Quyết định 2164/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2164/QĐ-UBND

Quyết định 2164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2164/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:17/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

_______

Số: 2164/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Quảng Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 122/TTr-LĐTBXH ngày 04/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (bao gồm: 03 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 03 quy trình nội bộ cấp huyện, 01 quy trình nội bộ cấp xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các quy trình nội bộ cấp huyện, cấp xã gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử, triển khai thực hiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền Thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Bộ LĐTB&XH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm QTI;
- CVP, PCVP - Lê Ngọc Quảng;
- Lưu: VT, KGVX, TTPVHCC, NCKS.
G:\Dropbox\CONG2022\QĐ\LĐTBXH\28-6-Quyet dinh ban hanh QTTNB-LĐTBXH.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Quy trình nội bộ số: 1

Mã số TTHC: 1.010935.000.00.00.H47

Tên TTHC: Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam (nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH)

04 giờ làm việc

Nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ trong mẫu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội để xử lý hồ sơ.

Bước 2

Thẩm định

Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

13 ngày làm việc

Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng để trình lãnh đạo Sở thông báo, hướng dẫn một lần cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng Phòng, phòng chống tệ nạn xã hội và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3

Trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

04 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến chỉ đạo.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Phê duyệt

Phó Giám đốc Sở

04 giờ làm việc

Lãnh đạo Sở kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến xử lý và chuyển lại cho phòng chuyên môn xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo:

+ Quyết định cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

+ Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp giấy phép hoạt động.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam (nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH)

04 giờ làm việc

Chuyên viên phòng Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:

- Chuyển kết quả có chữ ký số qua hệ thống một cửa điện tử đồng thời chuyển kết quả trực tiếp (nếu cần thiết).

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phải thông báo cho bộ phận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC đồng thời gửi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, bộ phận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2. Quy trình nội bộ số: 2

Mã số TTHC: 1.010936.000.00.00.H47

Tên TTHC: Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam (nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH)

04 giờ làm việc

Nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ trong mẫu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội để xử lý hồ sơ.

Bước 2

Thẩm định

Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

08 ngày làm việc

Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp nhận, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng để trình lãnh đạo Sở thông báo, hướng dẫn một lần cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng Phòng, phòng chống tệ nạn xã hội và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3

Trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

04 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến chỉ đạo.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Phê duyệt

Phó Giám đốc Sở

04 giờ làm việc

Lãnh đạo Sở kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến xử lý và chuyển lại cho phòng chuyên môn xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo:

+ Quyết định cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

+ Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp lại giấy phép hoạt động.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam (nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH)

04 giờ làm việc

Chuyên viên phòng Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:

- Chuyển kết quả có chữ ký số qua hệ thống một cửa điện tử đồng thời chuyển kết quả trực tiếp (nếu cần thiết).

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phải thông báo cho bộ phận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC đồng thời gửi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, bộ phận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Quy trình nội bộ số: 3

Mã số TTHC: 1.010937.000.00.00.H47

Tên TTHC: Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện ma túy có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam (nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH)

04 giờ làm việc

Nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam tiếp nhận văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy của tổ chức, cá nhân:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ chính xác theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ trong mẫu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội để xử lý hồ sơ.

Bước 2

Thẩm định

Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

04 giờ làm việc

Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng để trình lãnh đạo Sở thông báo, hướng dẫn một lần cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng Phòng, phòng chống tệ nạn xã hội và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3

Trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

02 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến chỉ đạo.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Phê duyệt

Phó Giám đốc Sở

02 giờ làm việc

Lãnh đạo Sở kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến xử lý và chuyển lại cho phòng chuyên môn xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo:

+ Ban hành Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam (nhân viên bưu điện tại quầy của Sở LĐ-TB&XH)

04 giờ làm việc

Chuyên viên phòng Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:

- Chuyển kết quả có chữ ký số qua hệ thống một cửa điện tử đồng thời chuyển kết quả trực tiếp (nếu cần thiết).

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phải thông báo cho bộ phận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC đồng thời gửi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, bộ phận trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Quy trình nội bộ số: 1

Mã số TTHC: 1.010938.000.00.00.H47

Tên TTHC: Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa cấp huyện

04 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận 01 bộ hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ trong mẫu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xử lý hồ sơ.

Bước 2

Thẩm định

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

7,5 ngày làm việc

Chuyên viên được phân công nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng để trình Chủ tịch UBND cấp huyện thông báo, hướng dẫn một lần cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3

Trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

04 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến chỉ đạo và chuyển cho chuyên viên thẩm định xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Phê duyệt

Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến xử lý và chuyển lại cho phòng chuyên môn xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo:

+ Quyết định công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng và thực hiện niêm yết công khai tại trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện công bố phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa cấp huyện

04 giờ làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:

- Chuyển kết quả có chữ ký số qua hệ thống một cửa điện tử đồng thời chuyển kết quả trực tiếp (nếu cần thiết).

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phải thông báo cho bộ phận Một cửa cấp huyện đồng thời gửi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, bộ phận trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2. Quy trình nội bộ số: 2

Mã số TTHC: 1.010939.000.00.00.H47

Tên TTHC: Công bố lại tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa cấp huyện

04 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận 01 bộ hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ trong mẫu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xử lý hồ sơ.

Bước 2

Thẩm định

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

7,5 ngày làm việc

Chuyên viên được phân công nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng để trình Chủ tịch UBND cấp huyện thông báo, hướng dẫn một lần cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3

Trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

04 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến chỉ đạo và chuyển cho chuyên viên thẩm định xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Phê duyệt

Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến xử lý và chuyển lại cho phòng chuyên môn xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo:

+ Quyết định công bố lại tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng và thực hiện niêm yết công khai tại trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện công bố phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa cấp huyện

04 giờ làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân:

- Chuyển kết quả có chữ ký số qua hệ thống một cửa điện tử đồng thời chuyển kết quả trực tiếp (nếu cần thiết).

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phải thông báo cho bộ phận Một cửa cấp huyện đồng thời gửi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, bộ phận trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Quy trình nội bộ số: 3

Mã số TTHC: 1.010940.000.00.00.H47

Tên TTHC: Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa cấp huyện

04 giờ làm việc

Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận 01 bộ hồ sơ theo quy định của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cơ sở cai nghiện ma túy hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để xử lý hồ sơ.

Bước 2

Thẩm định

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

7,5 ngày làm việc

Chuyên viên được phân công nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng để trình lãnh đạo UBND cấp huyện thông báo, hướng dẫn một lần cho cơ sở cai nghiện ma túy nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì dự thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3

Trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

04 giờ làm việc

Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến chỉ đạo và chuyển cho chuyên viên thẩm định xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Phê duyệt

Chủ tịch UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Chủ tịch UBND cấp huyện kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến xử lý và chuyển lại cho phòng chuyên môn xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo:

+ Quyết định công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng và thực hiện niêm yết công khai tại trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

- Trường hợp cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập không đủ điều kiện công bố thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận Một cửa cấp huyện

04 giờ làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện để trả kết quả cho cơ sở cai nghiện ma túy:

- Chuyển kết quả có chữ ký số qua hệ thống một cửa điện tử đồng thời chuyển kết quả trực tiếp (nếu cần thiết).

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phải thông báo cho bộ phận Một cửa cấp huyện đồng thời gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, bộ phận trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến cơ sở cai nghiện ma túy qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Quy trình nội bộ số: 1

Mã số TTHC: 1.010941.000.00.00.H47

Tên TTHC: Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự nguyện của UBND cấp xã

04 giờ làm việc

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện tiếp nhận 01 bộ hồ sơ theo quy định của người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người đăng ký hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác theo mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, quét (scan) và lưu hồ sơ đăng ký, chuyển hồ sơ cho Công an cấp xã để xử lý hồ sơ.

Bước 2

Thẩm định

Công an viên cấp xã được phân công thẩm định

01 ngày làm việc

Công an viên cấp xã được phân công nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì dự thảo văn bản trình Trưởng Công an cấp xã để trình Chủ tịch UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn một lần cho người đăng ký cai nghiện.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì dự thảo văn bản trình Trưởng Công an cấp xã và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3

Trình phê duyệt

Trưởng Công an cấp xã

04 giờ làm việc

Trưởng Công an cấp xã kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến chỉ đạo và chuyển cho Công an viên thẩm định xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 4

Phê duyệt

Chủ tịch UBND cấp xã

04 giờ làm việc

Chủ tịch UBND cấp xã kiểm tra, xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: cho ý kiến xử lý và chuyển lại cho Trưởng Công an cấp xã xem xét.

- Nếu đồng ý: ký văn bản dự thảo và thực hiện bước tiếp theo:

- Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

- Trường hợp không quyết định cho cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5

Trả kết quả

Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự nguyện của UBND cấp xã

04 giờ làm việc

Công an cấp xã trả kết quả cho Điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự nguyện để trả kết quả cho người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện:

- Gửi trực tiếp kết quả cho cá nhân, gia đình người cai nghiện và các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng để thực hiện.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phải thông báo cho bộ phận phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện cấp xã, đồng thời gửi cho cá nhân, gia đình người cai nghiện ma túy nộp hồ sơ đăng ký, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, bộ phận trả kết quả tại điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện điều chỉnh lại thời gian trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi