Quyết định 2016/QĐ-UBND Danh mục thủ tục trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
_________

Số: 2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________

Tiền Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, cụ thể:
1. Danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý (có danh mục kèm theo).
Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình.
2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thay thế gồm các thủ tục số 1, 2 và 6 đã được công bố tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Trần Văn Toàn, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

1. Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư - 2.000977

a) Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá luật sư phải hoàn thành việc đánh giá. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá nhưng không quá 03 ngày làm việc.

- Trung tâm có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm, trừ trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Phòng Trợ giúp pháp lý - 02733.993893), địa chỉ: số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

- Gửi qua thư điện tử (khi đến ký hợp đồng với Trung tâm, Luật sư phải nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 3 điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư phải hoàn thành việc đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ và luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ, tiến hành đánh giá lựa chọn luật sư, dự thảo thông báo kết quả được lựa chọn đến luật sư, dự thảo hợp đồng

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

1 ngày

Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư - Trung tâm trợ giúp pháp lý

5 ngày

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

3 ngày

3

Ký hợp đồng với Luật sư được lựa chọn

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

10 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

Giờ hành chính

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư thực hiện đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ và kéo dài thời gian đánh giá 03 ngày làm việc; luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ, tiến hành đánh giá lựa chọn luật sư, dự thảo thông báo kết quả được lựa chọn đến luật sư, dự thảo hợp đồng

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

1 ngày

Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư - Trung tâm trợ giúp pháp lý

5 ngày + 24 giờ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

3 ngày

3

Ký hợp đồng với Luật sư được lựa chọn

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

10 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

Giờ hành chính

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư phải hoàn thành việc đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ; luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo và kéo dài thêm 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo do có lý do chính đáng.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ, tiến hành đánh giá lựa chọn luật sư, dự thảo thông báo kết quả được lựa chọn đến luật sư, dự thảo hợp đồng

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

1 ngày

Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư - Trung tâm trợ giúp pháp lý

5 ngày

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

3 ngày

3

Ký hợp đồng với Luật sư được lựa chọn

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

15 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

Giờ hành chính

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư thực hiện đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ và kéo dài thời gian đánh giá 03 ngày làm việc; luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo và kéo dài thêm 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo do có lý do chính đáng.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ, tiến hành đánh giá lựa chọn luật sư, dự thảo thông báo kết quả được lựa chọn đến luật sư, dự thảo hợp đồng

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

1 ngày

Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn Luật sư - Trung tâm trợ giúp pháp lý

5 ngày + 24 giờ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

3 ngày

3

Ký hợp đồng với Luật sư được lựa chọn

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

15 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

Giờ hành chính

2. Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật - 2.000970

a) Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Tổ đánh giá tổ chức phải hoàn thành việc đánh giá. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá nhưng không quá 03 ngày làm việc.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp, trừ trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy 16 - 02733.993892), địa chỉ: số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

- Gửi qua thư điện tử (trường hợp tổ chức nộp hồ sơ qua thư điện tử thì khi đến ký hợp đồng với Sở Tư pháp, tổ chức phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư phải hoàn thành việc đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ và luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

1/2 ngày

2

Đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; tổng hợp kết quả.

Dự thảo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, trình lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

Phòng Nghiệp vụ Sở Tư pháp

09 ngày

3

Ký hợp đồng với Tổ chức được lựa chọn

Giám đốc Sở Tư pháp

10 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Văn phòng Sở

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Giờ hành chính

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư thực hiện đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ và kéo dài thời gian đánh giá 03 ngày làm việc; luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

1/2 ngày

2

Đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; tổng hợp kết quả.

Dự thảo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, trình lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

Phòng Nghiệp vụ Sở Tư pháp

09 ngày + 24 giờ

3

Ký hợp đồng với Tổ chức được lựa chọn

Giám đốc Sở Tư pháp

10 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Văn phòng Sở

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Giờ hành chính

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư phải hoàn thành việc đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ; luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo và kéo dài thêm 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo do có lý do chính đáng.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

1/2 ngày

2

Đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; tổng hợp kết quả. Dự thảo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, trình lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

Phòng Nghiệp vụ Sở Tư pháp

09 ngày

3

Ký hợp đồng với Tổ chức được lựa chọn

Giám đốc Sở Tư pháp

15 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Văn phòng Sở

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Giờ hành chính

+ Trường hợp: Tổ đánh giá luật sư thực hiện đánh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ và kéo dài thời gian đánh giá 03 ngày làm việc; luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo và kéo dài thêm 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo do có lý do chính đáng.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ, vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

1/2 ngày

2

Đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; tổng hợp kết quả. Dự thảo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, trình lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

Phòng Nghiệp vụ Sở Tư pháp

09 ngày + 24 giờ

3

Ký hợp đồng với Tổ chức được lựa chọn

Giám đốc Sở Tư pháp

15 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Văn phòng Sở

1/2 ngày

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

Giờ hành chính

3. Cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - 2.000587

a) Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

b) Địa điểm thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Phòng Trợ giúp pháp lý - 02733.993893), địa chỉ: số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 56 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ và ký tờ trình, trình Giám đốc Sở

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

04 giờ

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

16 giờ

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

08 giờ

3

Nhận hồ sơ chuyển Lãnh đạo sở

Văn phòng Sở

04 giờ

4

Chuyển Phòng nghiệp vụ

Lãnh đạo Sở

04 giờ

5

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở cho ý kiến

Phòng nghiệp vụ

08 giờ

6

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo Sở

04 giờ

7

Đóng dấu, vào sổ; Chuyển kết quả về Trung tâm

Văn phòng Sở

04 giờ

8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý

Giờ hành chính

thuộc tính Quyết định 2016/QĐ-UBND

Quyết định 2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Dũng
Ngày ban hành:29/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Doanh nghiệp , Hành chính

Vui lòng đợi