Quyết định 2691/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2691/QĐ-UBND

Quyết định 2691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2691/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:21/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

_________

Số: 2691/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 229/TTr-SVHTTDL ngày 31/8/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, gồm: 08 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 03 thủ tục hành chính cấp huyện, 03 thủ tục hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;

- Bộ VHTT&DL;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Trung tâm QTI (cấu hình);

- PCVP- Lê Ngọc Quảng;

- Lưu: VT, TTPVHCC,KGVX, KSTTHC (Trực).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu

 

 

 

 

Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Quy trình nội bộ số: 01/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã số TTHC: 1.007288) Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.25

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm PVHCC do Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm PVHCC tiếp nhận, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ của Trung tâm PVHCC về Sở. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0.25

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.25

 

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

0,5

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 5

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.5

 

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký phiếu trình, Thông báo thu phí (nếu có) và ký nháy văn bản.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5

 

Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả.

 

Bước 7

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0.25

 

Chuyên viên chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Sở vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC tỉnh.

 

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số 02/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã số thủ tục: 1.009397.000.00.00.H47) Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm PVHCC do Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm PVHCC tiếp nhận, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ của Trung tâm PVHCC về Sở. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0.5

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.5

 

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

6.5

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 5

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng Quản Lý Văn hóa

0.5

 

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký phiếu trình, Thông báo thu phí (nếu có) và ký nháy văn bản.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5

 

Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả.

 

Bước 7

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0.5

 

Chuyên viên chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Sở vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC tỉnh.

 

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số: 03/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã, số thủ tục: 1.009399.000.00.00.H47) Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm PVHCC do Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm PVHCC tiếp nhận, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ của Trung tâm PVHCC về Sở. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0.5

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.5

 

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

3

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 5

Trình phê duyệt

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.5

 

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký nháy Tờ trình dự thảo.

 

Bước 6

Ký trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5

 

Lãnh đạo Sở ký duyệt Tờ trình dự thảo.

 

Bước 7

Một cửa VPUBND

Cán bộ một cửa

0.5

 

Nhập Tờ trình dữ liệu vào phần mềm Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Bước 8

Thẩm định hồ sơ

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

01

 

Tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

2

 

Ký duyệt kết quả.

 

Bước 10

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh

0.5

 

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số 04/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã, số thủ tục: 1.009403.000.00.00.H47) Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.25

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm PVHC do Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm PVHCC tiếp nhận, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ của Trung tâm PVHCC về Sở. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước 2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0.25

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước 3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.5

 

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

0,5

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 5

Ký trình phê duyệt

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.5

 

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký phiếu trình, Thông báo thu phí (nếu có) và ký nháy văn bản.

 

Bước 6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.25

 

Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả.

 

Bước 7

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư

0.25

 

Chuyên viên chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Sở vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC tỉnh.

 

Bước 8

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

 

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số 05/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã số thủ tục: 1.008895.000.00.00.H47) Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.25

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm PVHCC do Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm PVHCC tiếp nhận, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ của Trung tâm PVHCC về Sở. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước

2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0.25

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước

3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.25

 

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước

4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

3

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước

5

Trình phê duyệt

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.25

 

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký nháy Tờ trình dự thảo.

 

Bước

6

Ký trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5

 

Lãnh đạo Sở ký duyệt Tờ trình dự thảo.

 

Bước

7

Một cửa VPUBND

Cán bộ một cửa

0.5

 

Nhập Tờ trình dữ liệu vào phần mềm Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Bước

8

Thẩm định hồ sơ

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

3

 

Tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước

9

Lãnh đạo UBND tỉnh Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

1

 

Ký duyệt kết quả.

 

Bước

10

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư VP

UBND tỉnh

0.5

 

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước

11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số 06/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã số thủ tục: 1.008896.000.00.00.H47) Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.25

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm PVHCC do Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm PVHCC tiếp nhận, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ của Trung tâm PVHCC về Sở. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước

2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0.25

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước

3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.25

 

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước

4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

3

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước

5

Trình phê duyệt

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.25

 

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký nháy Tờ trình dự thảo.

 

Bước

6

Ký trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5

 

Lãnh đạo Sở ký duyệt Tờ trình dự thảo.

 

Bước 7

Một cửa VPUBND

Cán bộ một cửa

0.5

 

Nhập Tờ trình dữ liệu vào phần mềm Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Bước

8

Thẩm định hồ sơ

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

3

 

Tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước

9

Lãnh đạo UBND tỉnh Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

1

 

Ký duyệt kết quả.

 

Bước

10

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư VP UBND tỉnh

0.5

 

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước

11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số 07/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã số thủ tục:1.008897.000.00.00.H47) Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.25

 

Hồ sơ nộp tại Trung tâm PVHCC do Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm PVHCC tiếp nhận, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ của Trung tâm PVHCC về Sở. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước

2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0.25

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước

3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.25

 

Trưởng phòng chuyên môn điều phối hồ sơ cho chuyên viên.

 

Bước

4

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

3

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước

5

Trình phê duyệt

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

0.25

 

Chuyên viên trình kết quả. Trưởng phòng ký nháy Tờ trình dự thảo.

 

Bước

6

Ký trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5

 

Lãnh đạo Sở ký duyệt Tờ trình dự thảo.

 

Bước

7

Một cửa VPUBND

Cán bộ một cửa

0.5

 

Nhập Tờ trình dữ liệu vào phần mềm Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Bước

8

Thẩm định hồ sơ

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh

3

 

Tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến (nếu có), tổ chức đi kiểm tra thực địa (nếu có). Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh dự thảo văn bản đề nghị hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước

9

Lãnh đạo UBND tỉnh Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

1

 

Ký duyệt kết quả.

 

Bước

10

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0.5

 

Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Bước

11

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số 08/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp tỉnh

(Mã số thủ tục: 1.010087.000.00.00.H47)Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở VH, TT & DL tại Trung tâm PVHCC tỉnh

0.5

 

Hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa - Trung tâm PVHCC tỉnh, Bộ phận một cửa thực hiện các thủ tục chuyển hồ sơ về Sở VHTTDL nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu Bộ phận một cửa lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 

Bước

2

Điều phối hồ sơ về phòng chuyên môn

Văn thư Sở VHTT&DL

0.5

 

Văn thư Sở theo dõi thủ tục hành chính vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển hồ sơ, điều phối hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

Bước

3

Điều phối hồ sơ cho chuyên viên

Phó Trưởng phòng QLDL

0.5

 

Phó Trưởng phòng QLDL kiểm tra hồ sơ, chuyển chuyên viên

 

Bước

4

Thẩm định hồ sơ

Phòng QLDL

0.5

 

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, thẩm định, tham mưu Quyết định phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ. Nếu hồ sơ không đảm bảo, chuyên viên dự thảo văn bản trả hồ sơ

 

Bước

5

Ký trình phê duyệt

Phó Trưởng phòng QLDL

0.5

 

Chuyên viên trình kết quả. Phó Trưởng phòng ký nháy Quyết định

 

Bước

6

Lãnh đạo Sở duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

0.5

 

Ký Quyết định, duyệt kết quả

 

Bước

9

Ban hành kết quả

Bộ phận văn thư Sở VHTTDL

0.5

 

Chuyên viên chuyển kết quả cho Bộ phận văn thư Sở VHTTDL vào sổ phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC tỉnh.

 

Bước

10

Trả kết quả

Bộ phận trả kết quả

TT PVHCC tỉnh

0.5

 

Trả kết quả khách hàng

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)

Quy trình nội bộ số: 1/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp huyện

(Mã số thủ tục:1.008898.000.00.00.H47) Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

02 ngày ngày

 

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phân công cán bộ giải quyết hồ sơ. Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi thẩm định hồ sơ ra văn bản phê duyệt.

Bộ phận Một cửa cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Bước 2

Tham mưu xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

10ngày

 

 

Bước 3

Trình lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

03 ngày

 

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

01 ngày

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số: 2/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp huyện

(Mã số thủ tục: 1.008899.000.00.00.H47)Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

02 ngày ngày

 

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phân công cán bộ giải quyết hồ sơ. Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi thẩm định hồ sơ ra văn bản phê duyệt.

Bộ phận Một cửa cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Bước 2

Tham mưu xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

10 ngày

 

 

Bước 3

Trình lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

03 ngày

 

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

01 ngày

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số: 3/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp huyện

(Mã số thủ tục 1.008900.000.00.00.H47) Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

02 ngày ngày

 

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phân công cán bộ giải quyết hồ sơ. Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi thẩm định hồ sơ ra văn bản phê duyệt.

Bộ phận Một cửa cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Bước 2

Tham mưu xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

10 ngày

 

 

Bước 3

Trình lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

03 ngày

 

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

01 ngày

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 

 
 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

Quy trình nội bộ số: 1/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp xã

( Mã số thủ tục 1.008900.000.00.00.H47) Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Đơn vị tình là ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

 

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp xã; Cán bộ công chức văn hóa xã hội cấp xã kiểm tra, thẩm định hồ sơ; Sau khi kiểm tra thẩm định, tiến hành tham mưu Chủ tịch UBND xã ra Văn bản phê duyệt.

Bộ phận Một cửa cấp xã trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

 

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Văn hóa xã hội

12 ngày

 

 

Bước 3

Trình lãnh đạo UBND xã

Công chức Văn hóa xã hội

1 ngày

 

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số: 2/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp xã

(Mã số thủ tục: 1.008902.000.00.00.H47 )Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Đơn vị tình là ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

 

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp xã; Cán bộ công chức văn hóa xã hội cấp xã kiểm tra, thẩm định hồ sơ; Sau khi kiểm tra thẩm định, tiến hành tham mưu Chủ tịch UBND xã ra Văn bản phê duyệt.

Bộ phận Một cửa cấp xã trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

 

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Văn hóa xã hội

12 ngày

 

 

Bước 3

Trình lãnh đạo UBND xã

Công chức Văn hóa xã hội

1 ngày

 

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 
 

 

Quy trình nội bộ số: 3/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Cấp xã

(Mã số thủ tục: 1.008903.000.00.00.H47 ) Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện (Đơn vị tình là ngày)

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

 

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp xã; Cán bộ công chức văn hóa xã hội cấp xã kiểm tra, thẩm định hồ sơ; Sau khi kiểm tra thẩm định, tiến hành tham mưu Chủ tịch UBND xã ra Văn bản phê duyệt.

Bộ phận Một cửa cấp xã trả kết quả cho tổ chức, công dân.

 

Lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

 

 

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Văn hóa xã hội

12 ngày

 

 

Bước 3

Trình lãnh đạo UBND xã

Công chức Văn hóa xã hội

1 ngày

 

 

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1 ngày

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi