Quyết định 2129/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính Tư pháp TP Hải Phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

Số: 2129/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-----------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục, hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính: Số 2394/QĐ-BTP ngày 03/12/2020, số 169/QĐ-BTP ngày 04/02/2021, số 524/QĐ- BTP ngày 05/4/2021, số 991/QĐBTP số 11/6/2021, số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021, số 1170/QĐ-BTP ngày 15/7/2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 1114/TTr-STP ngày 21/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Số 614/QĐ-CT ngày 25/3/2019, số 2127/QĐ-CT ngày 09/9/2019, số 2603/QĐ-UBND ngày 01/9/2020, số 3339/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các
PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Chuyên trang ANHP;
- Cổng TTĐTTP;
- Các Phòng: KSTTHC, NC&KTGS
- CV: KSTTHC;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (178 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)
(ban hành kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-UBNngày 02 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (23 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ; nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (15 TTHC)

1

Thành lập Văn phòng công chứng

Không quy định

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021AT-BTP ngày 03/02/2021.

2

Hợp nhất Văn phòng công chứng

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021.

3

Sáp nhập Văn phòng công chứng

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021.

4

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/202LTT-BTP

5

Thành lập Hội công chứng viên

30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội Công chứng viên

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015.

6

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Lệ phí: 1.000.000 đồng

 

Nộp hồ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020;

- Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

7

Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

8

Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

9

Chuyển nhượng Văn phòng thừa phát lại

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

10

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lên

Ủy ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020.

11

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

12

Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngay 31/12/2020;

- Thông tư số 11/2020/TT- BTP ngày 31/12/2020.

13

Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

14

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

15

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp

y ban nhân dân thành phố

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

II. Lĩnh vực Hành chính tư pháp (08 TTHC)

1.

Nhập quốc tịch Việt Nam

105 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp

Sở pháp

3.000.000 đồng (miễn lệ phí đối với: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Việt Nam; Người không quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn).

 

 

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

2

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

80 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.

Sở pháp

2.500.000 đồng (miễn lệ phí đối với: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam; Người mất quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn).

 

Nộp hồ

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

3

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

70 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.

Sở pháp

2.500.000 đồng

 

Nộp hồ

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

4

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

236 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)

- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến đối với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu): 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

Sở pháp

- 9.000.000 đồng/trường hợp.

Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

- 50.000.000 đồng/trường hợp.

Trường hợp nhận trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo thì được miễn nộp chi phí.

 

Nộp hồ

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7/9/2012;

- Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7/9/2012

- Thông tư số 21/20117TT-BTP ngày 21/11/2011;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

5

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; , cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

95 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền)

Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

Sở pháp

+ Áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài: 4.500.000đ/ trường hợp nhận 01 trẻ em làm con nuôi.

+ Trường hợp đồng thời nhận 02 trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi: được lựa chọn áp dụng mức giảm lệ phí như trên hoặc áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài từ trẻ em thứ 02 trở đi được nhận làm con nuôi.

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

- Thông số 10/20207IT- BTP ngày 28/12/2020;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

 

6

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

03 ngày làm việc

02 ngày làm việc

Sở pháp

Không

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

7

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

55 ngày làm việc

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định cho trẻ em làm con nuôi.

Sở pháp

4.500.000 đồng/trường hợp

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

8

Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

Không quy định

Không quy định

Sở pháp

Không

 

 

- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ TƯ PHÁP (93 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí,

lệ phí

(nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Luật sư (14 TTHC)

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

50.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006;

 - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019.

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Không quy định

Sở

Tư pháp

50.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019.

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

50.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006

 - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019..

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

50.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006;

 - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019..

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề

luật sư

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

50.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006

 - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015;

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019.

6

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách

 cá nhân

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015.

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

2.000.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật

nước ngoài

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

1.000.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

-Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

9

Hợp nhất công ty luật

10 ngày

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013.

10

Sáp nhập công ty luật

10 ngày

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013.

11

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013.

12

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

50.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

-Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019.

13

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

600.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

-Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013;

 • Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015;

-Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

14

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

2.000.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Luật sư năm 2006;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011;

-Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

II. Lĩnh vực Công chứng (14 TTHC)

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

07 ngày làm việc

Sở

 Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015.

2

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015

3

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015;

4

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

- Đối với trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác: thời hạn 05 ngày làm việc.

- Đối với trường hợp đăng ký tập sự sau khi thay đổi nơi đã đăng ký tập sự: trong thời hạn 07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015.

5

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

-Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015

6

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

15 ngày

Sở

Tư pháp

3.500.000 đồng

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

7

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

100.000

đồng

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

-Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

8

Cấp lại thẻ công chứng viên

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

100.000

đồng

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

9

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

 

10

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

1.000.000 đồng

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

11

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

+) 500.000 đ/hồ sơ đối với trường hợp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động khi thay đổi tên gọi, địa chị trụ sở, Trưởng Văn phòng công chứng

+) Không thu phí đối với trường hợp ghi nhận nội dung thay đổi đăng ký hoạt động khi thay đổi công chứng viên hợp danh hoặc công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

-Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

12

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

1.000.000 đồng

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

-Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

13

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

500.000 đồng

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

14

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

500.000 đồng

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

- Luật Công chứng năm 2014;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015;

-Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

 III. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật (06 TTHC)

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011.

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011.

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008;

Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011.

4

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

 - Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008;

 - Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012;

 -Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011.

5

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010.

6

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010.

IV. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý (12 TTHC)

1

Lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư

- 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá luật sư phải hoàn thành việc đánh giá. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá nhưng không quá 03 ngày làm việc.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm, trừ trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo

Trung tâm Trợ giúp

pháp lý

Nhà nước

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021.

2

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

 • 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá tổ chức phải hoàn thành việc đánh giá. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá nhưng không quá 03 ngày làm việc.
 • Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp, trừ trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

Sở

 Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017;

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021.

3

Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

4

Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

03 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

5

Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017;

-Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021.

6

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

7

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

07 ngày

Sở

Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày làm việc

Sở

 Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017.

9

Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm/tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018.

10

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

 Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu liên quan

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm/tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018.

11

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

- Đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 ngày làm việc

- Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày.

- Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

- Giám đốc Sở Tư pháp

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018.

12

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

03 ngày làm việc

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm/tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý

Không

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018.

V. Lĩnh vực Giám định tư pháp (03 TTHC)

1

Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

30 ngày

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

2

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Giám định tư pháp

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

3

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

VI. Lĩnh vực Đấu giá tài sản (08 TTHC)

1

Cấp Thẻ đấu giá viên

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

2

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

03 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

3

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

1.000.000 đồng

 

 

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

500.000 đồng

 

 

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

500.000 đồng

 

 

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017;

- -Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

 

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

7

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

90 ngày

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

 

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017.

8

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

10 ngày

Sở

 Tư pháp

2.700.000 đồng

 

 

- Luật Đấu giá tài sản;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017.

VII. Lĩnh vực Quản lý, thanh lý tài sản (05 TTHC)

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

500.000

 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Phá sản năm 2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015;

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

2

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

07 ngày làm việc

Sở Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Luật Phá sản năm 2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015.

3

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

500.000

đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Phá sản năm 2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015;

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

4

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên

03 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Luật Phá sản năm 2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015.

5

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

03 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Luật Phá sản năm 2014

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015.

VIII. Lĩnh vực Thừa phát lại (09 TTHC)

1

Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

3

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

-  Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

4

Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

5

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

6

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

- Đối với trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng thì thời hạn là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với các trường hợp thay đổi khác thì thời hạn là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

7

Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

8

Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

9

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020.

IX. Lĩnh vực Trọng tài thương mại (06 TTHC)

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

15 ngày

Sở

Tư pháp

1.500.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTP ngày 10/11/2016.

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

1.000.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTP ngày 10/11/2016.

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

15 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

- 500.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài;

- 3.000.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTP ngày 10/11/2016.

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

500.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTP ngày 10/11/2016.

5

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

10 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

5.000.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTP ngày 10/11/2016.

6

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000 đồng

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000 đồng

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012;

- Thông tư số 222/2016/TT-BTP ngày 10/11/2016.

X. Lĩnh vực Hòa giải thương mại (09 TTHC)

1

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018.

2

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

15 ngày

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018.

3

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017.

4

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

10 ngày

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018.

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018.

6

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018.

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

10 ngày

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018.

8

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017

9

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài.

07 ngày làm việc

Sở

Tư pháp

Không quy định

 

Nộp hồ sơ

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018.

 XI. Lĩnh vực Quốc tịch (02 TTHC)

1

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

05 ngày

Sở

Tư pháp

 

100.000 đồng (miễn phí đối với: người di cư từ Lào được phép cư trú xin xác nhận là người gốc Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên; kiều bào Việt Nam tại các nước láng giềng có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 09/04/2020.

2

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền:

- 20 ngày làm việc đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam;

- 55 ngày làm việc đối với trường hợp không không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.

Sở

Tư pháp

 

100.000 đồng (miễn phí đối với: người di cư từ Lào được phép cư trú xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; kiều bào Việt Nam tại các nước láng giềng có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 09/04/2020.

 XII. Lĩnh vực Chứng thực (03 TTHC)

1

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai)

ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Tổ chức hành nghề công chứng

2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

2

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang.

yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Tổ chức hành nghề công chứng

2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

3

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Tổ chức hành nghề công chứng

10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

 

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016;

- Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

XIII. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)

1

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

Sở

Tư pháp

Không

 

Nộp hồ sơ

- Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

 

XIV. Lĩnh vực Lý lịch Tư pháp (01 TTHC)

 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Sở Tư pháp

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người

+ Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/

người

- Miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở thu thêm 5.000 đồng /phiếu

Mức độ 3

Nộp hồ sơ và trả kết quả

- Luật Lý lịch tư pháp;

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật Căn cước công dân năm 2014

- Luật Cư trú;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013;

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016;

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (27 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cách thực thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Hộ tịch (15 TTHC)

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

1.500.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

-  Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

3

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo;

 người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

4

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

1.500.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

 

5

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đăng ký khai sinh: 75.000 đồng

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 1.500.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

-  Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

-  Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

 

6

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

7

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Dân sự năm 2015;

-  Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

8

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Bổ sung hộ tịch, thay đổi/ cải chính hộ tịch/ xác định lại dân tộc: 28.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

9

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

10

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12 ngày

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật).

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

11

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ, nhận kết quả

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

12

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

13

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ, cá nhân

05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

14

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

1.500.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

15

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc; trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

75.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

II. Lĩnh vực Chứng thực (11 TTHC)

1

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

2

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

3

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

 

Phòng Tư pháp

10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản)

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

4

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

 

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

 

6

Thủ tục Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

7

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo thỏa thuận thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

10.000 đồng/trường hợp.

 

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

 

8

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo thỏa thuận thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

10.000 đồng/trường hợp.

 

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

 

9

Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

 

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

 

10

Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phòng Tư pháp

50.000 đồng/văn bản

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

 

11

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

 

Phòng Tư pháp

50.000 đồng/văn bản

 

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

III. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (01 TTHC)

 1.  

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

75.000 đồng.

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

 

 

- Luật Hộ tịch 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (31 TTHC)

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thực thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

 I. Lĩnh vực Hộ tịch (18 TTHC)

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Ủy ban nhân dân cấp xã

- Đăng ký khai sinh đúng hạn: miễn

- Đăng ký khai sinh quá hạn: 8.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã

không

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

3

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã

10.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

4

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã

- Đăng ký khai sinh đúng hạn: miễn

- Đăng ký khai sinh quá hạn: 8.000 đồng

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

5

Thủ tục Đăng ký khai tử

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Ủy ban nhân dân cấp xã

- Đăng ký khai tử đúng hạn: miễn

- Đăng ký khai tử quá hạn: 8.000 đồng

(miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

- Đăng ký khai sinh đúng hạn: miễn

- Đăng ký khai sinh quá hạn: 8.000 đồng

(miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

7

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

8

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

- Đăng ký khai tử đúng hạn: miễn

- Đăng ký khai tử quá hạn: 8.000 đồng

(miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

9

Thủ tục Đăng ký giám hộ

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Dân sự;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

10

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Dân sự;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

11

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

- 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

- Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Ủy ban nhân dân cấp xã

10.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ

- Bộ luật Dân sự;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

12

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 23 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp xã

5.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

13

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp xã

8.000 đồng

(miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

14

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp xã

8.000 đồng

(miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

15

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.

Ủy ban nhân dân cấp xã

30.000 đồng (miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

16

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

05 ngày làm việc; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã

8.000 đồng

(miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)

 

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

17

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Đăng ký khai sinh: Trong ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả khai sinh vào ngày làm việc tiếp theo (nếu người dân muốn nhận riêng kết quả từng hồ sơ).

Cấp thẻ BHYT: 07 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thì thời gian được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp xã, Bảo hiểm cấp huyện

- ĐKKS: 8000 đồng

(Miễn lệ phí

đối với ĐKKS đúng hạn và ĐKKS cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật);

- Cấp thẻ BHYT: miễn

 

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 9được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015.

18

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Đăng ký khai sinh: Trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả khai sinh vào ngày làm việc tiếp theo (nếu người dân muốn nhận riêng kết quả từng hồ sơ).

- ĐK thường trú, cấp thẻ BHYT:

07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 

 

Ủy ban nhân dân cấp xã,

Công an cấp xã,

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

- Đăng ký khai sinh: 8000 đồng

(Miễn lệ phí

đối với đăng ký khai sinh đúng hạn và đăng ký khai sinh cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; thuộc hộ nghèo; người khuyết tật);

- Đăng ký thường trú: 15.000 đồng;

- Cấp thẻ BHYT: miễn

 

 

 

- Luật Cư trú năm 2020;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 9được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 15/11/2015

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015.

 

II. Lĩnh vực Chứng thực (10 TTHC)

1

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Ủy ban nhân dân cấp xã

2.000 đồng/ trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/ trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/ bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

2

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Ủy ban nhân dân cấp xã

10.000 đồng/ trường hợp (trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

 

 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

3

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Ủy ban nhân dân cấp xã

30.000 đồng/ hợp đồng, giao dịch.

 

 

- Nghị định số