Quyết định 28/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

_________

Số: 28/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 25 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng.

2. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thuộc đối tượng được trang bị xe ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ được giao (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị).

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để: Lập kế hoạch và dự toán ngân sách; cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao, mua sắm, điều chuyển, bố trí xe ô tô chuyên dùng cho phù hợp với yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

2. Xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị phải được sử dụng đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả; không sử dụng vào việc riêng, bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, thế chấp, cầm cố, điều chuyển cho bất kỳ tổ chức, cá nhân hoặc các mục đích khác nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 4. Đối tượng, số lượng và chủng loại trang bị xe ô tô chuyên dùng

1. Đối tượng, số lượng và chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Trường hợp có phát sinh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Mua sắm xe ô tô chuyên dùng

1. Khi có nhu cầu trang bị xe ô tô chuyên dùng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đối tượng, số lượng và chủng loại trang bị xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 1, Điều 4 Quyết định này và dự toán ngân sách được giao hàng năm có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp nhu cầu, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giá mua xe ô tô chuyên dùng là giá bán xe trên thị trường tại thời điểm mua sắm, nhưng không được vượt mức giá tối đa theo định mức sử dụng xe chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp giá mua xe trên thị trường có biến động tăng cao hơn mà không thực hiện được việc mua sắm, các cơ quan, đơn vị được mua xe có văn bản báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là giá mua tối đa đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và các chi phí hợp pháp khác liên quan đến việc sử dụng xe theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Các Quyết định trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này để đảm bảo việc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng đối tượng và đúng mục đích theo quy định.

b) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định này và tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, tổ chức kiểm tra, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp lại số xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

c) Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

d) Hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp tình hình trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng, báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ đối tượng, số lượng, chủng loại trang bị xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 1, Điều 4 Quyết định này và dự toán ngân sách được giao hàng năm, lập kế hoạch đề xuất trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này để thực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật.

4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

_________

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28 /2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

___________

 

Số TT

Đối tượng sử dụng, đơn vị được trang bị

Chủng loại

Số lượng xe tối đa/đơn vị

Giá mua tối đa/xe

 

 

A

XE CÓ KẾT CẤU ĐẶC BIỆT 

 

 

 

I

Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

Theo giá bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

 

 

1

Trung tâm văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng

Xe sân khấu

02 xe

 

 

 

II

Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình 

 

 

 

 

1

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng

Xe truyền hình lưu động

01 xe

 

 

III

Lĩnh vực đô thị, môi trường

 

 

 

1

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khai thác công trình công cộng các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh

Xe ép rác

05 xe

 

 

 

Xe chở rác thùng ben

02 xe

 

 

Xe ủi (lấp rác )

01 xe

 

 

Xe bồn tưới nước

01 xe

 

 

Xe cẩu

01 xe

 

 

2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khai thác công trình công cộng các huyện: Bảo Lâm, Đam Rông, Đơn Dương, Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

Xe ép rác

03 xe

 

 

Xe chở rác thùng ben

02 xe

 

 

Xe ủi (lấp rác )

01 xe

 

 

Xe bồn tưới nước

01 xe

 

 

Xe cẩu

01 xe

 

 

B

XE Ô TÔ GẮN THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG HOẶC XE ĐƯỢC GẮN BIỂN HIỆU NHẬN BIẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, XE Ô TÔ TẢI, XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ TRÊN 16 CHỖ NGỒI VÀ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ

 

 

 

I

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

1

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Xe ô tô bán tải 02 cầu phục vụ tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng

02 xe

800 triệu đồng

 

 

Xe ô tô tải phục vụ tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng

01 xe

2,0 tỷ đồng

 

 

2

Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố

Xe ô tô bán tải 02 cầu phục vụ tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng

01 xe

800 triệu đồng

 

 

3

Các Ban quản lý rừng

Xe ô tô bán tải 02 cầu phục vụ tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng

01 xe

800 triệu đồng

 

 

4

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Xe ô tô bán tải 02 cầu để phòng, chống dịch bệnh

01 xe

800 triệu đồng

 

 

5

Trung tâm giống và Vật tư nông nghiệp

Xe ô tô thùng lạnh vận chuyển vắc xin

01 xe

1,5 tỷ đồng

 

 

Xe ô tô tải vận chuyển vật tư thú y

01 xe

1,0 tỷ đồng

 

 

6

Chi Cục Thủy lợi

Xe ô tô bán tải 02 cầu phục vụ phòng, chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn

01 xe

800 triệu đồng

 

 

II

Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình

 

 

 

1

Đài Phát thanh - Truyền hình

Xe ô tô bán tải 02 cầu hoặc 07 chỗ chở thiết bị truyền hình

03 xe

800 triệu đồng

 

 

III

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao

 

 

 

1

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng

Xe ô tô loại 50 chỗ chở diễn viên

01 xe

Theo giá bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

 

 

Xe ô tô loại 24 hoặc 35 chỗ chở diễn viên

01 xe

 

 

Xe ô tô bán tải 02 cầu phục vụ thông tin lưu động

01 xe

800 triệu đồng

 

 

2

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Lâm Đồng

Xe ô tô loại 24 hoặc 35 chỗ chở vận động viên

01 xe

Theo giá bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

 

 

3

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lâm Đồng

Xe ô tô bán tải loại 02 cầu chiếu phim lưu động

01 xe

800 triệu đồng

 

 

4

Trung tâm văn hóa các huyện, thành phố

Xe ô tô bán tải loại 02 cầu chiếu phim lưu động

01 xe

800 triệu đồng

 

 

IV

Lĩnh vực Giao thông Vận tải 

 

 

 

1

Thanh tra Giao thông

Xe ô tô bán tải hoặc 07 chỗ loại 02 cầu phục vụ tuần tra, kiểm soát giao thông

05 xe

800 triệu đồng

 

 

V

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

1

Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan

Xe ô tô 16 chỗ (đưa đón học sinh khuyết tật)

01 xe

1, 0 tỷ đồng

 

 

2

Trường Khiếm thính

Xe ô tô 16 chỗ (đưa đón học sinh khuyết tật)

01 xe

1,0 tỷ đồng

 

 

VII

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

1

Cơ sở cai nghiện ma túy

Xe ô tô tải nhỏ hoặc xe ô tô bán tải loại 01 cầu chở thực phẩm

01 xe

800 triệu đồng

 

 

2

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Xe ô tô tải nhỏ hoặc xe ô tô bán tải loại 01 cầu chở thực phẩm

01 xe

800 triệu đồng

 

 

3

Trung tâm điều dưỡng người có công

Xe ô tô loại 24 hoặc 35 chỗ

01 xe

Theo giá bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

 

 

VIII

Lĩnh vực đô thị

 

 

 

1

UBND các phường, thị trấn

Xe ô tô tải nhỏ phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính

01 xe

500 triệu đồng

 

 

2

Ban Quản lý Chợ Đà Lạt

Xe ô tô tải nhỏ phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính

01 xe

500 triệu đồng

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

thuộc tính Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:28/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:16/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi