Quyết định 2296/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

________

Số: 2296/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Quảng Nam, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, nâng cấp các DVC (thủ tục hành chính) được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này lên DVC mức độ 4 hoàn thành trước ngày 01/9/2021.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức vận hành kiểm thử, xác nhận hoàn thành việc xây dựng DVC mức độ 4 thuộc thẩm quyền của đơn vị trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Thường trực BCĐ CCHC tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TTPVHCC, KSTTHC (Thảo).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC DVC (TTHC) LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRIỂN KHAI MỨC ĐỘ 4 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

 

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính (Dịch vụ công)

Lĩnh vực

Mức độ DVC đã triển khai

Đăng ký triển khai mức độ 4 năm 2021

1

2.000025.000.00.00.H47

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng chống tệ nạn xã hội

3

x

2

2.000027.000.00.00.H47

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3

x

3

2.000032.000.00.00.H47

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2

x

4

2.000036.000.00.00.H47

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2

x

5

1.000091.000.00.00.H47

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2

x

6

1.001806.000.00.00.H47

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

2

x

7

2.000135.000.00.00.H47

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

x

8

2.000062.000.00.00.H47

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

x

9

2.000056.000.00.00.H47

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

x

10

2.000051.000.00.00.H47

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

2

x

11

2.001955.000.00.00.H47

Đăng ký nội quy lao động

Lao động - Tiền lương

4

x

12

1004949.000.00.00.H47

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

2

x

13

2001949.000.00.00.H47

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

2

x

14

1.000479.000.00.00.H47

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2

x

15

1.000464.000.00.00.H47

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2

x

16

1.000448.000.00.00.H47

Cấp lại Giấy phép lao động cho thuê lại lao động

2

x

17

1.000436.000.00.00.H47

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2

x

18

1.000414.000.00.00.H47

Rút tiền ký quỹ cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động

2

x

19

1.008360.000.00.00.H47

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

2

x

20

1.008365.000.00.00.H47

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID- 19

2

x

21

1.001865.000.00.00.H47

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

2

x

22

1.001853.000.00.00.H47

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

2

x

23

1.001823.000.00.00.H47

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

2

x

24

2.000205.000.00.00.H47

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

x

25

2.000192.000.00.00.H47

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

x

26

1.000459.000.00.00.H47

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép

4

x

27

1.000105.000.00.00.H47

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

4

x

28

2.000219.000.00.00.H47

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

2

x

29

1.009811.000.00.00.H47

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2

x

30

1.005132.000.00.00.H47

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

Quản lý lao động ngoài nước

3

x

31

2.002028.000.00.00.H47

Đăng ký Hợp đồng cá nhân

2

x

32

1.000502.000.00.00.H47

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

2

x

33

2.000134.000.00.00.H47

Khai báo với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

An toàn vệ sinh lao động

4

x

34

1.005449.000.00.00.H47

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

2

x

35

1.005450.000.00.00.H47

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

2

x

36

2.002341.000.00.00.H47

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

2

x

37

2.002343.000.00.00.H47

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

2

x

38

2.000111.000.00.00.H47

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

2

x

39

1.000558.000.00.00.H47

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục.

Giáo dục nghề nghiệp

2

x

40

2.000189.000.00.00.H47

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

2

x

41

1.000389.000.00.00.H47

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

2

x

42

1.000243.000.00.00.H47

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

x

43

2.000099.000.00.00.H47

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

x

44

1.000553.000.00.00.H47

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp

2

x

45

1.000031.000.00.00.H47

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

x

46

1.000602.000.00.00.H47

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

x

47

1.000584.000.00.00.H47

Miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

2

x

48

1.000570.000.00.00.H47

Cách chức Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

2

x

49

1.000553.000.00.00.H47

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

2

x

50

1.000530.000.00.00.H47

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2

x

51

1.000523.000.00.00.H47

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

2

x

52

1.000509.000.00.00.H47

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

2

x

53

1.000482.000.00.00.H47

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

2

x

54

1.000160.000.00.00.H47

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

2

x

55

1.000138.000.00.00.H47

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

2

x

56

1.000167.000.00.00.H47

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

2

x

57

1.000154.000.00.00.H47

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

2

x

58

1.002487.000.00.00.H47

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Người có công

3

x

59

1.003042.000.00.00.H47

Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

3

x

60

1.002363.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

2

x

61

1.001257.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

x

62

1.002410.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

2

 

63

1.002429.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

2

 

64

1.003351.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

2

 

65

1.002440.000.00.00.H47

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng

2

 

 

 

dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

 

66

1.003423.000.00.00.H47

Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng

2

 

67

1.005387.000.00.00.H47

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

2

 

68

1.002305.000.00.00.H47

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

2

 

69

1.002519.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

2

 

70

1.002354.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

2

 

71

1.002745.000.00.00.H47

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

2

 

72

1.002377.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

2

 

73

2.000978.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

2

 

74

1.002393.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

2

 

75

1.004967.000.00.00.H47

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú.

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ.

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

2

 

76

1.002382.000.00.00.H47

Thủ tục giám định vết thương còn sót

2

 

77

1.002741.000.00.00.H47

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

2

 

78

1.002720.000.00.00.H47

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

2

 

79

1.002449.000.00.00.H47

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

2

 

80

1.006779.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

2

 

81

1.003025.000.00.00.H47

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

2

 

82

1.003057.000.00.00.H47

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

2

 

83

1.003159.000.00.00.H47

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

2

 

84

1.002252.000.00.00.H47

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

2

 

85

1.002271.000.00.00.H47

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

2

 

86

1.004964.000.00.00.H47

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

2

 

Tổng cộng

 

86

 

 

thuộc tính Quyết định 2296/QĐ-UBND

Quyết định 2296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2296/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:11/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi