Quyết định 2127/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở GDĐT Cao Bằng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2127/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-BGT&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 110 TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính mới ban hành không nêu trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 1449/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 2284/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT;
- Viễn thông Cao Bằng;
- Lưu: VT, TTPVHCC(N).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04 TTHC)

 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO (03 TTHC)

 

1

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

Trong đó:

+ Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc

+ Tại UBND tỉnh: 04 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Tòa nhà Bưu điện, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

2

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

Trong đó:

+ Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc.

+ Tại UBND tỉnh: 04 ngày làm việc.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

3

Xét, cấp học bổng chính sách

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

Trong đó:

+ Tại trường phổ thông dân tộc nội trú: 12 ngày;

+ Tại Sở Giáo dục và Đào tạo: 04 ngày làm việc.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

 

LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH (01 TTHC)

 

1

Thủ tục đăng ký xét tuyển trình độ đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Theo lịch và thời gian tuyển sinh chung của Bộ GDĐT Quy định hằng năm.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tuyến;

- Trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cơ Sở Giáo dục và Đào tạo

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Quy định hằng năm của Bộ GD&ĐT (năm 2020 chưa ban hành)

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

1

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

Trong đó:

+ Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp huyện: 04 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

2

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

Trong đó:

+ Tại Phòng Giáo  dục và Đào tạo: 12 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp huyện: 04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

Không

Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Đã cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống 16 ngày làm việc

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Quyết định công bố

Tên thủ tục hành chính

VBQPPL quy định nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

1

Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố Bộ thủ tục hành thuộc chức năng Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Xét, cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 84/2020/NĐ-Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

 

LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH

 

 

1

Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

Thủ tục đăng ký xét tuyển đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

 

 

Tổng số TTHC công bố: 08 TTHC

Trong đó:

- Danh mục TTHC mới ban hành: 06 TTHC

+ Cấp tỉnh: 04 TTHC

+ Cấp huyện: 02 TTHC

- Danh mục TTHC bị bãi bỏ: 02 TTHC

- Dịch vụ bưu chính công ích: 06 TTHC

 

thuộc tính Quyết định 2127/QĐ-UBND

Quyết định 2127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao BằngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2127/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành:04/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi