Quyết định 235/QĐ-UBND Nam Định 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 235/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 26 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 24/TTr-SLĐTBXH ngày 21/01/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh; Trang TTĐT VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị


PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số: 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)
____________________

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.

2

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH

3

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH

4

Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH

5

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục, chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Lao động - TB và XH

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH

6

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Lao động - TB và XH

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH

7

Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Lao động - TB và XH

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Nội dung sửa đổi

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 1

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH;

- Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Bộ Luật lao động ngày 20/11/2019;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH;

- Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện;

- Yêu cầu, điều kiện;

 

nhayCác thủ tục hành chính Lĩnh vực lao động, tiền lương BHXH tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định theo quy định tại Điều 2nhay

LĨNH VỰC VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG1

3

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

-Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

- Cơ quan BHXH nơi người sử dụng lao động đang tham gia BHXH.

Không

- Thành phần hồ sơ;

- Trình tự thực hiện;

- Bộ Luật lao động;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg

4

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định.

Không

- Đối tượng thực hiện

- Yêu cầu, điều kiện;

- Thành phần hồ sơ;

5

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Không

- Tên thủ tục;

- Đối tượng thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Yêu cầu, điều kiện;

nhayCác thủ tục hành chính Lĩnh vực việc làm, ATLĐ tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định bị bãi bỏ bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định theo quy định tại Điều 2nhay

LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC2

6

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh

Không

- Tên thủ tục;

- Đối tượng thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Căn cứ pháp lý.

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020

- Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ3

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1

1.000602.000.00.00.H40

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

2

1.000584.000.00.00.H40

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

1.000570.000.00.00.H40

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

4

1.000558.000.00.00.H40

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

______________

1 Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2 Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

3 Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

thuộc tính Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định 235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:235/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành:26/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi