Quyết định 2866/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------------
Số: 2866/2010/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thanh Hóa, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;
Căn cứ Công văn số 119/HĐND-TT ngày 02/8/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi theo Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại Tờ trình số 505/LN/TC-MTTQ ngày 30/3/2010 về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện thực hiện theo QĐ 130/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện; cụ thể như sau:
I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng.
Quyết định này quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban Mặt trận Tổ cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng.
2.1. Các cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng, gồm:
a) Các vị Lão thành cách mạng, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;
b) Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
2.2. Các đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, gồm:
- Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
- Các đoàn đại diện: Lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Các đoàn đại diện: Các dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;
- Các đoàn đại diện: Người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CỤ THỂ
1. Chi tiếp xã giao:
1.1. Chi nước uống, bánh ngọt, trái cây:
- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 30.000 đồng/người/lần tiếp;
- Ủy ban MTTQ cấp huyện chi: 20.000 đồng/người/lần tiếp.
1.2. Trường hợp đặc biệt có mời cơm thân mật:
Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chi tiêu tiếp khách.
2. Chi tặng quà lưu niệm:
2.1. Chi tặng quà cho các đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc:
- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 200.000 đồng/đại biểu;
- Ủy ban MTTQ cấp huyện chi: 100.000 đồng/đại biểu.
2.2. Chi tặng quà chúc mừng ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
- Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện chi: 200.000 đồng/người.
2.3. Chi tặng quà chúc mừng ngày tết, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 300.000 đồng/người/lần;
- Ủy ban MTTQ cấp huyện: 200.000 đồng/người/lần.
Việc tặng quà chúc mừng ngày tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng của Dân tộc và Tôn giáo trong một năm không quá 2 lần, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tự chọn cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.
3. Chi thăm hỏi ốm đau.
Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc bị ốm đau được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến thăm hỏi, mức chi như sau:
- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 800.000 đồng/người/lần;
- Ủy ban MTTQ cấp huyện chi: 500.000 đồng/người/lần.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 01/01/2011.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN HÀNG NĂM
Các cấp ngân sách tỉnh, huyện cân đối khoản chi này vào dự toán của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trình HĐND tỉnh phê duyệt.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
2. Việc kiểm soát chi và quyết toán kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện theo từng đoàn khách trên cơ sở kế hoạch đón đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định.
Giao Sở Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2866/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2866/2010/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 16/08/2010 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực