Quyết định 2083/QĐ-UBND Bình Định 2022 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

_____

Số: 2083/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Bình Định, ngày 04 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

_________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 679/TTr-SDL ngày 24 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 06 thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- CT, các PTC UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- VNPT Bình Định;

- TT TH-CB, P. HCTC;

Lưu: VT, KSTT, K8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2083/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_____________

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

STT

STT QTNB giải quyết TTHC sửa đổi tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian

giải quyết

TTHC theo quy định

Thời gian thực hiện

TTHC của từng cơ quan

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại

Quyết định của Chủ tịch

UBND tỉnh

01 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch

1

STT 01, Mục II

Quyết định số

3758/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

(Đối với Khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên)

(1.003490.000.00.00.H08)

55 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

39 ngày

Bước 2. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 02 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 31 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch thông qua kết quả: 02 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt kết quả thẩm định: 03 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

14 ngày

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

01 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2

STT 02, Mục II

Quyết định số

3758/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

Công nhận điểm du lịch

(1.004528.000.00.00.H08)

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

01 ngày

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

14 ngày

Bước 2. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

2.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 01 ngày.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 10 ngày.

2.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

2.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt kết quả thẩm định: 1,5 ngày.

2.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày.

09 ngày

Bước 3.Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

01 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tổng cộng: 02 TTHC

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN

STT QTNB giải quyết TTHC sửa đổi tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định

Thời gian

thực hiện TTHC của từng cơ quan

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch

UBND tỉnh

1

STT 01, Mục III

Quyết định số

3758/QĐ-UBND ngày 11/9/2020

Công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

Đối với Khu Du lịch nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp huyện

(1.003490.000.00.00.H08)

55 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

35,5 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Văn hóa - Thông tin xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 02 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 26,5 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 1,5 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 03 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 ngày.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch.

04 ngày

Bước 3. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 0,5 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.3. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày.

14,5 ngày

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm Phụ vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày

Bước 5. Trung tâm Phụ vụ hành chính công tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

2

STT2, Phụ lục 2

Quyết định số

415/QĐ-UBND ngày 12/2/2020

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

(1.004551.000.00.00.H08)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Văn hóa - Thông tin xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 09 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 ngày.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhtiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch.

04 ngày

Bước 3. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

0,5 ngày

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện.

3

STT3, Phụ lục 2

Quyết định số

415/QĐ-UBND ngày 12/2/2020

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004503.000.00.00.H08)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện:

1..1 Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Văn hóa - Thông tin xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 09 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 ngày.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhtiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch.

04 ngày

Bước 3. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

0,5 ngày

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện.

4

STT4, Phụ lục 2

Quyết định số

415/QĐ-UBND ngày 12/2/2020

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.001455.000.00.00.H08)

20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Văn hóa - Thông tin xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 09 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 ngày.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhtiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch.

04 ngày

Bước 3. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

0,5 ngày

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện.

5

STT5, Phụ lục 2

Quyết định số

415/QĐ-UBND ngày 12/2/2020

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

(1.004580.000.00.00.H08)

20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Văn hóa - Thông tin xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 09 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 ngày.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhtiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch.

04 ngày

Bước 3. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

0,5 ngày

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sổ, chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện.

6

STT6, Phụ lục 2

Quyết định số

415/QĐ-UBND ngày 12/2/2020

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

(1.004572.000.00.00.H08)

20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

15 ngày

Bước 1. UBND cấp huyện:

1.1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận và chuyển cho Phòng Văn hóa - Thông tin xử lý: 0,5 ngày.

1.2. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 01 ngày.

1.3. Chuyên viên giải quyết: 09 ngày.

1.4. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 01 ngày.

1.5. Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1,5 ngày.

1.6. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 02 ngày.

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2022

0,5 ngày

Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhtiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Du lịch.

04 ngày

Bước 3. Sở Du lịch thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch phân công thụ lý: 01 ngày.

3.2. Chuyên viên giải quyết: 01 ngày.

3.3. Lãnh đạo Phòng thông qua kết quả: 0,5 ngày.

3.4. Lãnh đạo Sở Du lịch ký duyệt: 01 ngày.

3.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0,5 ngày.

0,5 ngày

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhvào sổ, chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện.

Tổng cộng: 06 TTHC

thuộc tính Quyết định 2083/QĐ-UBND

Quyết định 2083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2083/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:04/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi