Quyết định 2306/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2306/QĐ-UBND

Quyết định 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2306/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:04/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_______

Số: 2306/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị đnh s63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 77/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021 về việc công bthủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 882/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2022 về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, sa đi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tại Tờ trình số 1326/TTr-STTTT ngày 06/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục I); 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Phụ lục II).
Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:
- Công khai Danh mục, nội dung thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: CVP, PCVP V.T.Anh. C.N.Trang, các Phòng: TKBT
, HC-TC, KT, KGVX, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố
;
- Cổng Giao tiếp điện tHà Nội;
- Lưu: VT. STTTT, KSTTHC(Đg).

30047 - 4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 Ủy ban nhân dân Thành phố)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Bưu chính

1

Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hot động bưu chính

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quthủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa ch: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov. vn).

Không có

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chtịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Cách thc thực hiện

Phí, lệ phí

Căn c pháp lý

I. Lĩnh vực Thông tin điện tử

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

12 (mười hai) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa ch: s185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sơ Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

Không có

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2016/TT- BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

09 (chín) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lộ

Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

Không có

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2016/TT- BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hsơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SThông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov. vn)

Không có

- Luật báo chí năm 2016;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 150/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

4

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

06 (sáu) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa ch: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Không có

- Luật báo chí năm 2016:

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ:

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

II. Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản

5

Cấp giấy phép xuất bản bn tin (địa phương)

09 (chín) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: s185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

Không có

- Luật báo chí năm 2016;

- Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6

Thay đi nội dung ghi trong giấy phép xuất bn bn tin

07 (bảy) ngày làm việc ktừ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

Không có

- Luật báo chí năm 2016;

- Thông tư số 41/2020/TT- BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

7

Phát hành thông cáo báo chí

24 giờ kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (Việc trả kết quả được thực hiện trong giờ làm việc của Bộ phận Một cửa theo quy định)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Ging Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Không có

- Luật Báo chí năm 2016:

- Thông tư 04/2014/TT- BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

8

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

11 (mười một) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Ging Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

- Lệ phí cấp phép: chưa quy định

- Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản:

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- Luật Xuất bản năm 2012.

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thông tư số 214/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 476/QĐ-BTTTT ngày 31/03/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.

9

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

06 (sáu) ngày làm việc ktừ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hsơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hsơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Không có

- Luật Xuất bản năm 2012.

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Quyết định số 476/QĐ-BTTTT ngày 31/03/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.

10

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa ch: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sơ Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Không có

- Luật Xuất bn năm 2012.

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

11

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

07 (by) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ca SThông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

Không có

- Luật Xuất bn năm 2020.

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

12

Cấp giấy đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 (by) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trkết qucủa Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

Không có

- Luật Xuất bn năm 2012.

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Quyết định số 476/QĐ-BTTTT ngày 31/03/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư số 01/2020/TT -BTTTT.

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cng dịch vụ công:

+ Cng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

Không có

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.

- Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2015/TT- BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. Lĩnh vực Bưu chính

14

Cấp Giấy phép bưu chính

20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực luyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

- Trường hợp thẩm định cấp phép lần đu: 10.750.000 đồng.

- Trường hợp chuyn nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 4.250.000 đồng

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

-Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

15

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

07 (bảy) ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

- Trường hợp mrộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

16

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

08 (tám) ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa ch: số 185 Ging Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov. vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

5.375.000 đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

17

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa ch: s 185 Ging Võ, phường Cát Linh, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cổng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

500.000 đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/1 1/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

18

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

07 (bảy) ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ. phường Cát Linh, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

- Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

- Trường hợp chuyn nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 1.250.000 đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

19

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công:

+ Cng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc

+ Cng dịch vụ công Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn)

- Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

- Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng 1 dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng.

Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

- Luật Bưu chính ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi