Quyết định 2318/QĐ-CT Vĩnh Phúc 2022 bãi bỏ, sửa đổi bổ sung danh mục TTHC lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2318/QĐ-CT

Quyết định 2318/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bãi bỏ, sửa đổi bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường và lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2318/QĐ-CTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Việt Văn
Ngày ban hành:01/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

tải Quyết định 2318/QĐ-CT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH VĨNH PHÚC

_______________

Số: 2318/QĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bãi bỏ, sửa đổi bổ sung danh mục thủ tục hành chính

 lĩnh vực Môi trường và lĩnh vực Tài nguyên Nước thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

_______________

           CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

            Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

            Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-CT ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc; Quyết định số 963/QĐ-CT ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-STNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 423/TTr-STNMT ngày 23 tháng 11 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên Nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi Quyết định số 554/QĐ-CT ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc; Quyết định số 963/QĐ-CT ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Sửa đổi cụm từ “ngày làm việc” thành từ “ngày” đối với các thủ tục hành
chính quy định tại số thứ tự 01 và 04 Mục I, số thứ tự 01 và 04 Mục II, Mục III của Phụ lục I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số
554/QĐ-CT ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 963/QĐ-CT ngày 19/5/2022.

Điều 3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 554/QĐ-CT ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 963/QĐ-CT ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thủ trưởng các Sở, ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Cổng thông tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

       (L- 03b)

           KT.CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

            Vũ Việt Văn

 
 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-CT ngày  01 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

TT

Mã hồ sơ  thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định TTHC bị bãi bỏ

Quyết định công bố

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I . LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

1.004129

 

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh

- Luật BVMT 2020

 

634/QĐ-BTNMT
ngày 29/3/2016

 

Môi trường

UBND tỉnh

2

1.004246

 

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

- Luật BVMT 2020

 

634/QĐ-BTNMT
ngày 29/3/2016

 

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

1.004621

 

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

- Luật BVMT 2020

 

634/QĐ-BTNMT
ngày 29/3/2016

 

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

4

1.004152

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm đối với các hoạt động khác   

- Luật BVMT 2020

- Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

1877/QĐBTNMT ngày 04/9/2014

Tài nguyên nước

UBND tỉnh

5

1.004140

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm đối với các hoạt động khác

 

 

- Luật BVMT 2020 - Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

1877/QĐBTNMT ngày 04/9/2014

Tài nguyên nước

UBND tỉnh

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi