Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Hà Tĩnh Quy định biệt phái giáo viên tỉnh Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà TĩnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành:09/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BIỆT PHÁI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ; TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ ĐƠN VỊ THỪA GIÁO VIÊN ĐẾN ĐƠN VỊ THIẾU GIÁO VIÊN

------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 184/SNV-CCVC ngày 27/02/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 78/BC-STP ngày 21/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ T
ư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban, UBKT, VP -Tỉnh ủy;
- Các Ban, VP - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Huyện, Thành, Thị ủy;
- Các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VP, KGVX, N
C1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

QUY ĐỊNH BIỆT PHÁI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ; TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ ĐƠN VỊ THỪA GIÁO VIÊN ĐẾN ĐƠN VỊ THIẾU GIÁO VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2019/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định nguyên tắc, điều kiện, thời hạn, đối tượng, chế độ chính sách, nghĩa vụ và quy trình thực hiện biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở từ các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp huyện) thừa giáo viên đến đơn vị cấp huyện thiếu giáo viên; từ trường trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là THPT) thừa giáo viên đến trường THPT thiếu giáo viên.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các giáo viên đã được tuyển dụng theo quy định, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đang làm việc tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Biệt phái giáo viên là việc giáo viên của đơn vị cấp huyện này được cử đến làm công tác giảng dạy ở đơn vị cấp huyện khác; từ trường THPT này đến trường THPT khác trong địa bàn Hà Tĩnh theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định theo quy định hiện hành.

2. Địa bàn vùng khó khăn, bao gồm: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng miền núi (các xã đặc biệt khó khăn) theo quy định của Chính phủ, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chưa có phương tiện giao thông công cộng.

3. Địa bàn vùng thuận lợi, bao gồm: Gần nơi gia đình viên chức thường trú lâu dài, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị trấn và các vùng phụ cận thành phố, thị xã.

Điều 3. Mục đích của việc biệt phái

Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, cân đối thiếu, thừa giáo viên giữa các đơn vị cấp huyện, giữa các trường THPT; quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thúc đẩy viên chức hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; chống tư tưởng an phận, thiếu chí hướng phấn đấu.

Điều 4. Nguyên tắc biệt phái

1. Biệt phái giáo viên phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, cơ cấu bộ môn, số lượng giáo viên thừa tại trường, cấp học; lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đảm bảo cân đối giáo viên giữa huyện thừa giáo viên sang huyện thiếu giáo viên, trường thừa giáo viên sang trường thiếu giáo viên. Việc thực hiện biệt phái giáo viên được tiến hành bình đẳng, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình, đúng đối tượng theo quy định.

2. Đối với đơn vị cấp huyện thiếu giáo viên (đơn vị nhận giáo viên biệt phái): Phải thực hiện việc rà soát, điều chuyển, cân đối giáo viên trong địa bàn trước để ưu tiên tiếp nhận bố trí giáo viên biệt phái.

3. Giáo viên biệt phái từ trường thừa giáo viên sang trường thiếu giáo viên được ưu tiên bố trí ở các địa điểm thuận lợi (nhất là giao thông) để yên tâm công tác.

4. Việc biệt phái giáo viên được duy trì thường xuyên hàng năm, trên cơ sở nhu cầu giảng dạy và cơ cấu giáo viên của các trường học nhằm cân đối thừa, thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

5. Giáo viên trong độ tuổi biệt phái, thuộc đối tượng biệt phái được cử biệt phái đến trường học còn thiếu giáo viên để thực hiện nhiệm vụ trong một khoảng thời gian theo quy định. Trong quá trình thực hiện biệt phái giáo viên giữa các trường học không gây xáo trộn tổ chức, tư tưởng đội ngũ giáo viên làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong nhà trường.

 

Chương II. ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, NGHĨA VỤ CỦA GIÁO VIÊN THỰC HIỆN BIỆT PHÁI

 

Điều 5. Điều kiện và thời hạn biệt phái

1. Giáo viên thuộc diện biệt phái có tuổi đời từ 45 trở xuống đối với nữ, từ 50 trở xuống đối với nam; thời hạn biệt phái không quá 03 năm; việc biệt phái phải đảm bảo cơ cấu môn học theo quy định.

2. Thứ tự xem xét trong việc biệt phái:

a) Giáo viên tự nguyện biệt phái;

b) Giáo viên chưa công tác tại vùng khó khăn;

c) Giáo viên đã có thời gian công tác tại vùng khó khăn nhưng chưa đủ 03 năm đối với nữ và 05 năm đối với nam theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ;

d) Giáo viên chưa lập gia đình;

đ) Giáo viên cùng một bộ môn, có cùng điều kiện thì cử giáo viên nam đi biệt phái trước, nữ giáo viên đi biệt phái sau;

e) Giáo viên cùng một bộ môn, có cùng điều kiện thì người ít tuổi hơn được cử đi biệt phái trước, người nhiều tuổi được cử đi biệt phái sau.

Điều 6. Chế độ chính sách và nghĩa vụ của giáo viên biệt phái

1. Giáo viên biệt phái được hưởng: Lương và phụ cấp lương (nếu có), các quyền lợi khác theo quy định; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh; trường hợp biệt phái từ vùng đặc biệt khó khăn đến vùng không đặc biệt khó khăn thì không được hưởng các khoản phụ cấp đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn; trường hợp biệt phái đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Hàng tháng, đơn vị tiếp nhận giáo viên biệt phái gửi bản chấm công về cho đơn vị cử biệt phái để làm căn cứ thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho giáo viên biệt phái.

2. Giáo viên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định biệt phái của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện thời gian biệt phái đúng quy định. Giáo viên được cử biệt phái phải chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nơi đến làm nhiệm vụ biệt phái. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ biệt phái, giáo viên có thành tích xuất sắc (hoặc vi phạm kỷ luật) thì UBND cấp huyện, trường THPT nơi giáo viên được cử đến biệt phái tiến hành bình xét khen thưởng (hoặc xem xét xử lý kỷ luật), đề nghị hình thức khen thưởng (hoặc hình thức kỷ luật) và gửi hồ sơ về UBND cấp huyện, trường THPT nơi cử biệt phái để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định. Hết thời hạn biệt phái, giáo viên được cử đi biệt phái phải nộp báo cáo kết quả trong thời gian công tác biệt phái (có nhận xét, đánh giá của đơn vị nơi đến làm nhiệm vụ biệt phái) cho đơn vị cử đi biệt phái.

Điều 7. Đối tượng được ưu tiên không thuộc diện biệt phái

1. Bản thân giáo viên là con đẻ, con nuôi duy nhất hoặc đang trực tiếp chăm sóc cả bố và mẹ đều là thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

2. Cả hai vợ, chồng đều là giáo viên thuộc diện biệt phái thì chỉ thực hiện biệt phái 01 người.

3. Những người có vợ hoặc chồng thuộc lực lượng vũ trang hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại hải đảo, các xã biên giới, các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế hoặc đang làm nhiệm vụ quốc tế.

Trường hợp giáo viên có nguyện vọng biệt phái, phải có đơn xin biệt phái, có xác nhận đồng ý của Hội đồng nhà trường.

Điều 8. Những trường hợp chưa thực hiện biệt phái

1. Giáo viên đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

2. Giáo viên đang trong thời gian được cử đi học trong hoặc ngoài nước.

3. Giáo viên đang điều trị bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền).

4. Giáo viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

5. Giáo viên đang nuôi con đơn thân dưới 18 tuổi.

6. Giáo viên đang trong thời gian tập sự.

Điều 9. Hoàn thành thời hạn biệt phái

Giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ, hết thời hạn biệt phái theo quy định thì được cấp có thẩm quyền quyết định trở về nơi công tác cũ hoặc bố trí sắp xếp về các trường khác thuộc vùng thuận lợi hoặc tạo điều kiện để giáo viên liên hệ chuyển công tác, chuyển vùng theo nguyện vọng.

Nếu hết thời hạn biệt phái theo quy định, cá nhân có nguyện vọng tình nguyện ở lại tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong thời hạn biệt phái giáo viên có hoàn cảnh gia đình xảy ra đột xuất như: Bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng (bố, mẹ đang trực tiếp ở cùng nhà), bản thân hoặc vợ, chồng, con bị tai nạn, bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày được Hội đồng nhà trường và Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên xác nhận, có đơn trình bày và được Ban Giám hiệu nhà trường xét, có văn bản nhất trí đề nghị của UBND cấp huyện đang sử dụng biệt phái thì được Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi cử biệt phái) xem xét, quyết định thôi biệt phái trước thời hạn và trở về nơi công tác cũ hoặc được bố trí sắp xếp về các trường khác thuộc vùng thuận lợi; đối với giáo viên THPT thì do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

 

Chương III. QUY TRÌNH VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH BIỆT PHÁI

 

Điều 10. Quy trình biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở

1. Định kỳ hàng năm, UBND cấp huyện căn cứ kế hoạch biên chế được giao, kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh của địa phương để rà soát, xác định cụ thể số lượng giáo viên thừa, thiếu theo định mức và cơ cấu bộ môn, xây dựng kế hoạch biệt phái (thôi biệt phái), tiếp nhận, tuyển dụng giáo viên thuộc quyền được phân cấp quản lý; tổng hợp, báo cáo cụ thể số lượng giáo viên thừa, thiếu của từng bộ môn, cấp học (sau khi đã cân đối trên địa bàn) về Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định đề xuất của các đơn vị cấp huyện và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biệt phái và tiếp nhận biệt phái theo từng cơ cấu bộ môn cho các đơn vị cấp huyện.

3. Trên cơ sở chỉ tiêu biệt phái được UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện phân bổ chỉ tiêu biệt phái cho các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn có giáo viên thừa đối với từng bộ môn; hướng dẫn các trường tổ chức triển khai thực hiện.

4. Căn cứ vào chỉ tiêu biệt phái được giao, từng trường thành lập Hội đồng xét biệt phái giáo viên. Hội đồng xét biệt phái giáo viên tổ chức xét các đối tượng thuộc diện biệt phái, đối tượng không thuộc diện biệt phái, đối tượng chưa thuộc diện biệt phái, lập danh sách cử đối tượng biệt phái báo cáo UBND cấp huyện. Thời gian hoàn thành trong tháng 7 hàng năm.

5. UBND cấp huyện (nơi thừa giáo viên) thành lập Hội đồng xét biệt phái giáo viên. Hội đồng xét biệt phái giáo viên có nhiệm vụ tổng hợp danh sách biệt phái; tổ chức họp xét các đối tượng thuộc diện biệt phái, đối tượng không thuộc diện biệt phái do Hội đồng của các trường đề xuất; có biên bản, danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định biệt phái giáo viên.

6. Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi thừa giáo viên) ra quyết định biệt phái cho từng giáo viên thuộc thẩm quyền, theo phân cấp quản lý; lập danh sách giáo viên được cử biệt phái báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ theo dõi.

Điều 11. Quy trình biệt phái giáo viên THPT

1. Căn cứ quy mô số lớp được giao và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức giáo viên/lớp, quy định về thời gian làm việc của giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THPT đề xuất nhu cầu đội ngũ giáo viên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tình hình đội ngũ giáo viên (số hiện có, số sẽ nghỉ hưu, số thôi việc theo chính sách của Trung ương, của tỉnh trong năm học, số ốm đau lâu dài, bệnh hiểm nghèo...) để xác định số giáo viên thừa, thiếu của từng trường THPT theo tổng biên chế và cơ cấu từng bộ môn.

3. Căn cứ thực tế thừa thiếu giáo viên của các trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án cử giáo viên biệt phái từ trường THPT thừa giáo viên đến trường THPT thiếu giáo viên trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

4. Căn cứ chỉ tiêu biệt phái giáo viên được UBND tỉnh phê duyệt, Trường THPT được giao chỉ tiêu cử giáo viên biệt phái căn cứ Quy định này và các quy định của pháp luật rà soát đội ngũ, xét cử giáo viên biệt phái; Lập danh sách giáo viên được cử biệt phái báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định cử giáo viên đi biệt phái cho từng giáo viên.

Điều 12. Tiếp nhận giáo viên biệt phái và thời hạn thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi thiếu giáo viên) thành lập Hội đồng tiếp nhận giáo viên biệt phái. Hội đồng tiếp nhận giáo viên biệt phái có nhiệm vụ rà soát, thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định tiếp nhận giáo viên biệt phái đến công tác tại các trường học thuận lợi cho giáo viên.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện (nơi thiếu giáo viên) ban hành quyết định tiếp nhận và giao Hiệu trưởng trường học trên địa bàn tiếp nhận phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên biệt phái đến thuộc thẩm quyền, theo phân cấp quản lý; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy thêm giờ (nếu có) cho từng trường học có giáo viên biệt phái đến công tác; lập danh sách giáo viên tiếp nhận biệt phái báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ theo dõi.

3. Trường THPT tiếp nhận giáo viên biệt phái phân công nhiệm vụ cho giáo viên biệt phái phù hợp với chuyên môn được đào tạo; phối hợp chặt chẽ với trường cử giáo viên biệt phái trong quản lý, đánh giá giáo viên biệt phái.

4. Các quyết định biệt phái, tiếp nhận giáo viên của UBND cấp huyện đối với giáo viên tiểu học, THCS; quyết định cử đi biệt phái đối với giáo viên THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện xong trước ngày 15 tháng 8 hàng năm để kịp thời bố trí công tác và phân công nhiệm vụ tại đơn vị vào đầu năm học mới.

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Căn cứ Quy định này để bố trí giáo viên trên địa bàn phù hợp tạo điều kiện để tiếp nhận giáo viên biệt phái; hướng dẫn cụ thể việc biệt phái, tiếp nhận biệt phái giáo viên trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cử giáo viên biệt phái

a) Rà soát, báo cáo cụ thể số lượng giáo viên thuộc các bộ môn thừa (sau khi đã cân đối trên địa bàn) theo các tiêu chuẩn quy định gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về cân đối giáo viên trên địa bàn và chỉ tiêu biệt phái giáo viên.

b) Quyết định biệt phái giáo viên đến đơn vị cấp huyện thiếu giáo viên theo chỉ tiêu biệt phái giáo viên đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quyết định thôi biệt phái và bố trí công tác tại đơn vị cũ khi giáo viên hết thời hạn biệt phái. Lập danh sách giáo viên thôi biệt phái về đơn vị cũ báo cáo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Bố trí kinh phí và giao cơ sở giáo dục nơi cử giáo viên biệt phái chi trả tiền lương, phụ cấp (nếu có) và các quyền lợi khác cho giáo viên được cử đi biệt phái theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận giáo viên biệt phái:

a) Rà soát, báo cáo cụ thể số lượng giáo viên thuộc các bộ môn thiếu (sau khi đã cân đối trên địa bàn) theo các tiêu chuẩn quy định gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về quản lý và bố trí giáo viên biệt phái, cơ cấu môn tiếp nhận biệt phái giáo viên.

b) Quyết định tiếp nhận giáo viên biệt phái và bố trí tại các trường thuận lợi cho giáo viên được biệt phái đến (trừ trường hợp giáo viên biệt phái đến có đơn tình nguyện đề nghị được công tác tại trường học nơi khó khăn còn thiếu giáo viên).

c) Bố trí kinh phí và giao cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận giáo viên biệt phái thực hiện chi trả chính sách biệt phái (sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm tỉnh đã bố trí theo biên chế kế hoạch), chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn (nếu có), chế độ tiền lương ngoài giờ (nếu có) cho giáo viên biệt phái.

Điều 14. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biệt phái cho các đơn vị cấp huyện.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND cấp huyện lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy định này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện biệt phái về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Điều 15. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì hướng dẫn, xây dựng phương án chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Ban hành quyết định cử giáo viên đi biệt phái cho từng giáo viên theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách cho giáo viên THPT được cử đi biệt phái theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

3. Kiểm tra việc thực hiện quy trình xét giáo viên cử đi biệt phái và việc quản lý, sử dụng giáo viên biệt phái của các trường THPT.

Điều 16. Sở Tài chính

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên thực hiện nghĩa vụ biệt phái theo đúng quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi