Quyết định 228/QĐ-UBND 2016 Bình Dương Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------
Số: 228/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 108/TTr-STP ngày 26/01/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch
1. Mục đích:
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.
- Khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia vào quản lý xã hội theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Yêu cầu:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và xác định truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của tổng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch này cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý.
2. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Báo Bình Dương tăng cường thời lượng để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ.
3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2016 để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ngoài ra các đơn vị, địa phương có liên quan được huy động các nguồn lực tài chính khác để hỗ trợ hoạt động truyền thông kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía nam;
- TT TU, TT.HĐND, VP Đoàn ĐBQH, MTTQ;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (20);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Bình Dương, Website tỉnh;
- LĐVP (N, V), Thùy, TH;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm
 
 
KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
 

STT
Nội dung công việc
Đơn vthực hiện
Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
I
Truyn thông về nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC
1
Lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
Sở Tư pháp
Thường xuyên
2
Phối hợp thông tin, tuyên truyền với các Cơ quan thông tấn báo chí làm phóng sự, viết tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng về thực tế cách làm hay, điểm sáng trong cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Qua đó, giới thiệu gương điển hình CBCC, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện và giải quyết TTHC; phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.
Sở Tư pháp
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Báo Bình Dương, các Cơ quan thông tấn báo chí khác có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh.
Thường xuyên
II
Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
1
Xây dựng tờ gấp pháp luật về hoạt động kiểm soát TTHC cung cấp đến CBCC, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.
Quý II/2016
2
Tổ chức các hoạt động, hội thi liên quan đến cải cách hành chính, kiểm soát TTHC với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.
Sở Tư pháp
Các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; cấp xã.
Quý III/2016
3
Xây dựng Tài liệu hỏi đáp nghiệp vụ kiểm soát TTHC góp phần giúp cán bộ, công chức tại các đơn vị, địa phương nâng cao nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.
Quý III/2016
4
Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan công tác kiểm soát TTHC đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.
Quý IV/2016
5
Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng chuyên mục “Chung tay Cải cách thủ tục hành chính” trên Báo Bình Dương.
Sở Tư pháp
Báo Bình Dương; Các sở, ban, ngành có liên quan.
Trong năm 2016
6
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC hoặc tổ chức các đợt tọa đàm và hội thảo lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức, chuyên gia về kiểm soát TTHC.
Các sở, ban ngành; UBND cấp huyện.
Sở Tư pháp; các tổ chức, cá nhân và chuyên gia có liên quan
Định kỳ 6 tháng/01 lần
7
Lồng ghép truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
Theo Kế hoạch kiểm tra của tỉnh
8
Cải tiến và đẩy mạnh việc đăng tải, cập nhật TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Tư pháp; Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
Thường xuyên
9
Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC tại trụ sở các đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; Báo Bình Dương; Đài PTTH Bình Dương
Sở Tư pháp
Thường xuyên
10
Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC và kịp thời thông tin công khai về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về TTHC
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.
Thường xuyên

thuộc tính Quyết định 228/QĐ-UBND

Quyết định 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình DươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:228/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành:29/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi