Quyết định 24/2020/QĐ-UBND định mức ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế tỉnh Gia Lai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành:01/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

_______

Số: 24/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Thực hiện Thông báo số 222/TB-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Tờ trình số 1703/TTr-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 474/TTr-SYT ngày 25 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng

1. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định này, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí mua sắm.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng, hạch toán và công khai kinh phí mua sắm xe ô tô chuyên dùng đúng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, báo cáo tài sản xe ô tô chuyên dùng về Sở Tài chính để cập nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đúng theo quy định tại Điều 125, Điều 126, Điều 130 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2020.

2. Trường hợp văn bản viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định này hoặc có kiến nghị, đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC, KGVX, KHTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Đông

 

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Chủng loại: Xe ô tô cứu thương

STT

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

ĐỊNH MỨC

CHỦNG LOẠI

SỐ LƯỢNG

MỨC GIÁ TỐI ĐA

I/

Các đơn vị y tế tuyến tỉnh

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Xe ô tô cứu thương

07 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

2

Bệnh viện Nhi

Xe ô tô cứu thương

04 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

3

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Xe ô tô cứu thương

01 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

4

Bệnh viện Tâm thần kinh

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

5

Bệnh viện 331

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

6

Bệnh viện Y được cổ truyền và Phục hồi chức năng

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

II/

Các đơn vị y tế tuyến huyện

1

Trung tâm y tế thành phố Pleiku

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

2

Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

3

Trung tâm y tế thị xã An Khê

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

A

Trung tâm y tế huyện Krông Pa

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

5

Trung tâm y tế huyện la Pa

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

6

Trung tâm y tế huyện Phú Thiện

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

7

Trung tâm y tế huyện Chư Pưh

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

8

Trung tâm y tế huyện Chư Sê

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

9

Trung tâm y tế huyện Chư Prông

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

10

Trung tâm y tế huyện Đức Cơ

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

11

Trung tâm y tế huyện Kông Chro

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

12

Trung tâm y tế huyện KBang

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

13

Trung tâm y tế huyện Đak Pơ

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

14

Trung tâm y tế huyện Mang Yang

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

15

Trung tâm y tế huyện Đak Đoa

Xe ô tô cứu thương

03 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

16

Trung tâm y tế huyện Chư Păh

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

17

Trung tâm y tế huyện la Grai

Xe ô tô cứu thương

02 xe

1.490 triệu đồng /01 xe

Ghi chú:

1. Giá mua xe ô tô chuyên dùng đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật: chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe: chưa bao gồm giá các thiết bị phụ trợ như máy thở, máy sốc tim...

 

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

 

Chủng loại: Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt và xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực y tế:

STT

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

ĐỊNH MỨC

CHỦNG LOẠI

SỐ LƯỢNG

MỨC GIÁ TỐI ĐA

 

Các đơn vị y tế tuyến huyện

 

 

 

1

Trung tâm y tế thành phố Pleiku

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

2

Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

3

Trung tâm y tế thị xã An Khê

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

4

Trung tâm y tế huyện Krông Pa

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

5

Trung tâm y tế huyện la Pa

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

6

Trung tâm y tế huyện Phú Thiện

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

7

Trung tâm y tế huyện Chư Pưh

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

8

Trung tâm y tế huyện Chư Sê

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

9

Trung tâm y tế huyện Chư Prông

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

10

Trung tâm y tế huyện Đức Cơ

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

11

Trung tâm y tế huyện Kông Chro

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

12

Trung tâm y tế huyện KBang

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

13

Trung tâm y tế huyện Đak Pơ

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

14

Trung tâm y tế huyện Mang Yang

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

15

Trung tâm y tế huyện Đak Đoa

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

16

Trung tâm y tế huyện Chư Păh

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

17

Trung tâm y tế huyện la Grai

Xe ô tô bán tải được thiết kế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch

01 xe

800 triệu đồng/01 xe

 

Ghi chú:

Giá mua xe ô tô chuyên dùng đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật: chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi