Quyết định 2400/QĐ-UBND Bến Tre 2018 Danh mục TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2400/QĐ-UBND

Quyết định 2400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 36 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2400/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Duy Hải
Ngày ban hành:06/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính

tải Quyết định 2400/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

Số: 2400/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bến Tre, ngày 06 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 24 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, 36 THỦ TỤC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính ph quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của cc Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngy 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hnh chnh;

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1959/TTr-SCT ngày 31 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 36 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chnh phủ;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tnh;
- Các PCVP. UBND tnh;
- Sở Công Thương;
-
Phòng KSTTHC (kèm HS), TTTTĐT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Duy Hải

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương tnh Bến Tre

STT

Tên TTHC

Thời hạn giquyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp l

Khí dầu m hóa lỏng (LPG) - 12

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

15 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả Sở Công Thương.

Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

- Tại các Thành phố:

+ Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp l 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân l 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh kh;

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

2

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

Không

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 ca Chnh phủ về kinh doanh kh

3

Cấp điều chnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

07 ngày làm việc

Không

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

15 ngày làm việc

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại cc huyện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và s dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh c điều kiện thuộc lĩnh vực thương mi và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

Không

6

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

07 ngày làm việc

Không

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

15 ngày làm việc

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩđịnh.

Tại các huyện:

+ Doanh nghiệp600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa ch số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Không

9

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

07 ngày làm việc

Không

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận ti

15 ngày làm việc

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Không

12

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

07 ngày lm việc

Không

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - 6

13

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

15 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và tr kết quả Sở Công Thương. Địa ch số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm đnh

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh kh;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hng hóa, dịch vụ kinh doanh c điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa ch số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

Không

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

15

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

07 ngày làm việc

Không

nhayThủ tục "Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải" được sửa đổi, bổ sung Phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2225/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

15 ngày làm việc

 

- Tại thành phố Bến Tre;

+ Tổ chức, doanh nghiệp; 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 ca Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ph thẩm định kinh doanh háng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hng hóa, dịch vụ kinh doanh c điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và tr kết quả Sở Công Thương. Địa ch số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Không

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh kh

18

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận ti

07 ngày lm việc

Không

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chnh ph về kinh doanh kh;

Khí thiên nhiên nén (CNG) - 6

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

15 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa ch số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại các huyện:

Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Ti chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ph thẩm định kinh doanh háng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hng hóa.

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa ch số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

Không

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

21

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

07 ngày làm việc

Không

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG

15 ngày làm việc

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại các huyện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Hộ kinh doanh, c nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 thng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

Không

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận ti

07 ngày làm việc

Không

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

STT

Số Hồ sơ TTHC

Tên th tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Khí dầu m hóa lỏng (LPG) - 20

1

B-BCT-274909-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vo chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính ph về kinh doanh khí

2

B-BCT-274910-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

3

B-BCT-274911-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

4

B-BCT-274912-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

5

B-BCT-274913-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

6

B-BCT-274914-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

7

B-BCT-274915-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

8

B-BCT-274916-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

9

B-BCT-274917-TT

Cấp Giấy chứng nhận đ điều kiện cấp LPG

10

B-BCT-274918-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đ điều kiện cấp LPG

11

B-BCT-274919-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

12

B-BCT-274920-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đ điều kiện cấp LPG

13

B-BCT-274921-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

14

B-BCT-274922-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

15

B-BCT-274927-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

16

B-BCT-274924-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

17

B-BCT-274925-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

18

B-BCT-274926-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ diều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

19

B-BCT-274927-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

20

B-BCT-274928-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lĩnh vực: Khí thiên nhiên hóa lng (LNG) - 08

21

B-BCT-274933- TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Ngh định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

22

B-BCT-274934-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

23

B-BCT-274935-TT

Cấđiều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

24

B-BCT-274936-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

25

B-BCT-274937-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

26

B-BCT-274938-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

27

B-BCT-274939-TT

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

28

B-BCT-274940-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lĩnh vực: Khí thiên nhiên nén (CNG) - 08

29

B-BCT-274941-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Ngh đnh số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chnh phủ về kinh doanh khí

30

B-BCT-274942-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

31

B-BCT-274943-TT

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

32

B-BCT-274944-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

33

B-BCT-274945-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

34

B-BCT-274946-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

35

B-BCT-274947-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đ điều kiện cấp CNG

36

B-BCT-274948-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

I. KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG)

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai, gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực

+ Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống, gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

+ Tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khi hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực

+ Tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo mẫu Phụ lục số 03 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Tại các Thành phố:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai, gồm:

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống, gồm:

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

+ Phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIU KIỆN
THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do .............................................

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đnghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

...., ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo Mẫu số 03 + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực

+ Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống, gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo Mẫu số 03

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

+ Tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực

+ Tài liệu chứng minh có Trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

 

 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo mẫu Phụ lục số 12.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán LPG;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPC theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

3. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán LPG;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

4. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào chai.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 07 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Tại các Thành phố:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng;

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/
LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

 

Kính gửi: Sở Công Thương....

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/Hkinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
……

...., ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

 

5. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào chai;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12

 

 

6. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào chai;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12

 

 

7. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Tại các Thành phố:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200 000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/
LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

 

Kính gửi: Sở Công Thương....

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/Hkinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
……

...., ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/
LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

 

Kính gửi: Sở Công Thương....

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/Hkinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
……

...., ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

 

8. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

- Yêu cầu, điều kiện: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

9. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

+ Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12

 

 

10. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Tại các Thành phố:

- Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/
LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

 

Kính gửi: Sở Công Thương....

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/Hkinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
……

...., ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

 

11. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

12. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12

II. KHÍ THIÊN NHIÊN HOÁ LỎNG (LNG)

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo Mẫu số 03.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

+ Tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Co quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 03 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí:

Tại các Thành phố:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định,

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

+ Phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIU KIỆN
THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do .............................................

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đnghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

...., ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo Mẫu số 03.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều khoản về phòng cháy và chữa cháy.

5. Tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

 

 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 12.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán LNG;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng;

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

3. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng),

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán LNG;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo mẫu Phụ lục số 12.

4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ,

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 lại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Tại các Thành phố:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/
LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

 

Kính gửi: Sở Công Thương....

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/Hkinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
……

...., ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

5. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

6. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng). Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhân và hẹn trả kết quả; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày;

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12.

III. KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG)

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

* Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

+ Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;

+ Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

+ Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo mẫu Phụ lục số 03 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Tại các Thành phố:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

+ Phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIU KIỆN
THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do .............................................

cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đnghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

...., ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG theo Mẫu số 03.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều khoản về phòng cháy và chữa cháy.

5. Tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

6. Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

 

 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhân kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo mẫu Phụ lục số 12.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán CNG;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng;

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

3. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Quản lý thương mại tiến hành tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân kinh doanh mua bán CNG;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo mẫu Phụ lục số 12.

 

 

4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (CNG)

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 07 ngày làm việc;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

+ Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Tại các Thành phố:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Tại các huyện:

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hoá.

 

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/
LPG VÀO XE BỒN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

 

Kính gửi: Sở Công Thương....

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/Hkinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: .............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ......................................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: .......................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
……

...., ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

 

5. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (CNG)

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận về hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày làm việc;

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện Trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu Số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

6. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Công Thương số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 2. Sở Công Thương giao Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung trong thời hạn 04 ngày;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc;

Bước 3. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Sở Công Thương nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Bến Tre;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện...
Sở Công Thương.

 

Tên thương nhân/Hp tác xã/H kinh doanh: ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm …..

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................................

Đnghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

....,ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 12.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
_________

Số: 2400/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bến Tre, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 36 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính ph quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của cc Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngy 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hnh chnh;

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1959/TTr-SCT ngày 31 tháng 10 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố km theo Quyết định này Danh mục 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 36 thủ tục hành chnh bị bãi b trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày k./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chnh ph;
- Chủ tịch, các PCT, UBND tnh;
- Các PCVP. UBND tnh;
- Sở Công Thương;
- Phòng KSTTHC (kèm HS), TTTTĐT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Duy Hải

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

_____________

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương tnh Bến Tre

STT

Tên TTHC

Thời hạn gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp l

Khí dầu m hóa lỏng (LPG) - 12

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

15 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả Sở Công Thương.

Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

- Tại các Thành phố:

+ Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại các huyện:

+ Tổ chức, doanh nghiệp l 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân l 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh kh;

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

2

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

07 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Địa chỉ số 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tnh Bến Tre

Không

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 ca Chnh phủ về kinh doanh kh

3

Cấp điều chnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

07 ngày làm việc

Không

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

15 ngày làm việc

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/ điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại cc huyện:

+ Tổ chức,