Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2170/QĐ-UBND

Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2170/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:24/09/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------
Số: 2170/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2008
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC LÂM NGHIỆP
---------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 986/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2008 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1150/TTr-NNPTNT ngày 26 tháng 8 năm 2008,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi cục Lâm nghiệp tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lâm nghiệp.
Chi cục Lâm nghiệp chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Lâm nghiệp.
Chi cục Lâm nghiệp có tư cách pháp nhân; có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng.
a) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị về lĩnh vực lâm nghiệp; các nội dung quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của các chương trình, dự án về xây dựng, phục hồi, phát triển, sử dụng hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và phát triển lâm nghiệp xã hội trên địa bàn tỉnh.
b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng phương án, biện pháp chỉ đạo, kiểm tra về sản xuất trồng giống cây trồng lâm nghiệp, tạo rừng giống, vườn giống, quản lý việc lưu thông giống và sử dụng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
c) Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về lâm nghiệp đã được phê duyệt.
d) Tổ chức thẩm định thiết kế dự toán về việc quản lý, sử dụng, xây dựng, phục hồi, tỉa thưa, nuôi dưỡng, gây trồng rừng mới để trình Giám đốc Sở quyết định phê duyệt.
đ) Tổ chức thực hiện công tác điều chế rừng, thẩm định, tổng hợp hồ sơ thiết kế, khai thác rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cấp giấy phép khai thác và kiểm tra việc khai thác rừng.
e) Hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh gây hại cho cây trồng lâm nghiệp, ứng dụng các biện pháp tổng hợp để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời nhằm hạn chế, ngăn chặn triệt để nạn phá rừng, cháy rừng.
ê) Tham mưu cho Giám đốc Sở và UBND tỉnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ về lâm nghiệp; chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các đề tài, dự án về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia hợp tác quốc tế trong việc quản lý, xây dựng, phục hồi, phát triển và sử dụng rừng.
g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành lâm nghiệp; chỉ đạo ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, thực hiện các mô hình phát triển lâm nghiệp và nông lâm kết hợp khuyến lâm.
h) Trình Giám đốc Sở dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, ngắn hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí do Chi cục trực tiếp quản lý; quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản của nhà nước giao cho Chi cục quản lý theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.
1. Lãnh đạo Chi cục:
a) Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng;
b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.
2. Các tổ chức thuộc Chi cục:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
b) Phòng Kế hoạch;
c) Phòng Kỹ thuật.
Chi cục trưởng có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc, quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục trình Giám đốc Sở phê duyệt.
3. Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nhà nước được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1890/2005/QĐ-UB ngày 10/6/2005 của UBND tỉnh về việc đổi tên Chi cục Phát triển Lâm nghiệp thành Chi cục Lâm nghiệp.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND thành phố Huế và các huyện;
- Các PCVP và CV: NN;
- Lưu VT, NV.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện
 
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi