Quyết định 25/2020/QĐ-UBND Hà Giang bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

________

Số: 25/2020/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau đây:

1. Chỉ thị số 21/2003/CT-UB ngày 16 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tin ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: nội dung, hình thức không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Bộ Xây dựng;

- Ủy ban dân tộc;

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PVP UBND tỉnh;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;

- Vnptioffice;

- Lưu: VT, KTTH, NCPC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:25/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành:01/09/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực