Quyết định 2129/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính Tư pháp TP Hải Phòng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

Số: 2129/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-----------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục, hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính: Số 2394/QĐ-BTP ngày 03/12/2020, số 169/QĐ-BTP ngày 04/02/2021, số 524/QĐ- BTP ngày 05/4/2021, số 991/QĐBTP số 11/6/2021, số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021, số 1170/QĐ-BTP ngày 15/7/2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 1114/TTr-STP ngày 21/7/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Số 614/QĐ-CT ngày 25/3/2019, số 2127/QĐ-CT ngày 09/9/2019, số 2603/QĐ-UBND ngày 01/9/2020, số 3339/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các
PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Chuyên trang ANHP;
- Cổng TTĐTTP;
- Các Phòng: KSTTHC, NC&KTGS
- CV: KSTTHC;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (178 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

(ban hành kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (23 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ; nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (15 TTHC)

1

Thành lập Văn phòng công chứng

Không quy định

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021AT-BTP ngày 03/02/2021.

2

Hợp nhất Văn phòng công chứng

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021.

3

Sáp nhập Văn phòng công chứng

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021.

4

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/202LTT-BTP

5

Thành lập Hội công chứng viên

30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội Công chứng viên

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015.

6

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Lệ phí: 1.000.000 đồng

 

Nộp hồ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020;

- Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

7

Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

8

Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

9

Chuyển nhượng Văn phòng thừa phát lại

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

10

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lên

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020.

11

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

12

Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngay 31/12/2020;

- Thông tư số 11/2020/TT- BTP ngày 31/12/2020.

13

Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

14

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

15

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

II. Lĩnh vực Hành chính tư pháp (08 TTHC)

1.

Nhập quốc tịch Việt Nam

105 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp

Sở pháp

3.000.000 đồng (miễn lệ phí đối với: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Việt Nam; Người không quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn).

 

 

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

2

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

80 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.

Sở pháp

2.500.000 đồng (miễn lệ phí đối với: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam; Người mất quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn).

 

Nộp hồ

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

3

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

70 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.

Sở pháp

2.500.000 đồng

 

Nộp hồ

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

4

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

236 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến đối với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu): 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

Sở pháp

- 9.000.000 đồng/trường hợp.

Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

- 50.000.000 đồng/trường hợp.

Trường hợp nhận trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo thì được miễn nộp chi phí.

 

Nộp hồ

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7/9/2012;

- Thông tư số 21/20117TT-BTP ngày 21/11/2011;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

5

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; , cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

95 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền)

Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

Sở pháp

+ Áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài: 4.500.000đ/ trường hợp nhận 01 trẻ em làm con nuôi.

+ Trường hợp đồng thời nhận 02 trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi: được lựa chọn áp dụng mức giảm lệ phí như trên hoặc áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài từ trẻ em thứ 02 trở đi được nhận làm con nuôi.

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

- Thông số 10/20207IT- BTP ngày 28/12/2020;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

 

6

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

03 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Sở pháp

Không

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

7

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

55 ngày làm việc

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định cho trẻ em làm con nuôi.

Sở pháp

4.500.000 đồng/trường hợp

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

8

Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

Không quy định

Không quy định

Sở pháp

Không

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020.


FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2129/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 02/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác