Quyết định 2677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------
Số: 2677/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
---------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-SCT ngày 08/5/2012 của Sở Công Thương Hà Nội về việc ban hành Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Chánh Văn phòng UBND Thành phố,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- C/PVP UBND TP;
- CT, TH; HCTC;
- Lưu: VT, KSTTHC (2b).
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TÊN VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012
 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)
 
Phần I. Danh mục các Thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi tên và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương:
1. Thủ tục mới:
 

STT
Tên thủ tục hành chính
Ghi chú
I- Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1
Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ban hành mới theo:
- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

 
2. Bãi bỏ:
 

I. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại
1
Thủ tục Cấp đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
Bãi bỏ theo Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại
2
Thủ tục Cấp đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

 
Phần II. Nội dung cụ thể của từng Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội:
I- Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Thủ tục: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
a- Trình tự thực hiện:
* Tổ chức, cá nhân:
+ Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHSHC): Số 331 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện.
+ Nhận Biên bản tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Nhận thông báo giải trình/bổ sung hồ sơ (nếu có).
+ Nhận kết quả.
* Sở Công Thương:
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp:
+ Bộ phận TNHSHC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết biên bản tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho khách.
+ Hồ sơ chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính thụ lý.
+ Trình Phó Giám đốc Sở phê duyệt.
+ Chuyển kết quả cho Bộ phận TNHSHC.
+ Trả kết quả.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ gửi qua bưu điện: Trong trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì Bộ phận Văn thư Sở tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Bộ phận TNHSHC của Sở làm thủ tục tiếp nhận viết phiếu giao - nhận hồ sơ (Ghi rõ nhận qua đường bưu điện).
b- Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
+ Gửi hồ sơ qua bưu điện.
c- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký theo mẫu (BM-01)
- Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung có dấu treo hoặc dấu giáp lai của Doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hồ sơ hợp lệ.
e- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký lần đầu, cụ thể trong trường hợp sau: Tổ chức, cá nhân kinh doanh có sử dụng hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung để giao dịch với người tiêu dùng thuộc một trong chín (09) loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung.
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký lại, cụ thể một trong trường hợp sau:
+ Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung;
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung.
Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung thực hiện như đăng ký lần đầu theo quy định của Nghị định 99/2011/NĐ-CP.
f- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Hà Nội.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận TNHS HC và Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Công Thương Hà Nội.
- Cơ quan phối hợp: Không.
g- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp nhận
h- Lệ phí: Không
i- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG.
k- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
2- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
+ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
+ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
+ Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung.
 
BM-01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…., ngày …… tháng …… năm ……….
 
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)
 
Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội
 
Cá nhân, tổ chức kinh doanh (2):
Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung, cụ thể như sau (3):
1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại:
2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ:
3. Đối tượng áp dụng (4):
4. Phạm vi áp dụng: Thành phố Hà Nội
5. Thời gian áp dụng (5):
 
Cá nhân, tổ chức kinh doanh cam kết:
 
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung Đơn đăng ký và hồ sơ kèm theo;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 

Hồ sơ kèm theo (7):
….
….
Cá nhân, tổ chức kinh doanh (6)

 
Giải thích:
(01) Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.
(02) Ghi rõ những thông tin sau đây:
Tên cá nhân, tổ chức kinh doanh
Địa chỉ liên lạc
Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung
Điện thoại, fax, email (nếu có).
(03) Ghi rõ đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.
(04) Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2677/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực