Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm, y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂNDÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH
-------
Số: 25/2014/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA
LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH, BẢO HIỂM Y TẾ
VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH
KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2013
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3675/TTr-STP-HT ngày 07 tháng 7 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
1. Sa đổi, bổ sung Khoản4 Điều 3:
4. Quytrình liên thông thủ tụchànhchínhĐăng ký khai sinh-Cp thẻ bảohiểm ytế- Đăngký thường trúchotrẻemdưới 06 tuổivàQuytrình liên thôngthủtụchànhchínhĐăngkýkhai sinh-Cpthẻbảo hiểm ytếchotrẻem dưới 06 tuổiđược thc hin trong tất cảcáctrường hợp đăng ký mới.
Cánhâncónhucugiảiquyếtthủ tụchànhchínhcóquyềnlựachọn khôngápdụngquytrìnhliênthôngđốivới nhómthủtụchànhchínhđăngký khaitửvàxóađăngkýthườngtrúđốivới ngườichếtcóđăngkýthườngtrútại ThànhphốHồChíMinh.Trườnghợpcánhânlựachọnkhôngápdụngquy trình liênthông,việcthựchiệntừngthủ tc sẽtheoquyđịnh phápluậthiện hành.
2. Sa đổi, bổ sung Khoản2 và Khoản 3,Điều 6:
“2. Trình tự giải quyếthồ sơ:
a)ỦybannhândâncấpxãthựchiệncpGiykhaisinh chotrẻemngay trong ngàytiếp nhận hsơ.
b)Trong thihạnmột(01) ngàylàmvic,kểtừngàycpGiykhaisinh, Ủyban nhân dân cấpxã có trách nhiệm:
-ChuyểnthôngtinđếnBohiểmxãhộicp huyệnthôngquamngđiện t: họvàtêntrẻem; ny,tháng,nămsinh; giitính; địachỉthưngtrúcủatrẻ em; họtênmẹhoặcchahoặcngườinuôi dưỡng; nơi đăngkýkhámchabệnh ban đu.
-ChuynhồsơđăngkýthườngtrúđếnCôngancphuyện: bnsao Giấykhaisinh củatrẻemvàcácgiytờkèmtheođượcquyđịnhtạiĐiểmd Khoản 2 Điều 5Quychếnày.
c)Trong thihạnhai(02) ngàylàmviệc,kểtừngàytiếpnhậnthôngtin quamạngđiệntửdo Ủybannhândân cp xãchuyểnđếnBohiểmxãhộivà Công an cp huyn:
-Bohiểmxãhộicp huyệnxửlý hồsơvàcpthẻbảohiểm ytế.Trong trườnghợp cábiệt(trẻembị bệnhnặng,bệnhhiểmnghèo,…) Bohiểmxãhội cphuyệncpthẻbảo hiểmytếngaytrongngàytiếpnhậnthôngtin doỦyban nhân dân cp xãchuyn đến.
- Công an cp huyện xử lý hồ sơ và thựchin đăng ký thường trú.
d)Trongthihạnmột(01)ngàylàmviệc,kểtừngàyhếtthihạn nêutại Điểm c Khoản này, yban nhân dân cp xã thựchiện các công việc sau:
-ChuyểnhồsơtheoquyđịnhtạiKhoản2Điều17LuậtBohimytế cho Bảo him xã hội cấp huyn;
-Nhậnkếtquả: ThẻbảohiểmytếvàSổhộkhẩutạiBohiểmxãhộivà Công an cp huyện
3. Trả kết qu:
Trongthihạnnăm(05)ngàylàmviệc, kểtừngàynộphồ sơ,ngườinộp hồsơđếnBộphntiếpnhậnvàtrảkếtquảthuộcỦybannhândâncpxãnơi đã nộp hồ sơ để nhậnkết qu: Giykhai sinh; Thẻ bo hiểm ytế và Hộ khẩu.
3. Sa đổiKhon 2 và Khoản 3, Điều 8:
“2. Trình tự giải quyếthồ sơ:
a)ỦybannhândâncpxãcpGiykhaisinhchotrẻemngaytrong ngàytiếpnhậnhồ sơ vàchuyểncácthôngtinđếnBảohiểmxãhộicphuyện thôngquamạngđiệnt: họvàtêntrẻem; ny,tháng,nămsinh; giitính; địa chỉ thường trú củatrẻem; họ tên mẹ hoc cha hoc ngườinuôi dưỡng; nơi đăng ký khám chữabệnh ban đu.
b) Trongthi hạnmt(01) ngàylàmviệc,kểtừngàytiếpnhậnthôngtin quamạngđiệntửdoỦybannhândâncp xãchuynđến,Bohiểmxãhộicp huyệnxửlýhồsơvàcpThẻbảohiểmytế.Trongtrườnghợpcábiệt(trem bịbệnhnặng,bệnhhiểmnghèo,…)Bohiểmxãhộicphuyệncpthẻbảo hiểmytếngaytrongngàytiếpnhậnthôngtin doỦybannhândâncpxã chuyn đến.
c)Trongthihạnmt(01)ngàylàmviệc,kểtừngàyhếtthihạnnêutại Điểm b Khoản này, yban nhân dâncp xãthựchiện các công việc sau:
-ChuyểnhồsơtheoquyđịnhtạiKhoản2Điều17LuậtBohimytế cho Bảo him xã hội cấp huyn;
- Nhn kết qu: Thẻ bo hiểm ytếtại Bo hiểm xãhội cp huyện.
3. Trả kết qu:
Trongthihạnba(03)ngàylàmvic,kểtừngàynộphồsơ,ngườinộp hồsơđếnBộphậntiếpnhậnvàtrảkếtquảthuộcỦybannhândâncpxãnơi đã nộp hồ sơ để nhậnkết qu: Giykhai sinh và Thẻ bo hiểmytế.
Điều2.Quyếtđịnhnàycóhiệulựcthihành sau10ngày,kểtừngàyký. Cácnội dungkháccaQuychếphối hợpthựchiệnliênthôngnhómthủtục hànhchínhthuộclĩnh vựchộtịch,bảohiểm ytếvàđăngký,quảnlýcưtrútrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBNDkhôngđượcsửađổi,bsungtạiQuyếtđịnhnàyvẫncó hiệu lựcthi hành.
Điều3.ChánhVănphòngỦybannhândânThànhphố,GiámđốcSở Tư pháp,GiámđốcCônganThànhphố,GiámđốcBohiểmxãhộiThànhphố, ThủtrưởngcácSở,ban,ngànhThànhphố,ChủtịchỦybannhândâncác quận-huyện,Trưởng Côngancácquận, huyn, Giámđốc Bảohiểmxãhộicác quận-huyện, ChủtịchỦybannhândâncxã-phường-thịtrấnchịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng NC-TH;
- TTCB, TTTH;
- Lưu: VT (CCHC-VP) D.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

thuộc tính Quyết định 25/2014/QĐ-UBND

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm, y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:22/07/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi