Quyết định 2364/QĐ-UBND Vĩnh Long 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
_________

Số: 2364/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1440/TTr-SXD ngày 03 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 41 (Bốn mươi mốt) quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.
2. Giao Sở Xây dựng lập danh sách đăng ký tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Phòng Nội chính - Tiếp dân, Kinh tế ngành;
- Lưu: VT, 1.19.05.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lê Quang Trung

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Phần I. Danh mục thủ tục hành chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1

Thẩm định dự án

Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019

2

Thẩm định dự án điều chỉnh

3

Thẩm định thiết kế cơ sở

4

Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh.

5

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

6

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh

7

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

8

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

9

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước)

10

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng điều chỉnh (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước)

11

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Quyết định số 2360/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018

12

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

13

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

14

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

15

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

16

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

17

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

 

18

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

19

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

20

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

21

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

22

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

23

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019

24

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

25

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

26

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

27

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

28

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

Lĩnh vực Nhà ở

1

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019

2

Công nhận hạng nhà chung cư

3

Công nhận lại hạng nhà chung cư

4

Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

1

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

2

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

3

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Lĩnh vực Vật liệu xây dựng

1

Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quyết định số 2130/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019

Lĩnh vực Phát triển đô thị

1

Lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với các dự án bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018

 

TỔNG CỘNG: 41 TTHC

 

Phần II. Nội dung cụ thể của từng quy trình nội bộ giải quyết TTHC

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Thủ tục Thẩm định dự án

* Đối với dự án nhóm B:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng phân công xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

15 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

3,5 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

25 ngày

 
 

 

* Đối với dự án nhóm C:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng phân công xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

9,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

02 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

18 ngày

 
 

 

2. Thủ tục thẩm định dự án điều chỉnh

* Đối với dự án nhóm B:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng phân công xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

15 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

3,5 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

25 ngày

 
 

 

* Đối với dự án nhóm C:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng phân công xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

9,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

02 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

18 ngày

 
 

 

3. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở

* Đối với dự án nhóm B:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng phân công xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

11,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

02 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 
 

 

* Đối với dự án nhóm C:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

07 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

1,5 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 
 

 

4. Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh.

* Đối với dự án nhóm B:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng phân công xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

11,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

02 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 
 

 

* Đối với dự án nhóm C:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, trình Lãnh đạo Phòng

07 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét dự thảo kết quả thẩm định; xin ý kiến Lãnh đạo Sở về thời gian tổ chức họp thẩm định

1,5 ngày

Bước 5

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến cuộc họp thẩm định do chủ đầu tư gửi lại, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 

 

5. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, tổng hợp ý kiến các Sở ngành; dự thảo kết quả thẩm định

13,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

18 ngày

 

 

6. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; soạn văn bản lấy y kiến các Sở, ngành có liên quan, tổng hợp ý kiến các Sở ngành; dự thảo kết quả thẩm định

 

13,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

18 ngày

 

 

7. Thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, dự thảo kết quả thẩm định.

10,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

 

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 

 

8. Thủ tục Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, dự thảo kết quả thẩm định.

10,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 
 

 

9. Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước)

* Đối với công trình cấp II, cấp III:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, dự thảo kết quả thẩm định.

14,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

* Đối với công trình còn lại:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, dự thảo kết quả thẩm định.

9,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 

 

10. Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng điều chỉnh (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước)

* Đối với công trình cấp II, cấp III:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, dự thảo kết quả thẩm định.

14,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

* Đối với công trình còn lại:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng xem xét; dự thảo kết quả thẩm định.

9,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng xem xét, trình Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Xây dựng ký duyệt, chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí (nếu có) khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 
 

 

11. Thủ tục Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng xử lý, trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

14 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổng hợp kết quả họp, tạo mã số, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

12. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng xử lý, trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

05 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổng hợp kết quả họp, tạo mã số, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

 

 

13. Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng xử lý, trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng

15 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổng hợp kết quả họp, tạo mã số, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

14. Thủ tục Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tiếp nhận, xem xét, tổng hợp danh sách thông qua Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trình Hội đồng

Sở Xây dựng

18 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổng hợp kết quả họp, tạo mã số, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

04 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

25 ngày

 

 

15. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tiếp nhận, xem xét, tổng hợp danh sách thông qua Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trình Hội đồng

Sở Xây dựng

14 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổng hợp kết quả họp, tạo mã số, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

03 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

16. Thủ tục Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tiếp nhận, xem xét, tổng hợp danh sách thông qua Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trình Hội đồng

Sở Xây dựng

15 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả họp, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

17. Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tiếp nhận, xem xét, tổng hợp danh sách thông qua Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trình Hội đồng

Sở Xây dựng

15 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả họp, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

18. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tiếp nhận, xem xét, tổng hợp danh sách thông qua Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trình Hội đồng

Sở Xây dựng

15 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả họp, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

19. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tiếp nhận, xem xét, tổng hợp danh sách thông qua Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng trình Hội đồng

Sở Xây dựng

05 ngày

Bước 3

Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Bước 4

Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả họp, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

 
 

 

20. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Thư ký Hội đồng tiếp nhận, xem xét, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

Sở Xây dựng

7,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả cho Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

 

 

21. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

Sở Xây dựng

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 4

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

22. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

Sở Xây dựng

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 4

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

 

23. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

* Đối với trường hợp có lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

25,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

30 ngày

 

 

* Đối với trường hợp không lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

15,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 
 

 

24. Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

* Đối với trường hợp có lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

25,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

30 ngày

 

 

* Đối với trường hợp không lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

15,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 

25. Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

* Đối với trường hợp có lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

25,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

30 ngày

* Đối với trường hợp không lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

15,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

26. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

* Đối với trường hợp có lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

25,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

30 ngày

* Đối với trường hợp không lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

15,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

27. Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

2,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí khi trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

05 ngày

 

 

28. Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo Phòng

2,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

05 ngày

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng xử lý

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng tiếp nhận hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Chi cục Giám định xây dựng kiểm tra hồ sơ, soạn thảo Thông báo kiểm tra, trình Lãnh đạo Chi cục.

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục kiểm tra, ký ban hành.

0,5 ngày

Bước 5

Sau khi nhận Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng do Chủ đầu tư gửi về Sở Xây dựng, chuyên viên Chi cục Giám định xây dựng, dự thảo Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, trình Lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng

3,5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Chi cục kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở kiểm tra, ký và chuyển kết quả về TTPVHCC

01 ngày

Bước 8

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

 

 

III. LĨNH VỰC NHÀ Ở

1. Thủ tục Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và dự thảo Thông báo, trình Lãnh đạo Phòng

11 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản xem xét và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 

 

2. Thủ tục Công nhận hạng nhà chung cư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và dự thảo Quyết định, trình Lãnh đạo Phòng

11 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản xem xét và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

 

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 

 

3. Thủ tục Công nhận lại hạng nhà chung cư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và dự thảo Quyết định, trình Lãnh đạo Phòng

11 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản xem xét và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 
 

 

4. Thủ tục Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và dự thảo Quyết định, trình Lãnh đạo Phòng

11 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản xem xét và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

 

 

IV. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Thủ tục Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, xem xét, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Sở

Sở Xây dựng

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 4

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

 

 

3. Thủ tục Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, xem xét, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Sở

Sở Xây dựng

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 4

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

 

 

4. Thủ tục Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, xem xét, in chứng chỉ, trình Lãnh đạo Sở

Sở Xây dựng

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký duyệt, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 4

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10 ngày

V. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản tiếp nhận, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép, trình Lãnh đạo Phòng

9,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

VI. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

1. Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên phòng Quy hoạch Kiến trúc tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo Phòng phân công

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Quy hoạch Kiến trúc phân công chuyên viên xử lý

0,5 ngày

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quy hoạch Kiến trúc xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

13 ngày

Bước 5

Lãnh đạo phòng Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra dự thảo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20 ngày

 
 

 

2. Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên phòng Quy hoạch Kiến trúc tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo Phòng phân công

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Quy hoạch Kiến trúc phân công chuyên viên xử lý

0,5 ngày

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quy hoạch Kiến trúc xử lý hồ sơ, dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

12 ngày

Bước 5

Lãnh đạo phòng Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Sở xin ý kiến về thời gian họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch

02 ngày

Bước 6

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch

01 ngày

Bước 7

Sau khi nhận được hồ sơ đã điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định do Chủ đầu tư gửi lại, chuyên viên phòng Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra hồ sơ, chỉnh sửa dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Phòng

03 ngày

Bước 8

Lãnh đạo phòng Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định, trình Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

02 ngày

Bước 10

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

25 ngày

 

 

VII. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Thủ tục Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng xử lý hồ sơ, dự thảo Thông báo tiếp nhận, trình Lãnh đạo Phòng

Sở Xây dựng

03 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

0,5 ngày

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

05 ngày

 

 

VIII. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1. Thủ tục Lấy ý kiến của Sở Xây dựng đối với các dự án bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Xây dựng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyên viên phòng Quy hoạch Kiến trúc tiếp nhận, chuyển Lãnh đạo Phòng phân công

Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo phòng Quy hoạch Kiến trúc phân công chuyên viên xử lý

0,5 ngày

Bước 4

Chuyên viên Phòng Quy hoạch Kiến trúc xử lý hồ sơ, soạn thảo văn bản cho ý kiến, trình Lãnh đạo Phòng

10 ngày

Bước 5

Lãnh đạo phòng Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra nội dung văn bản, trình Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, chuyển kết quả về Trung tâm PVHCC

01 ngày

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ Sở Xây dựng để trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 2364/QĐ-UBND

Quyết định 2364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2364/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 17/09/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực