Quyết định 2103/QĐ-UBND Bình Định 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí, Xuất bản - In - Phát hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2103/QĐ-UBND

Quyết định 2103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản - In - Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2103/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:07/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
______

Số: 2103/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 34/TTr-STTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản - In - Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 8 năm 2018, Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 2020, Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 2067/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Quyết định này sửa đổi Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019, Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 và Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản - In - Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hải Giang

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành theo Quyết định số: 2103/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Tiếp nhận và trả kết quả qua BCCI

Mức độ DVC trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Nội dung chuẩn hóa

Căn cứ pháp lý

TTHC liên thông

Mã số TTHC

Mức độ 3

Mức độ 4

 

 

TTHC công bố theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

I

LĨNH VỰC BÁO CHÍ: 02 TTHC

1

Cho phép họp báo (trong nước)

01 ngày

Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.b inhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.g ov.vn

Trả kết quả

-

x

Không

Chuẩn hóa thời hạn giải quyết từ “giờ” thành “ngày”

- Khoản 3, Điều 41, Luật Báo chí 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

Không

2.001171.000.00.00.H08

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

2

Cho phép họp báo (nước ngoài)

02 ngày

Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.b inhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.g ov.vn

Trả kết quả

 

x

Không

Chuẩn hóa thời hạn giải quyết từ “02 ngày làm việc” thành “02 ngày”

- Khoản 10, Điều 56, Luật Báo chí 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

Không

2.001173 .000.00.00.H08

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH: 05 TTHC

Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 và Quyết định số 2067/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)

12 ngày

Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.b inhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.g ov.vn

Trả kết quả

 

x

- Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép: Từ ngày 01/7/2022 áp dụng mức thu theo Thông tư 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- Thời điểm thu phí: Trong quá trình giải quyết hồ sơ

Chuẩn hóa thời hạn giải quyết từ “12 ngày làm việc” thành “12 ngày” theo Khoản 5, Điều 25, Luật Xuất bản 19/2012/QH1 3 ngày 20/11/2012

- Khoản 5, Điều 25, Luật Xuất bản 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Báo chí, lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thực hiện trên địa bàn tỉnh

Không

1.003868. 000.00.00.H08

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

nhayThủ tục "Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)" được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành công bố theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)

15 ngày

Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.b inhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.g ov.vn

Trả kết quả

 

x

- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm:

Từ ngày 01/7/2022 trở đi: áp dụng mức thu theo Thông tư 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 50.000 đồng/hồ sơ

- Thời điểm thu lệ phí: Tại thời điểm nộp hồ sơ

Chuẩn hóa thời hạn giải quyết từ “15 ngày làm việc” thành “15 ngày” theo quy định Khoản 4, Điều 41, Luật Xuất bản 19/2012/QH1 3 ngày 20/11/2012

- Khoản 4, Điều 41, Luật Xuất bản 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Không

1.003725.000.00.00.H08

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

nhayThủ tục "Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)" được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

3

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 ngày

Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.b inhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.g ov.vn

Trả kết quả

 

x

Không

Chuẩn hóa thời hạn giải quyết từ “10 ngày làm việc” thành “10 ngày” theo quy định tại Khoản 4, Điều 34, Luật Xuất bản 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Khoản 4, Điều 34, Luật Xuất bản 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

 

2.001564.000.00.00.H08

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

4

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

15 ngày

Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.b inhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.g ov.vn

Trả kết quả

 

x

Không

Chuẩn hóa thời hạn giải quyết từ “15 ngày làm việc” thành “15 ngày” theo quy định tại Khoản 4, Điều 32, Luật Xuất bản 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

- Khoản 4, Điều 32, Luật Xuất bản 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Không

2.001594.000.00.00.H08

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

TTHC công bố theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Cấp giấy phép hoạt động in (địa phương)

15 ngày

Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.b inhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

Trả kết quả

 

x

Không

Chuẩn hóa thời hạn giải quyết TTHC từ “15 ngày làm việc” thành “15 ngày” theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

- Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ.

Không

1.004153.000.00.00.H08

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Tổng cộng: 07 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh và một số mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2027 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh và một số mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2027 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi