QT-21

22.

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

QT-22

23.

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

QT-23

24.

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

QT-24

25.

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

QT-25

26.

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

QT-26

27.

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

QT-27

28.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

QT-28

29.

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

QT-29

30.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

QT-30

31.

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

QT-31

32.

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

QT-32

33.

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

QT-33

34.

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

QT-34

35.

Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

QT-35

36.

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

QT-36

37.

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

QT-37

38.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

QT-38

39.

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

QT-39

40.

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

QT-40

41.

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

QT-41

42.

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

QT-42

43.

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

QT-43

44.

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

QT-44

45.

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

QT-45

46.

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

QT-46

47.

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

QT-47

48.

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

QT-48

49.

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

QT-49

50.

Công nhận trường mầm non và phổ thông đạt tiêu chí chất lượng cao

QT-50

51.

Phê duyệt chương trình giảng dạy bổ sung nâng cao đối với các trường Mầm non và phổ thông đạt chất lượng cao

 

52.

Thu hồi Quyết định công nhận trường mầm non và phổ thông đạt tiêu chí chất lượng cao

QT-52

B

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP HUYỆN

 

1.

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

QT-53

2.

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

QT-54

3.

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

QT-55

4.

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

QT-56

5.

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

QT-57

6.

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

QT-58

7.

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

QT-59

8.

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

QT-60

9.

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

QT-61

10.

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

QT-62

11.

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

QT-63

12.

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

QT-64

13.

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

QT-65

14.

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

QT-66

15.

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

QT-67

16.

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

QT-68

17.

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

QT-69

18.

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-70

19.

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

QT-71

20.

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

QT-72

21.

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

QT-73

22.

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

QT-74

23.

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

QT-75

24.

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

QT-76

25.

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

QT-77

26.

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

QT-78

C

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC CẤP XÃ

 

1.

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QT-79

2.

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT-80

3.

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

QT-81

4.

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

QT-82

5.

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

QT-83

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi