Quyết định 2185/QĐ-UBND 2021 Thái Bình Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

Số: 2185/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thái Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ; CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kim soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1585/TTr-SNV ngày 16/7/2020.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này gồm:
- Danh mục 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 09 (chín) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 10 (mười) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thái Bình và số 2843/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- Danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành và 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình,
(có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Giao Sở Nội vụ chủ trì, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính ph
;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP ĐĐBQH, HĐND và UBND
tỉnh;
- Cổng thông tin điện t
của tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1

Thủ tc thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

09 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Không

Quyết định s 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

2

Thủ tục thi tuyển công chức

Theo Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

1. Phí dự thi tuyển công chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Quyết định s 546/QĐ- BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công b thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

3

Thủ tục xét tuyển công chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

1. Phí dự tuyển công chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lầndự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mc thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

4

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Không

5

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Thái Bình

1. Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/ln dự thi;

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

6

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Không

7

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

1. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/ln.

2. Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi.

Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chc năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

nhayCác thủ tục hành chính này bị bãi bỏ bởi Mục III Phần A Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Tên thủ tục hành chính bị sửa đi bổ sung

Tên thủ tục hành chính mới

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi với khen thường xuyên (Thủ tục số 1 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tnh)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Ni vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

2

Thủ tục Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (Thủ tục s 2 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (Thủ tục s 3 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4

Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Thủ tục s 4 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công b thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

5

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề (Thủ tục số 5 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 ca UBND tỉnh)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đ.

6

Thủ tục Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề (Thủ tục s 6 Mục VIII, Phần I Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 ca UBND tỉnh)

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đ.

7

Thủ tục Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất (Thủ tục số 7 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Th tục tặng thưng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương v thành tích đột xuất.

8

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia đình (Thủ tục số 1 Mục 1, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 2843/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng thưởng Bng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình.

9

Thủ tục Tặng Bằng khen của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đi ngoại (Thủ tục s 8 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đi ngoại.

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển công chức (Thủ tục s 1, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công b thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2

Thủ tục thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (Thủ tục số 2, Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25712/2017 của UBND tnh)

3

Thủ tục xét chuyn cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (Thủ tục số 3, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

4

Thủ tục tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức (Thủ tục s 4, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đi với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi tuyển dụng công chức (Thủ tục s 5, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

6

Thủ tục Hiệp y khen thưởng (Thủ tục s 9, Mục VIII, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Quyết định s 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

7

Thủ tục Xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, cấp đổi hiện vật bị hư hỏng, bị mất (Thủ tục s 10, Mục VIII, Phụ lục kèm theo Quyết định s 34337QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

8

Thủ tục Giải quyết Khiếu nại ln 1 (Thủ tục s 1, Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Các s, ngành giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra chung trong toàn tỉnh tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

9

Thủ tục Giải quyết Khiếu nại lần 2 (Thủ tục s 2, Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

10

Thủ tục Giải quyết Tố cáo (Thủ tục s 3, Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển viên chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cp huyện.

Phí dự tuyển dụng viên chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2

Thủ tục xét tuyển viên chức

Theo Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Thái Bình; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

1. Dự tuyển viên chức:

+ Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

+ Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi

Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

3

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Theo Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Không quy định

nhayCác thủ tục hành chính này bị bãi bỏ bởi Mục II Phần B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển công chức cấp xã (Thủ tục s 1, Mục I, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3432/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

thuộc tính Quyết định 2185/QĐ-UBND

Quyết định 2185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2185/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành:28/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Quyết định 2185/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

Số: 2185/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Thái Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ; CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kim soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1585/TTr-SNV ngày 16/7/2020.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này gồm:

- Danh mục 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 09 (chín) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 10 (mười) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyn giải quyết của Sở Nội vụ Thái Bình và s 2843/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết ca Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Danh mục 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành và 01 (một) th tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình,

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Giao S Nội vụ chủ trì, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính ph
;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP ĐĐBQH, HĐND và UBND
tỉnh;
- Cổng thông tin điện t
của tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1

Thủ tc thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

09 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Không

Quyết định s 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

2

Thủ tục thi tuyển công chức

Theo Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

1. Phí dự thi tuyển công chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Quyết định s 546/QĐ- BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công b thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

3

Thủ tục xét tuyển công chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

1. Phí dự tuyển công chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lầndự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mc thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

4

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Không

5

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Thái Bình

1. Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/ln dự thi;

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

6

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Không

7

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

1. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần

- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/ln.

2. Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi.

Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chc năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Tên thủ tục hành chính bị sửa đi bổ sung

Tên thủ tục hành chính mới

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi với khen thường xuyên (Thủ tục số 1 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tnh)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Ni vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

2

Thủ tục Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (Thủ tục s 2 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (Thủ tục s 3 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4

Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Thủ tục s 4 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công b thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

5

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề (Thủ tục số 5 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 ca UBND tỉnh)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đ.

6

Thủ tục Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề (Thủ tục s 6 Mục VIII, Phần I Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 ca UBND tỉnh)

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đ.

7

Thủ tục Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất (Thủ tục số 7 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Th tục tặng thưng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương v thành tích đột xuất.

8

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia đình (Thủ tục số 1 Mục 1, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 2843/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng thưởng Bng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình.

9

Thủ tục Tặng Bằng khen của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đi ngoại (Thủ tục s 8 Mục VIII, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đi ngoại.

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển công chức (Thủ tục s 1, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công b thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2

Thủ tục thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (Thủ tục số 2, Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25712/2017 của UBND tnh)

3

Thủ tục xét chuyn cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (Thủ tục số 3, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

4

Thủ tục tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức (Thủ tục s 4, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đi với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi tuyển dụng công chức (Thủ tục s 5, Mục I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

6

Thủ tục Hiệp y khen thưởng (Thủ tục s 9, Mục VIII, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Quyết định s 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

7

Thủ tục Xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, cấp đổi hiện vật bị hư hỏng, bị mất (Thủ tục s 10, Mục VIII, Phụ lục kèm theo Quyết định s 34337QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

8

Thủ tục Giải quyết Khiếu nại ln 1 (Thủ tục s 1, Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Các s, ngành giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra chung trong toàn tỉnh tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

9

Thủ tục Giải quyết Khiếu nại lần 2 (Thủ tục s 2, Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

10

Thủ tục Giải quyết Tố cáo (Thủ tục s 3, Mục VI, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển viên chức

Theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cp huyện.

Phí dự tuyển dụng viên chức:

- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

- Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2

Thủ tục xét tuyển viên chức

Theo Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Thái Bình; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

1. Dự tuyển viên chức:

+ Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

+ Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

2. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi

Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

3

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Theo Quyết định s 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Không quy định

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển công chức cấp xã (Thủ tục s 1, Mục I, Phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định s 3432/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh)

Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi