Quyết định 2759/QĐ-UBND quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2759/QĐ-UBND

Quyết định 2759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2759/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành:13/11/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính

tải Quyết định 2759/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số: 2759/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính Phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 310/TTr-SYT ngày 31/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (05 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La. (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Dũng (50b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 2759/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La)

 

CẤP TỈNH: 05 Thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực trang thiết bị y tế 01 thủ tục hành chính

1. Thủ tục: Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Quy trình nội bộ

STT

Trình t thc hin

Trách nhim thc hiện

Sản phẩm thc hin

Thi gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn: Kế hoạch - Tài chính

Lãnh đạo phòng phân công thực hiện

Ý kiến phân công thực hiện

1/4 ngày

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được phân công phụ trách

Hồ sơ đã được thẩm định

01 ngày

Lãnh đạo phòng xem xét, ký nhận, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B3

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

1/4 ngày

B4

Văn thư lưu sổ công văn và bàn giao bộ phận một cửa

Văn thư

Văn bản do Sở Y tế phát hành

1/4 ngày

B5

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bn do Sở Y tế phát hành

1/2 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

03 ngày

II. Lĩnh vực y tế dự phòng 02 thủ tục hành chính

1. Cấp thẻ nhân viên Tiếp cận cộng đồng

- Thời gian giải quyết: 17 ngày (tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 10 ngày, xác nhận tại công an xã 7 ngày)

* Quy trình nội bộ

TT

Trình t thc hin

Trách nhiệm thc hin

Sản phẩm thực hin

Thời gian thc hin

B1

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Tiếp cận cộng đồng, tham mưu và chuyển lãnh đạo Khoa Phòng chống HIV/AIDS

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Khoa Phòng chống HIV/AIDS

Kiểm tra và nhập hồ sơ vào hệ thống, tham mưu chuyển lãnh đạo khoa thẩm định

02 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Khoa Phòng chống HIV/AIDS

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B3

Phê duyệt hồ sơ

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B4

In và phát hành thẻ Tiếp cận cộng đồng

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính

Phát hành thẻ Tiếp cận cộng đồng trả khách hàng

04 ngày

 

Tng thi gian thực hiện

10 ngày

2. Cấp lại thẻ nhân viên Tiếp cận cộng đồng

Thời gian giải quyết: 05 ngày

* Quy trình nội bộ

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sn phẩm thực hiện

Thi gian thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Tiếp cận cộng đồng, tham mưu và chuyn lãnh đạo Khoa Phòng chống HIV/AIDS

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Khoa Phòng chống HIV/AIDS

Kiểm tra và nhập hồ sơ vào hệ thống, tham mưu chuyển lãnh đạo khoa thẩm định

2 ngày

B2

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Khoa Phòng chống HIV/AIDS

Ý kiến thẩm định

1 ngày

B3

Phê duyệt, hồ sơ

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Ý kiến phê duyệt

1 ngày

B4

In và phát hành thẻ Tiếp cận cộng đồng

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính

Phát hành thẻ Tiếp cận cộng đồng trả khách hàng

1 ngày

 

Tổng thi gian thực hiện

05 ngày

III. Lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS 02 thủ tục hành chính

1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Thời gian giải quyết: 30 ngày

* Quy trình nội bộ

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thi gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ

1 ngày

B2

Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

07 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

10 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến thẩm định

4 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo sở

Ý kiến phê duyệt

4 ngày

B6

Chuyên viên được phân công in chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

- Chuyên viên được phân công

- Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

Chứng nhận

03 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

01 ngày

 

Tng thi gian thực hiện

30 ngày

2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hp HIV dương tính

- Thời gian giải quyết: 10 ngày

* Quy trình nội bộ

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (Scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ

1/2 ngày

B2

Phòng chuyên môn: Nghiệp vụ Y Dược

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

02 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo sở

Ý kiến phê duyệt

02 ngày

B6

Chuyên viên được phân công in chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành và bàn giao cho cán bộ được phân công giao cho bộ phận 1 cửa

- Chuyên viên được phân công

- Cán bộ được giao nhiệm vụ bàn giao hồ sơ ra bộ phận 1 cửa

Chứng nhận

02 ngày

B7

Bộ phận một cửa tiếp nhận, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

Đính kèm kết quả là văn bản do Sở Y tế phát hành

1/2 ngày

 

Tng thi gian thực hiện

10 ngày

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi