Quyết định 2008/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực quốc tịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2008/QĐ-UBND

Quyết định 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2008/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:19/07/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

tải Quyết định 2008/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

Số: 2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

---------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1121/TTr-STP ngày 28 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu tại Quyết định số 2661/QĐ- UBND ngày 21/11/2011 và Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
(Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Bộ phận tiếp nhận và trá kết quả tập trung cấp tỉnh;
- Lưu: VT. Phòng HC, HC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

nhayThủ tục nhập quốc tịch Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 1 Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

2

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nhayThủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 2 Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

3

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nhayThủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 3 Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

4

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

nhayThủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 4 Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

5

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

nhayThủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài bị bãi bỏ bởi Phần II Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

6

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

nhayThủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Mục 5 Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay
2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

01

T-VTB-180533-TT

Nhập quốc tịch Việt Nam

02

T-VTB-180539-TT

Trở lại quốc tịch Việt Nam

03

T-VTB-180542-TT

Thôi quốc tịch Việt Nam (Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)

04

T-VTB-180556-TT

Tước quốc tịch Việt Nam

05

T-VTB-180561-TT

Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (đối với đương sự ở trong nước)

06

T-VTB-180567-TT

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

07

T-VTB-285845-TT

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

08

T-VTB-285851 -TT

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở trong nước

nhayNội dung cụ thể của các thủ tục hành chính: Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam; Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Phần I Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay
nhayNội dung cụ thể của Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài bị bãi bỏ bởi Phần II Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

Số: 2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

---------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1121/TTr-STP ngày 28 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu tại Quyết định số 2661/QĐ- UBND ngày 21/11/2011 và Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Bộ phận tiếp nhận và trá kết quả tập trung cấp tỉnh;
- Lưu: VT. Phòng HC, HC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1. Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

2

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

3

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

4

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

5

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

6

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

01

T-VTB-180533-TT

Nhập quốc tịch Việt Nam

02

T-VTB-180539-TT

Trở lại quốc tịch Việt Nam

03

T-VTB-180542-TT

Thôi quốc tịch Việt Nam (Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)

04

T-VTB-180556-TT

Tước quốc tịch Việt Nam

05

T-VTB-180561-TT

Hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (đối với đương sự ở trong nước)

06

T-VTB-180567-TT

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

07

T-VTB-285845-TT

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

08

T-VTB-285851 -TT

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở trong nước

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi