Quyết định 2277/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2277/QĐ-UBND

Quyết định 2277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk LắkSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2277/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành:20/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

_________

Số: 2277/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 08 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

____________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/20U của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải số: 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015, 1915/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016, 1235/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2017, 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017, 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018, 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018, 291/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2019, 2952/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019, 355/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2020, 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2020, 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1512/TTr-SGTVT ngày 29/7/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chi tiết tại Danh mục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các TTHC lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, UBND cấp xã được công bố tại Quyết định số: 1735/QĐ-UBND ngày 16/6/2016, 2766/QĐ-UBND ngày 05/10/2017, 1412/QĐ-UBND ngày 26/6/2018, 240/QĐ-UBND ngày 30/01/2019, 869/QĐ-UBND ngày 18/4/2019, 2355/QĐ-UBND ngày 22/8/2019, 786/QĐ-UBND ngày 15/4/2020, 1670/QĐ-UBND ngày 27/7/2020, 1930/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các bộ phận tạo TTHC được công bố tại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về TTHC hoặc bộ phận tạo thành TTHC có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT HĐND tỉnh (báo cáo);

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- UBND cấp xã do UBND cấp huyện sao gửi;

- Các phòng, TT: KGVX, CN, PVHCC;

- Lưu: VT, KSTTHC (Tg 3).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà

 
 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_____________

 

A. TTHC CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng DVCTT (mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận

Trả kết quả

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

01

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

-  Giá dịch vụ thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo 300.000 đồng/chiếc.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo: 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận (riêng đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ: 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận)

-    Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-    Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

-  Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

 

X

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Các TTHC về cấp phép lưu hành đặc biệt

02

Cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

-  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

-  Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ;

-   Quyết định số 60/2013/QĐ- TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.

4

 

X

2. Các TTHC về quản lý phương tiện (xe máy chuyên dùng)

03

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

-    Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

 

X

04

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động, tập kết ngoài      địa phương cấp đăng ký.

 

Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

 

2

 

X

05

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời: 70.000 đồng/lần/phương tiện.

-    Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

 

X

06

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến chủ sở hữu (không thay đổi chủ sở hữu); giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số bị hỏng: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

-   Trường hợp cải tạo, thay đổi màu sơn: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

 

-   Lệ phí đổi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

- Lệ phí đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

- Lệ phí đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

 

4

 

X

07

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian đăng tải.

 

-  Lệ phí cấp lại giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

-  Lệ phí cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

 

4

 

X

08

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lệ phí cấp giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

-    Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

2

 

X

09

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2

 

X

10

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp xe đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký

 

Lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện.

-    Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

 

X

11

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

2

 

X

3. Các TTHC về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

12

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-     Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-    Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông  tư số 50/2015/TT-BGTVT và số 35/2017/TT-BGTVT.

3

 

X

13

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

-  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng chiều dài nhỏ hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

+ Trường hợp không phải kiểm tra hiện trường: 04 ngày làm việc.

+ Trường hợp phải kiểm tra hiện trường: 10 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông  tư số 50/2015/TT-BGTVT và số 35/2017/TT-BGTVT

3

 

X

14

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng  giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

-    Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông  tư số 50/2015/TT-BGTVT;

-   Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

 

X

15

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

 

X

16

Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

-  Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 24/10/2010;

-    Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

 

X

17

Chấp thuận thiết kế kĩ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

-  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.

3

 

X

18

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

-  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

-    Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.

4

 

X

19

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

 

X

20

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

 

X

21

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3

 

X

4. Các TTHC về vận tải

22

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

4

 

X

23

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

 

X

24

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

4

 

X

25

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

 

X

26

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

4

 

X

27

Đăng ký khai thác tuyến

-  Áp dụng đến hết ngày 30/ 6/2021:

+ Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Áp dụng từ ngày 01/7 /2021: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

4

 

X

28

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

 

X

29

Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

 

X

30

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

 

X

31

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

Thông tư 48/2012/TT-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2

 

X

32

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

2

 

X

33

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

-  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định phải tổ chức kiểm tra.

-  05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

 

 

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 01/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-    Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2

 

X

34

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

-  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định phải tổ chức kiểm tra.

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

 

 

 

2

 

X

35

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

 

X

36

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

 

X

37

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

 

4

X

X

38

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

 

X

39

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Không

 

4

X

X

5. Các TTHC về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

40

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép

-    Thông tư Số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-    Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

3

 

X

41

Cấp mới Giấy phép lái xe

10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

- Cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo

- Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép

- Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần sát hạch.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần sát hạch

- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

2

 

X

42

Cấp lại Giấy phép lái xe

-  Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng: sau thời gian 02 tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên: 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kì sát hạch

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

-   Lệ phí cấp GPLX: 135.000    đồng/Giấy phép

- Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần sát hạch.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/lần sát hạch; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần sát hạch

-    Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-    Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

2

 

X

43

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

2

 

X

44

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

 

2

 

X

45

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/Giấy phép

-  Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-    Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2

 

X

46

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

2

 

X

47

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra

 

 

 

2

 

X

48

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

-  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.

4

 

X

49

Cấp Giấy phép xe tập lái

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

2

 

X

50

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

4

 

X

51

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

3

 

X

52

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

-  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.

3

 

X

53

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

2

 

X

54

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

2

 

X

55

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện         hoạt             động

-  Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động;

-   Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận:

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

-  Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.

2

 

X

 
 

 

B. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI , UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

I. ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng DVCTT (mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận

Trả kết quả

56

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.

Lệ phí: 70.000 đồng/giấy chứng nhận

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và luật Giao thông đường thủy sửa đổi năm 2014;

-  Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-   Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4

 

X

57

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

 

 

4

 

X

58

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

 

 

 

4

 

X

59

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

 

 

4

 

X

60

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.

Lệ phí: 70.000 đồng/giấy chứng nhận

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và luật Giao thông đường thủy sửa đổi năm 2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4

 

X

61

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

 

 

 

3

 

X

62

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

 

 

3

 

X

63

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

 

 

3

 

X

64

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

Không

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và luật Giao thông đường thủy sửa đổi năm 2014;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

 

X

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi