Quyết định 2416/QĐ-UBND Đắk Lắk 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, du lịch

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2416/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 08 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VĂN HÓA, DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/ NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch số: 2225/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 về việc công bố TTHC chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1788/TTr-SVHTTDL ngày 23/8/2021 và Tờ trình sô 1829/TTr-SVHTTDL ngày 27/8/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, chi tiết tại Danh mục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các TTHC hoặc các bộ phận tạo thành TTHC được công bố tại Quyết định này có hiệu lực từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC hoặc bộ phận tạo thành TTHC có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn, (do UBND cấp huyện sao gửi);
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các Phòng, TT: TH, KGVX, PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Tg 3)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

I. Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực văn hóa

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng DVCTT (mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhân và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

01

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

UBND cấp huyện

- Tại thành phố và thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Từ 01 đến 03 phòng, mức thu phí là 4.000.000 đồng/Giấy;

+ Từ 04 đến 05 phòng, mức thu phí là 6.000.000 đồng/Giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 12.000.000 đồng/Giấy.

- Tại khu vực khác:

+ Từ 01 đến 03 phòng, mức thu phí là 2.000.000 đồng/Giấy;

+ Từ 04 đến 05 phòng, mức thu phí là 3.000.000 đồng/Giấy;

+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu phí là 6.000.000 đồng/Giấy.

- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh;

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính.

3

x

x

02

Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý  nhà  nước về   văn hóa cấp  huyện cấp)

05 ngày làm việc, kể   từ ngày nhận  đủ hồ sơ hợp lệ

UBND cấp huyện

- Tại thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu là 2.000.000 đồng/phòng; nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định

- Tại khu vực khác: Mức thu là 1.000.000 đồng/phòng; nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke  đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/Giấy.

- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh;

-  Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính.

3

x

x

 

II. Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (Đã được Ban hành tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (thay đổi)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng DVCTT (mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

1

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1.500.000 đồng/Giấy phép

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính.

3

x

x

2

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

750.000 đồng/ Giấy phép

3

x

x

3

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.000.000 đồng/ Giấy phép

3

x

x

4

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

10 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

100.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính.

3

x

x

5

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

325.000 đồng/Thẻ

3

x

x

6

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

325.000 đồng/Thẻ

3

x

x

7

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

325.000 đồng/Thẻ

3

x

x

8

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Đối với Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa: Mức phí thu là 325.000 đồng/thẻ

- Đối với Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm: Mức phí thu là 100.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 13/2019/TT- BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính.

3

x

x

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2416/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 31/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực